Apocalipsis 16

1Mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ ñuúh⁴guah³ ja̱³, hi²xiáh³ ba³ gá⁴liú³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ ángeles ja̱³: ―Cua³dxí̱⁴ah³ gua³tiu̱ú̱¹ah³ dxaah¹vó⁴ nɨ³ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ ma³xɨ́y⁴ Dios nɨ³ hi³ ta̱a̱⁴ liú⁴u³ dxiaá⁴ diáh⁴ mɨ¹sɨ́³ nɨ³. 2Mɨ²ja̱³ ŋaá² hi³dxá³ ja̱y³ ángel, duh³ gá⁴tiu̱ú̱³ dxaah¹vó⁴ ja̱³ hi³ ná⁴ha⁴² mɨ¹sɨ́³ chiáh². Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³chia̱³ vóh² chiáh² gú⁴nuú¹ ja̱³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² hi̱h⁴ ja̱³, gá⁴xeéy⁴ mɨɨ¹ hi³ cɨ̱ɨ̱³²a² ná⁴lɨ¹ baáy⁴ hi²xiáh³ dxɨɨ́³. 3Ja̱³ba² ŋaá² hi³dxá³ aáy⁴ ángel ja̱³ duh³ gá⁴tiu̱ú̱³ hi³ ná⁴ha⁴² mɨ¹sɨ́³ chiáh² ja̱³ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹. Mɨ²ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ jmɨ³ bɨh¹ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³ liáh³xɨ³ jmɨ³ chiáh² ja̱y³ dsa³jú̱y¹ ba², hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³ gá⁴jú̱y⁴. 4Ja̱³ba² ŋaá² hi³dxá³ aay³ ángel ja̱³ duh³ gá⁴tiu̱ú̱³ hi³ ná⁴ha⁴² mɨ¹sɨ́³ chiáh² ja̱³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ cah² baáy⁴ xi² yá³ diáh⁴ jmɨɨ³. Mɨ²ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ jmɨ³ liáh⁴jɨ³ hí¹ xi² xa³ jmɨɨ³ ja̱³. 5Mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ gá⁴liú³ ángel hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ diáh⁴ jmɨɨ³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Hi²xiáh³ xiaa³dsaa³² ma³jmeéy¹ niu³ Dios hi³ liáh³dsaayh⁴ xe̱y³ nɨ³, baáy⁴ hi³ xe̱y³ chiáh² liáh³nɨ³, chiaah¹ ma³chie̱e̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³². 6Chiaah¹ diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ cá⁴dah²tiu̱ú̱³ jmɨ³háy¹ diáh⁴ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ nɨ³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiú̱h²u³ nɨ³, ba² ma³cuoóy¹ diáh⁴ jmɨ³ duh³ hí⁴dah²hɨ̱́h², liáh³nɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴. 7Ba² gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ dxeeyh⁴ liu⁴ ñi²yaá³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Liáh³ja̱³ nɨ³ Ñuyh⁴ Dios, hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³, chiaah¹ ma³chie̱e̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² liáh³ xiaa³dsaa³² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³ baáy⁴ tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³². 8Mɨ²ja̱³ ŋaá² hi³dxá³ chiú̱y³ ángel ja̱³ duh³ gá⁴tiu̱ú̱³ hi³ ná⁴ha⁴² mɨ¹sɨ́³ chiáh² ja̱³ ñiíh² chiáh² ñíh², mɨ²ja̱³ gá⁴sa³ fáh⁴lí³ chiáh² ñíh² ja̱³ hi³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴caáy⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ xi³ chiáh². 9Hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨh⁴² dsɨ³²a² gá⁴lɨ́⁴, chiaah¹ hi²xiáh³ gá⁴báy² yaa³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ dxú⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³, ñé⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios, xiáh³ hi³ já⁴ cá⁴dah²liú³ jú¹dxɨɨ́³ ba² chiáh² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ jɨɨ⁴ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² ja̱³. 10Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴tiu̱ú̱³ hi³dxá³ ñéy³ ángel ja̱³ hi³ ná⁴ha⁴² mɨ¹sɨ́³ chiáh² ñiíh² dxaah¹vó⁴ xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ gú⁴nuú¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ ñu³ha̱a̱h³ xi² jey¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dah²cuh³ sɨh² diáh⁴ dsa³ ja̱³ chiaah¹ hi³ fáh⁴yeey¹ veyh³ cɨ̱ɨ̱yh³² diáh⁴. 11Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ há⁴hé³ cá⁴dah²tiú² hi³ dah²jmee⁴ mɨ³hee³² ja̱³, xiáh³ hi³ já⁴ cá⁴dah²liú³ jú¹dxɨɨ́³ ba² chiáh² Dios hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ ja̱³, chiaah¹ hi³ bií⁴ cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ ja̱³, baáy⁴ vih²chiaah¹ hi³ bií⁴ xeey⁴ diáh⁴ mɨɨ¹ ja̱³. 12Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴tiu̱ú̱³ hi³dxá³ jñuúy³ ángel ja̱³ hi³ ná⁴ha⁴² mɨ¹sɨ́³ chiáh² ja̱³ he̱é̱yh³ ji̱h²jmɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Éufrates. Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴chiu̱u̱h⁴ jmɨɨ³ ja̱³ hi³ja̱³ gá⁴ná³ fi¹ xi² hí⁴ŋɨ́y³ diáh⁴ reyes hi³ ya³dxí̱⁴ xiaáh³ ca³jaa¹ xi² yéy⁴ ñíh². 13Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² gá⁴voóy⁴ aay³ espíritus hi³ mɨ³hey³², ja̱y³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ haa² gú⁴nuú¹ gaáy³ ja̱³, dxeeyh⁴ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ haa² gú⁴nuú¹ hi³ heé² na³lɨ́y⁴ ja̱³, baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ haa² gú⁴nuú¹ hi³dxá³ aay³ ja̱³, na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ jéh². 14Diáh⁴ hi³hí̱³ na³lɨ́y⁴ espíritus chié̱y² hi³há⁴dxúy⁴, hi³ dɨ³lí̱y³ hí⁴dah²jmeé⁴ fáh⁴lí³, gá⁴voóy⁴ diáh⁴ duh³ cá⁴dah²bi³ñiih³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ reyes hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³, duh³ hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ Dios mɨ² ma³dxa³héy³ jmɨɨ́¹ gaáy³ chiáh² Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³. 15“Joo⁴²ah³ ruh³, ca̱a̱³ há⁴ tiaah² dxɨ́³ ba² hí⁴güé³á⁴ ca̱á̱h³, liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³hi̱i̱³ ba². Dɨ́h¹ yaa⁴ ñaá² hi³ na³tɨɨ⁴ chiáh², hi³ heeh⁴ hí¹ mɨh³ chiáh², chiaah¹ xɨ³ haá², liáh³ca̱a̱y³ hi³ chie⁴ji̱i̱⁴ na³laáy³ ba², hi³ja̱³ hí⁴cá̱² fáh⁴hiíh⁴ jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³.” 16Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² hi³hí̱³ ba² diáh⁴ espíritus chié̱y² hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ cá⁴dah²bi³ñiih³ diáh⁴ reyes, ca̱a̱³ hí¹ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Armagedón fáh² hebreo. 17Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴tiu̱ú̱³ hi³dxá³ dxieéy⁴ ángel ja̱³ hi³ ná⁴ha⁴² mɨ¹sɨ́³ chiáh² ja̱³ jee⁴² dxɨ́³. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³ cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³ xi² na³jniaa³ ñuúh⁴guah³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ hi³ gá⁴liú³ xi² jey¹ Dios ja̱³: ―¡Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³jooy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴! 18Mɨ²ja̱³ gá⁴já⁴ sɨɨ́⁴, hi²xiáh³ ba³ hi̱i̱h² baáy⁴ hi²xiáh³ ba³ gá⁴ŋaa³, ba² cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ba³ gá⁴bɨ́² vó⁴, ba³ gɨh¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ ma³bɨ́² liáh³nɨɨh¹ mɨ³xe̱y³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 19Gá⁴jlɨ́² cáh³ti³² fɨɨ³ gaáy³ ja̱³, gá⁴lɨ́⁴ tú̱⁴ nɨ³ chiuuh², baáy⁴ liáh⁴jɨ³ gɨh¹ diáh⁴ fɨɨ³ hi³ xa³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ gá⁴saá⁴ gá⁴lá⁴ cáh³ti³². Mɨ²ja̱³ lɨ́⁴liíh⁴ Dios ja̱³ fɨɨ³ Babilonia, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴cuoó⁴ cá⁴dah²hɨ̱́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ vino chiáh², hi³ ná⁴lɨ¹ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ gá⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³ chiaah¹ hi³ bií⁴ dse³dxɨɨ́y² ja̱³. 20Liáh⁴jɨ³ diáh⁴ vó⁴ hi³ niaá² dxaah¹ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³ baáy⁴ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ cua̱h³máh³ ja̱³ gá⁴uu³. 21Ba² hi²xiáh³ cah²mɨ² dsɨ́² gá⁴saá⁴ dxaah¹vó⁴ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ dsa³ ja̱³, dɨ³hii³ ca̱³liáh³ tú̱⁴laá³ kilos lɨ́⁴ liáh³ca̱a̱³ mɨɨ¹. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³hee³² cá⁴dah²liú³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ chiáh² Dios vih²chiaah¹ dsɨ́² hi³ gá⁴saá⁴ ja̱³, chiaah¹ castigo hi³ veyh³ cáh³ti³² ba² ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\