Apocalipsis 15

1Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² yuuh¹ güii³ ja̱³ dxaáh² hi³ bií⁴ dsaay³² dsɨ³²a² ná⁴lɨ¹. Gá⁴joó²á⁴ dxieéy⁴ ángeles hi³ dɨ³chia̱³ dxiaá⁴ dsaá¹ hi³ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi², hi³ hí⁴yey³ hí⁴jooy³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ dsa³. 2Ba² gá⁴joóy² ca̱a̱³ hi³ liáh³ca̱a̱y³ jmɨ́⁴ñih¹ hi³ sɨɨ́⁴ liáh³xɨ³ hú³, baáy⁴ caah⁴ xi³. Mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴tiaá⁴ cá⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ gú⁴nuú¹ ja̱³, chie̱é̱yh¹ hi̱h⁴ ja̱³, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ma³dah²ca̱⁴ hí¹ chiáh², na³ta̱a̱y⁴ caa¹ jmɨ́⁴ñih¹ hi³ sɨɨ́⁴ liáh³xɨ³ hú³ ja̱³, dɨ³xa̱h³ máh⁴ ca̱a̱³ tu̱³ hi³ gá⁴cuó³ Dios ja̱³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴. 3Dah²he⁴ su̱¹á² chiáh² Moisés hi³ gá⁴lɨ́y⁴ xɨh³chie̱y³² Dios, ba² dah²he⁴ su̱¹á² chiáh² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³, liáh³la³ ná⁴lɨ¹ dah²he⁴: Hi²xiáh³ cah², hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ³²ah¹ ná⁴lɨ¹ liáh⁴jɨ³ ma³jmeéy¹ nɨ³, Ñúh³ah¹ Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³, hi²xiáh³ dxú⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ xiaa³dsaa³² diáh⁴ fi¹ chiú̱h²u³ nɨ³. Niu³ nɨ³ jmɨ́yh³ Rey chié̱y² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³. 4¿Hi̱²hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ foyh⁴ niu³, Ñúh³ah¹? ¿Hi̱²hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jméy² niu³ gaá³u³? Chiaah¹ ja̱y³ niu³ ba² nɨ³ bií⁴ dxú⁴u³, hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ rúh⁴ñíy¹ hí⁴dah²jmeéh⁴ niu³ hu̱u̱¹rá², chiaah¹ ma³dah²joó² hi³ bií⁴ dxú⁴ ga³jmeey³ nɨ³. 5Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴ji̱i̱⁴²á² ñiy⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² hi³ gá⁴ná³ guah³ hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ ñaá² xi² na³jniaa³ mɨ¹guaá² hi³ tiaah² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ chiáh² Dios ja̱³. 6Ñuúh⁴guah³ ja̱³ gá⁴voóy⁴ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ ángeles hi³ dɨ³chia̱³ liú⁴u³ dxiaá⁴ dsaá¹ hi³ hí⁴dah²cuoó⁴ diáh⁴ dsa³. Dɨ³chih³ mɨh³ hi³ bií⁴ liih² baáy⁴ hi²xiáh³ sɨɨ́⁴, baáy⁴ dɨ³na³ñuúyh⁴ sɨ̱ɨ̱yh² laa³ ñí¹niaá³ baáy⁴ hi²xiáh³ jmá³ ga³dxaah³² lɨ́⁴ haah²vó¹ diáh⁴. 7Mɨ²ja̱³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ chiú̱y³ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² xi² jey¹ Dios ja̱³ gá⁴cuó³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ ángeles ja̱³ máh⁴ ca̱a̱³ mɨ¹sɨ́³ ñí¹niaá³, na³ca̱yh⁴ diáh⁴ mɨ¹sɨ́³ ja̱³ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ hí⁴xɨ́y⁴ Dios, Dios hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴jú̱y³ cáh³ti³² nɨ³. 8Ja̱³ba² gá⁴bá⁴ cáh³ti³² ñi² ñuúh⁴guah³ ja̱³ hi³ jmee⁴ ñaá² Dios, chiaah¹ hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ baáy⁴ hi²xiáh³ gaáy³. Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴hí³ nɨɨ́⁴ hí⁴dxa³ lɨ́⁴ liú⁴u³ dxiaá⁴ dsaá¹ hi³ dɨ³chia̱³ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ ángeles ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\