Apocalipsis 13

1Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴naáy⁴ ñiíh² sɨɨ́¹ ji̱h²nɨɨh¹ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³, liáh³ ba² ja̱³ gá⁴joó²á⁴ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³, ja̱y³ gú⁴nuú¹ hi³ bií⁴ heé² na³lɨ́y⁴, xa³ dxiaá⁴ dxɨ² baáy⁴ dxiá⁴ mee⁴dxɨ². Diáh⁴ yuuh¹ mee⁴dxɨ² ja̱³ na³jniaa³ máh⁴ ca̱a̱³ corona, diáh⁴ dxɨ² ja̱³ ta̱a̱⁴ ca̱a̱³ nombre hi³ dsa³liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² Dios. 2Liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ yah³ñiih³² ba² na³lɨ́y⁴ gú⁴nuú¹ hi³ gá⁴joó²á⁴ ja̱³, liáh³xɨ³ tɨɨ² oso ba² diáh⁴ tɨɨ² ja̱³, liáh³xɨ³ haa² yah³cue⁴ ba² haa² ja̱³. Ja̱³ba² gá⁴cuó³ dragón ja̱³ fáh⁴lí³ chiáh² gá⁴cuoó⁴ gú⁴nuú¹ hi³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³, baáy⁴ gá⁴tiéyh² guaa³ xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³ duh³ hí⁴jmeé⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́². 3Ca̱a̱³ dxɨ² ja̱³ lii⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴hoo⁴, lii⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ ba² lii³²a², joó⁴ ma³laá³ ba² xi² booy¹ hoo⁴ chiáh² ja̱³. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dah²dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³ dah²jooy³², hi³ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ gú⁴nuú¹ ja̱³. 4Cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² dragón ja̱³ chiaah¹ hi³ gá⁴cuoó⁴ fáh⁴lí³ dxeeyh⁴ gú⁴nuú¹ ja̱³, ba² cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² gú⁴nuú¹ hi³ bií⁴ heé² na³lɨ́y⁴ ja̱³, liáh³la³ dah²féh³: ―¡Há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ liáh³xɨ³ gú⁴nuú¹ la³, hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴tí̱² chie̱é̱yh¹! 5Ba² gá⁴sa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴jméy² ñaá² gaáy³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ chiáh², gá⁴sa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² Dios. Ba² gá⁴sa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ tú̱⁴laáy³ dsɨ³² aáy⁴ sɨh³. 6Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³, gá⁴liú³ mɨ³hee³² chiáh² Dios, gá⁴féh³ jú¹dxɨɨ́³ chiáh², ba² gá⁴liú³ jú¹dxɨɨ́³ chiáh² ñu² Dios baáy⁴ ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² yuuh¹ güii³. 7Ba² gá⁴sa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴tí̱² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ chié̱y² Dios, hí⁴tiaá⁴ lɨ́⁴ hí⁴meéy² diáh⁴. Gá⁴sa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, gu³xɨ³ xiáh³ ba² xi² dɨ³nieeyh⁴² baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ gu³xɨ³ hé³ ba² fáh². 8Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ nɨ³ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² gú⁴nuú¹ ja̱³, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ tieéyh¹ ñi² xi³ xi² tieéyh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³xe̱y³ dxú⁴ liáh³ gá⁴niaá⁴ lɨ́⁴ jmɨɨyh⁴²güii³, jmɨ́yh³ xi³ chiáh² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ hi³ cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² nɨ³. 9Cua²niuú³ hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴ fáh⁴liu⁴ la³: 10Diáh⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ chiáh² dsá⁴taáyh¹ ñuúh⁴ñí¹, hí⁴dsá⁴taáyh¹ diáh⁴ ñuúh⁴ñí¹. Diáh⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ chiáh² hí⁴jɨ̱yh⁴² chie̱é̱yh¹ túh², liáh³ja̱³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ niaáh² fáh⁴je̱e̱³² chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ nɨ³, ba² niaáh² hí⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴ dxú⁴ chiáh² Dios. 11Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴joó²á⁴ dxeeyh⁴ gú⁴nuú¹ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxaah¹vó⁴. Hi³hí̱³ xa³ tú̱⁴ mee⁴dxɨ² hi³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ mee⁴dxɨ² dsɨɨ³jaa³, joó⁴ liáh³xɨ³ ga³liu⁴ dragón ja̱³ ba² liu⁴. 12Ba² hee⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ liáh³xɨ³ gú⁴nuú¹ hi³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ dsa³jéy⁴ ja̱³, niaá⁴ hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ ja̱³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² gú⁴nuú¹ hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³, hi³ chia̱³ guɨ́h² hi³ lii⁴ ju̱y⁴ ja̱³. 13Baáy⁴ hi²xiáh³ xa³ hi³ jmee⁴ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³, gá⁴jmeé³ lɨ́⁴ gá⁴xiaá² xi³ yuuh¹ güii³ xi² dah²joo³² diáh⁴ dsa³ ja̱³. 14Vih²chiaah¹ fáh⁴lí³ hi³ jmee⁴ rúh⁴ñi² gú⁴nuú¹ hi³ lɨ́⁴jnieey³² dsa³jéy⁴ ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴tiaá⁴ gá⁴juúy² diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ ja̱³, baáy⁴ gá⁴taáh⁴ lɨ́⁴ ta² hí⁴dah²jméy² hi̱h⁴ gú⁴nuú¹ hi³ cá⁴lɨ́⁴hooy³² hi³ cá⁴dah²chiuúyh² ja̱³, baáy⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³. 15Ba² gá⁴sa³ fáh⁴lí³ chiáh² gú⁴nuú¹ hi³ lɨ́⁴jnieey³² dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ja̱³ hi³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴sa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² hi̱h⁴ gú⁴nuú¹ hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴liú⁴ hi̱h⁴ ja̱³ baáy⁴ duh³ hí⁴taáh⁴ ta² hí⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá². 16Hi³ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ dsá⁴ta̱a̱y⁴² vóh² chiáh², cah²guaa³ hi³nuy¹ diáh⁴ hu̱² gɨh³ dxá¹chí² diáh⁴. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³, diáh⁴ dsa³ cáyh¹, diáh⁴ dsa³ xaa³², diáh⁴ dsa³tieey³, diáh⁴ hi³ dɨ³ná⁴tuy¹ baáy⁴ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ chiáh² diáh⁴ dsa³ xaa³², gá⁴taáh⁴ ta² hi³ dsá⁴ta̱a̱y⁴² diáh⁴ vóh² chiáh² ja̱³. 17Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴lá² hu̱² gɨh³ hi³ hí⁴nɨɨ́⁴ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ chia̱³ vóh² chiáh² ja̱³, hu̱² gɨh³ nombre chiáh² gú⁴nuú¹ ja̱³, hu̱² gɨh³ hí¹ chiáh², chiaah¹ xa³ hí¹ chiáh² liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³. 18Niaáh² hi³ jmɨɨh⁴dsaa⁴²a² ba² chiáh² hi³la³. Hi³ hí⁴dsaay⁴ yáh¹ hí⁴cá̱² ba² cua̱a̱y¹ná² liáh³nɨɨh¹ hí¹ chiáh² gú⁴nuú¹ nɨ³, chiaah¹ liáh³nɨɨh¹ hí¹ chiáh² ja̱y³ dsa³ ba² nɨ³. Hí¹ chiáh² nɨ³, seiscientos sesenta y seis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\