Apocalipsis 17

1Mɨ²ja̱³ güéy⁴ xi² hií⁴á⁴ ja̱³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ dxieéy⁴ ángeles hi³ dɨ³xa̱h³ mɨ¹sɨ́³ dsa³jéy⁴ ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Ña³ duh³ hi²hoó⁴á⁴ niu³ liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱yh² mɨ́³ hi³ bií⁴ ga̱y³ hi³ jey¹ ñiíh² diáh⁴ jmɨɨ³ nɨ³. 2Hi²xiáh³ ma³dah²jmeé³ ga̱y³ diáh⁴ reyes hi³ nieeyh⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ nɨ³, baáy⁴ hi²xiáh³ ma³dah²yeéy² mii⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ vih²chiaah¹ hi³há⁴ja̱³ hi³ ma³jmeé³ nɨ³. 3Ja̱³ba² gá⁴jmeé³ Espíritu ja̱³ gá⁴joóy² hi³ hí⁴lí³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Ya²jay⁴ jniá² ángel ja̱³ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ cáh³ti³². Nɨɨ́⁴ gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ mɨ́³ jey¹ ñiíh² chiáh² ja̱y³ gú⁴nuú¹ hi³ yu̱ú̱y³. Dsaah⁴ chiáh² gú⁴nuú¹ ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ niaa³² jú¹dxɨɨ́³ chiáh² Dios ja̱³ na³xɨɨ², xa³ dxiaá⁴ dxɨ² baáy⁴ dxiá⁴ mee⁴dxɨ². 4Mɨ́³ ja̱³ yáh¹, chih³ ca̱a̱³ mɨh³ hi³ yu̱ú̱³ sá̱yh² ñí¹niaá³ dsaah⁴ mɨh³ chiáh² ja̱³ baáy⁴ sá̱yh² mɨ¹cu̱ú̱¹ liih² baáy⁴ gɨh¹ dxaáh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ perla. Xa̱h³ ca̱a̱³ copa ñí¹niaá³ na³ca̱yh⁴ jmáyh² hi³ ná⁴hee¹, hi³há⁴ja̱³ hi³ ma³jmeé³ ja̱³. 5Ba² ta̱a̱⁴ vóh² dxá¹chí², hi³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴dsaay⁴, liáh³la³ dsa³féh³: “Hi²xiáh³ gaáy³ Babilonia, xaá¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ mɨ́³ hi³ dɨ³ga̱y³, baáy⁴ fii² jɨɨ⁴ hi³ ná⁴hee¹ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³.” 6Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ hi̱í̱y⁴ ba² mɨ́³ ja̱³ lii³²a² chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹ diáh⁴ hi³ na³hiiy⁴ ca³jaa¹ chiáh² Dios, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹ diáh⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ vih²chiaah¹ hi³ cá⁴dah²hé³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesús ja̱³. Liáh³ gá⁴joóy² hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dsaay³² dsɨy⁴. 7Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ ángel ja̱³: ―¿He²chiaah¹ hi³ bií⁴ ga³dsaay³² háy² nɨ³? Hi²fooh¹á² niu³ he² nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ chiáh² mɨ́³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ gú⁴nuú¹ hi³ bí⁴dxɨy¹ hi³ dxiaá⁴ dxɨ², baáy⁴ hi³ dxiá⁴ mee⁴dxɨ² nɨ³. 8Gú⁴nuú¹ hi³ ma³joo⁴²u³ nɨ³, mɨ³xa³ lɨ́⁴ bih³ gá⁴guá³ hi³nɨy³², joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ ja̱³nɨ́⁴. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴jú̱y³ cáh³ti³² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ xi² hí¹ nɨ³. Joó⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³xɨɨ² nombre chiáh² diáh⁴ ñi² xi³ xi² tieéyh¹ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²güe³ ca̱³ñiih³² nɨ³, hi²xiáh³ hí⁴dsaáy² dsɨ́² diáh⁴ mɨ² ma³dah²joóy² gú⁴nuú¹ hi³ xe̱y³ mɨ² dsa³jéy⁴ baáy⁴ gá⁴uuy³ ca̱³ji̱i̱³, joó⁴ ma³lɨ³jnieey³² ca̱á̱h³. 9’Fáh⁴liu⁴ la³ si¹ niaáh² dxɨ²a². Liú⁴u³ dxiaá⁴ dxɨ² gú⁴nuú¹ nɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ dxiaá⁴ cua̱h³ xi² jey¹ mɨ́³ nɨ³. 10Hi³ dxiaá⁴ dxɨ² nɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ dxieéy⁴ reyes. Ñéy³ diáh⁴ reyes nɨ³ ma³ŋɨ́³ ma³ju̱y⁴, ja̱y³ chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³nɨ́⁴, joó⁴ há⁴hé³ ma³güey⁴ gɨh¹ ja̱y³. Mɨ² ma³güey⁴ hi³ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² nɨ³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴güe³ voó³. 11Gú⁴nuú¹ hi³ heé² na³lɨ́y⁴ hi³ gá⁴guá³ mɨ² dsa³jéy⁴, hi³ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ ja̱³nɨ́⁴, hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴lí³ hi³dxá³ jñéy⁴ rey. Hí̱³ba² hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴lɨ́y⁴ ja̱y³ diáh⁴ hi³ dxieéy⁴ reyes nɨ³, joó⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ duh³ hí⁴lí³ hi³dxá³ jñéy⁴ rey. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³nɨ³ ba² nɨ³ hí⁴jú̱y³ cáh³ti³². 12’Liú⁴u³ dxiá⁴ diáh⁴ mee⁴dxɨ² hi³ ma³jooy⁴² dsa³jéy⁴ nɨ³ na³lɨ́y⁴ dxiéy⁴ diáh⁴ reyes hi³ há⁴hé³ mɨ³dah²chiuuh³² hiíh⁴. Hí⁴tɨ̱́y⁴ ba² diáh⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ joó⁴ ca̱a̱³ hora lɨ́⁴ ba², baáy⁴ na³cu̱yh⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ gú⁴nuú¹ hi³ heé² na³lɨ́y⁴ nɨ³. 13Liú⁴u³ dxiéy⁴ diáh⁴ reyes nɨ³ ca̱a̱³ ba² dah²ta³ dah²hɨ³ diáh⁴, hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨ́y² chiáh² gú⁴nuú¹ ja̱³ na³ca̱á̱y⁴ xi² ná⁴tayh¹ guaa³ diáh⁴, duh³ ñaá² bɨh¹ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ na³ca̱á̱y⁴. 14Hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³, joó⁴ hí⁴tiaá⁴ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³ hí⁴meéy² diáh⁴, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ jmɨ́yh³ Fii² jɨɨ⁴ lɨ́⁴, hi³nɨy³² nɨ³ jmɨ́yh³ Rey. Baáy⁴ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ hi³ dɨ³na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³, jmɨ́yh³ hi³ ma³dxɨy³ Dios ba² nɨ³ diáh⁴ hi³nɨy³² baáy⁴ jmɨ́yh³ hi³ ma³teé⁴ ba² diáh⁴ nɨ³, baáy⁴ dɨ³nieeyh⁴² chiáh² xiaa³dsaa³² liáh³nɨ³. 15Ba² gá⁴féh³ liáh³la³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Diáh⁴ jmɨɨ³ hi³ ma³jooy⁴² jey¹ mɨ́³ hi³ ga̱y³ nɨ³, diáh⁴ hi³nɨ³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ fɨɨ³ hi³ niaá² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ baáy⁴ liáh⁴jɨ³ niaa³² fáh² hi³ ca³dah²liu⁴ diáh⁴ dsa³. 16Baáy⁴ liú⁴u³ dxiá⁴ mee⁴dxɨ² gú⁴nuú¹ hi³ ma³joo⁴²u³ nɨ³, hi²xiáh³ hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² hí⁴dah²ñí² mɨ́³ hi³ ga̱y³ nɨ³ hi³ja̱³ hí⁴dah²cueeyh³ ñaá², hí⁴dah²jméy² na³laáy³. Hí⁴dah²hɨɨy³² hí⁴dah²dxey³² chiáh², hí⁴dah²jɨ̱́y⁴ lɨ́⁴. 17Ñaá² Dios nɨ³ hí⁴bí⁴jmeéy³ diáh⁴ duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá², hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴dah²dxá⁴ dxú⁴ liú⁴u³ dxiéy⁴ diáh⁴ reyes hi³ hí⁴dah²cuoó⁴ jú¹hiíh⁴ gú⁴nuú¹ nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴. Liáh³ja̱³ hí⁴lí³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴lí³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ma³féh³ ñaá² Dios nɨ³. 18Mɨ́³ hi³ ma³joo⁴²u³ nɨ³ na³lɨ́y⁴ fɨɨ³ gaáy³ hi³ dsa³tiaá⁴ chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ reyes hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³nɨ́⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\