Apocalipsis 14

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴ji̱i̱⁴²á² ñiy⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ hiíy⁴ yuuh¹ cua̱h³ Sión. Na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ciento cuarenta y cuatro mil dsa³ hi³ na³xɨɨ² dxá¹chí² diáh⁴ ja̱³ nombre chiáh² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ baáy⁴ nombre chiáh² Jmii³ ja̱³. 2Ja̱³ba² gá⁴nuúy⁴ xa³ hi³ hi̱i̱h² yuuh¹ güii³ ja̱³, liáh³xɨ³ ga³hi̱i̱h² ca³dsa³xiaa⁴ diáh⁴ jmɨɨ³ cah² ba² hi̱i̱h², baáy⁴ liáh³xɨ³ ga³hi̱i̱h² liu³u²xɨ³ mɨ² booy¹ ba³ dsa³ŋaa³. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ dah²tii⁴ tu̱³ ba² lii³²a². 3Dah²he⁴ ca̱a̱³ su̱¹á² hi³mɨɨ³² haah² xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ Dios ja̱³, xi² nieeyh⁴² liú⁴u³ chiú̱y³ diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ja̱³, baáy⁴ xi² nieeyh⁴² liú⁴u³ dxieéy³chiú̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³. Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴lí̱y³ su̱¹á² ja̱³, ti̱¹ diáh⁴ hi³ ca̱a̱³ ñá⁴laáy³ dsɨ³² tú̱⁴laáy³ chiú̱y³ mil ja̱³ba² dɨ³lí̱y³, diáh⁴ hi³ gá⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 4Diáh⁴ hi³hí̱³ há⁴hé³ cá⁴dah²guá³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ mɨ́³, gá⁴cueeyh⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ diáh⁴ liáh³ja̱³ ba², diáh⁴ hi³ ca³dsa³dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ xi² ga³chie⁴ ga³ji̱i̱y⁴. Gá⁴bé² dsaa² chiáh² diáh⁴, cá⁴lɨ́⁴dxɨy⁴² diáh⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ja̱³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ hi³dxá³ ca̱a̱³ foo³ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ Dios chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³. 5Gu³xɨ³ jlɨ́h³ há⁴hé³ cá⁴dah²juú², hi³ja̱³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ diáh⁴ cáh³ti³² ba² xi² chiuuh³² hiíh⁴ Dios. 6Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴joó²á⁴ dxeeyh⁴ ángel hi³ dsa³ra̱á̱³ dxaah¹ yuuh¹ güii³ ja̱³, baáy⁴ chia̱³ juúh⁴ dxú⁴ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴, duh³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jmɨɨyh⁴²güii³, gu³xɨ³ xiáh³ ba² xi² dɨ³nieeyh⁴² baáy⁴ gu³xɨ³ hé³ ba² fáh² hi³ ca³dah²liu⁴. 7Hi²xiáh³ chiu̱u̱³ liu⁴ ángel ja̱³, liáh³la³ féh³: ―Jmeé¹ah³ foh⁴hiih⁴ah³ Dios nɨ³, jmeéh¹ah³ gaáy³, chiaah¹ ma³dxa³héy³ hora hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná². Jmeéh¹ah³ hu̱u̱¹rá² hi³ gá⁴jmeé³ yuuh¹ güii³ nɨ³, baáy⁴ hi³ gá⁴jmeé³ dxaah¹vó⁴ nɨ³, baáy⁴ jmɨ́⁴ñih¹ baáy⁴ jɨɨ⁴ xi² yá³ jmɨɨ³ nɨ³. 8Ja̱³ba² gá⁴laá⁴ liu⁴ dxeeyh⁴ ángel, liáh³la³ féh³: ―Ma³yeéy⁴ fɨɨ³ Babilonia hi³ gaáy³ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ cá⁴bí⁴hi̱í̱⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ chie̱é̱yh¹ vino chiáh² dɨ́h¹ feh²a² jɨɨ⁴ hi³há⁴ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ nɨ³. 9Ja̱³ba² ta³nieéy¹ hi³dxá³ aay³ ángel ja̱³, hi²xiáh³ ba³ liu⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³: ―Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² gú⁴nuú¹ hi³ heé² na³lɨ́y⁴ nɨ³, baáy⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² hi̱h⁴ nɨ³, baáy⁴ hí⁴dah²cuóy² mii⁴ hi³ dsá⁴ta̱a̱⁴² vóh² chiáh² nɨ³ dxá¹chí² diáh⁴ hu̱² gɨh³ guaa³ diáh⁴, 10ba² hí⁴dah²hɨ̱́h² vino chiáh² Dios nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ veyh³ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² ma³bi³tɨɨ⁴ hi³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ cɨ̱ɨ̱y³² nɨ³. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴, hí⁴caáy⁴ diáh⁴ dxaah¹ xi³ xi² dsa³niaá⁴ chie̱é̱yh¹ azufre rúh⁴ñi² diáh⁴ ángeles chié̱y² Dios, baáy⁴ rúh⁴ñi² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³. 11Ca̱³ñiih³² bɨh¹ hí⁴dsá⁴saa³ ñi² xi² hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ dsa³ nɨ³, há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ cáh³ti³². Liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹ liáh⁴jɨ³ voo⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² ñaá² gú⁴nuú¹ baáy⁴ hi̱h⁴ nɨ³, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ ma³dah²ca̱⁴ vóh² chiáh² liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ gú⁴nuú¹ nɨ³. 12Hi³ja̱³ nɨ³ niaáh² gɨh¹ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³, dɨ́h¹ feh²a² diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ dsaá² diáh⁴ mandamientos chiáh² Dios nɨ³, diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xiaa³dsaa³², baáy⁴ ca³dsa³taáy³ diáh⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús nɨ³. 13Mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Xɨɨ² hi³la³: “Dɨ́h¹ yaa⁴ diáh⁴ hi³ ga³jú̱y³ baáy⁴ ca³dsa³taáy³ chiáh² Ñúh³a² nɨ³.” Liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ hí⁴lí³ féh³ Espíritu nɨ³, chiaah¹ hí⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² chiáh² diáh⁴, xiaáh³ hi³ hí⁴lii⁴ ba² ta² dxú⁴ hi³ ma³dah²jmeé³. 14Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴ji̱i̱⁴²á² ñiy⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² ca̱a̱³ jnií² tiaa³, ñiíh² jnií² ja̱³ jey¹ ja̱y³ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ Ja̱á̱² dsa³. Na³jniaa³ ca̱a̱³ corona ñí¹niaá³ mɨ¹dxɨ² baáy⁴ xa̱h³ ca̱a̱³ hoz baáy⁴ hi²xiáh³ meé⁴. 15Ja̱³ba² cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ ñuúh⁴guah³ ja̱³ dxeeyh⁴ ángel, xáh³ha³² dɨ́h¹ chiu̱u̱³ liuy³² hi³ jey¹ ñiíh² jnií² ja̱³, liáh³la³ sɨɨ́h⁴: ―Ŋɨy⁴² hoz chiú̱h²u³ nɨ³ jee⁴² cuɨɨ³ hi³ ra̱a̱³ nɨ³ duh³ chia̱a̱⁴, chiaah¹ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi²chia̱a̱⁴²a². Joo⁴² rúh⁴ hi²xiáh³ mɨ³ná⁴raá¹ hi³ ra̱a̱³ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. 16Ja̱³ba² gá⁴ŋɨ́y² hoz chiáh² hi³ jey¹ ñiíh² jnií² ja̱³ ñiíh² dxaah¹vó⁴, duh³ gá⁴ca̱a̱⁴ hi³ ra̱a̱³ dxaah¹vó⁴ ja̱³. 17Ja̱³ba² cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxeeyh⁴ ángel ñuúh⁴guah³ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ ja̱³, ba² xa̱h³ ca̱a̱³ hoz baáy⁴ hi²xiáh³ meé⁴. 18Ja̱³ba² ñi²yaá³ ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxeeyh⁴ ángel, hi³ hee⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² xi³, mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³² gá⁴liúy² hi³ xa̱h³ hoz hi³ bií⁴ meé⁴ ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ŋɨy⁴² hoz chiú̱h²u³ hi³ bií⁴ meé⁴ nɨ³ duh³ reey⁴² diáh⁴ maayh³ mɨ¹jóh¹ hi³ xa³ dxaah¹vó⁴ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ mɨ³ná⁴fɨɨ́¹. 19Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨ́y² ángel ja̱³ hoz chiáh² jee⁴² hi³ ra̱a̱³ dxaah¹vó⁴ ja̱³, duh³ gá⁴ca̱a̱⁴ diáh⁴ mɨ¹jóh¹. Ja̱³ba² gá⁴taáh⁴ ca̱a̱³ hí¹ xi² hí⁴jooy³ hí⁴guɨyh⁴² jmɨɨh¹ mɨ¹jóh¹. Hi³nɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ hí⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³. 20Xiáh³ yaa¹ fɨɨ³ ja̱³ ba² cá⁴lɨ́⁴guɨyh⁴² diáh⁴ mɨ¹jóh¹ ja̱³. Jmɨ³ ba² dsa³tiu̱u̱³ ñuúh⁴ xi² dse³guɨyh⁴² ja̱³, gá⁴lɨ́⁴ cáh³ti³² jmɨɨ³ gaáy³, juh³ liáh³xɨ³ nɨɨh¹ ñií² ná⁴ji̱i̱⁴² me³haa² diáh⁴ caballos, baáy⁴ cuee³ ca̱³liáh³ nɨ³ ñá⁴laá³ kilómetros bih³ dsa³xiaa⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\