Apocalipsis 18

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴joó²á⁴ dxeeyh⁴ ángel hi³ yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³, hi³ja̱³ na³ca̱á̱y⁴ dxaah¹vó⁴ la³ gá⁴dxiíh² jmɨɨ́⁴ chiáh². 2Baáy⁴ hi²xiáh³ ba³ liu⁴, liáh³la³ féh³: ―Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ma³yeéy⁴ Babilonia fɨɨ³ hi³ bií⁴ gaáy³ nɨ³. Ma³lɨ⁴ he̱é̱¹ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² hi³há⁴dxúy⁴ bɨh¹ ja̱³nɨ́⁴, he̱é̱¹ liáh⁴jɨy³ nieey³² diáh⁴ espíritus hi³ mɨ³hey³², baáy⁴ ma³lɨ⁴ sɨɨ² diáh⁴ ta̱³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² diáh⁴ hi³ cɨ̱ɨ̱³²a² na³lɨ́y⁴. 3Chiaah¹ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ nación ma³lɨ³hi̱í̱y⁴ chie̱é̱yh¹ vino chiáh², dɨ́h¹ feh²a² hi³há⁴ja̱³ hi³ ga³jmee⁴. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ reyes hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ ña²hé³ ba² ma³dah²jmeé³ chie̱é̱yh¹. Diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² cɨh³hi³² ma³lɨ³xaa³² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ hi³ ña²hé³ ba² ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³. 4Mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ dxeeyh⁴ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³ ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Voó⁴ah³ fɨɨ³ nɨ³ niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ chia̱á̱²á⁴, duh³ há⁴hé³ hi²hi̱h⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³ dsaa² chiáh² diáh⁴, duh³ há⁴ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ ji̱í̱⁴ niaá⁴ah³ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ mɨ³hí⁴dah²cá̱² nɨ³. 5Chiaah¹ ma³lɨ³ñuúyh³ cáh³ti³² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³ rúh⁴ñi² Dios hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ mɨ³hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴. 6Cuoó¹ah³ ñaá² fɨɨ³ nɨ³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴cuoó⁴ dxeeyh⁴. Bi³chií⁴ah³ tú̱⁴ juh³ lɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ hi³ ma³jmeé³ nɨ³. Caah⁴ tú̱⁴ juh³ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³² liáh³nɨɨh¹ ga³caáh⁴ ñaá² hi³ ga³cuoó⁴ dxeeyh⁴. 7Jmeé¹ah³ gua²chi̱í̱h² cua²beéyh² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴, chiaah¹ hi²xiáh³ cá⁴bí⁴sa³ chiáh² chie̱é̱yh¹ hi³ xa³fáh³ chiáh², chiaah¹ liáh³la³ ga³féh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh²: “La³ je¹á² chiuuyh³² hiíh⁴, há⁴hé³ ñeéy⁴, hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³ta̱á̱y³ chieéy⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ hí⁴chi̱í̱h²á⁴ cáh³ti³².” 8Hi³ja̱³ vih²chiaah¹ hi³ ga³jmee⁴ nɨ³, hi³ja̱³ ca̱á̱h³ ŋɨ́y³ ba² hí⁴güé³ dsaá¹ chiáh² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³. Ña²hé³ ba² hí⁴chi̱í̱yh² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴: hí⁴jú̱y³ diáh⁴, hi²xiáh³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴, hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ haa², baáy⁴ xe̱y³ hi³ hí⁴caáy⁴ diáh⁴ dxaah¹ xi³. Chiaah¹ hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ Ñúh³a² Dios nɨ³, hi³ja̱³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ cáh³ti³². 9Ña²hé³ ba² cá⁴dah²jmeé³ chie̱é̱yh¹ mɨ́³ nɨ³ diáh⁴ reyes hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ baáy⁴ cá⁴dah²cá̱⁴ hi³ xa³fáh³ chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ diáh⁴ reyes nɨ³ hí⁴dah²jláy² baáy⁴ hi²xiáh³ hí⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴ mɨ² ma³dah²joó² hi³ mɨ³dsa³saa³ ñi² fɨɨ³ nɨ³ hi³ mɨ³dsa³caa³. 10Vɨ̱ɨ̱́³ bɨh¹ hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴ dah²joo³² chiaah¹ hi²xiáh³ hí⁴feyh⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³, baáy⁴ liáh³la³ hí⁴dah²féh³: ―Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niu³ fɨɨ³ Babilonia. hi²xiáh³ ná⁴ŋɨ¹u³ baáy⁴ hi²xiáh³ gaá³u³, joó⁴ ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴ la³ ma³dah²bi³chiíy⁴ niu³. 11Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² cɨh³hi³² nɨ³ hi²xiáh³ hí⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴ mɨ² ma³dah²joó² hi³ mɨ² dsa³caa³ fɨɨ³ nɨ³, chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ hí⁴dah²lá² hi³ ca³dah²ca̱³² ca³dah²dxi³² diáh⁴. 12Há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ hi³ hí⁴dah²lá² ñí¹niaá³, ñí¹tiaa³, cu̱ú̱¹ liih², perlas, baáy⁴ mɨh³ f i̱i̱³, mɨh³ seda mɨh³ dxú⁴ hi³ yu̱ú̱³ baáy⁴ hi³ yu̱ú̱³ lieyh³, ba² liáh³ja̱³ liáh⁴jɨ³ niaa³² diáh⁴ ma³ hi³ liih² jmeéh², baáy⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ dɨ³liih² hi³ ca³dah²jmee⁴ chie̱é̱yh¹ na¹ja̱² diáh⁴ gú⁴nuú¹. Ba² há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ hí⁴dah²lá² hi³ ca³dah²jmee⁴ chie̱é̱yh¹ ma³ dxú⁴, chie̱é̱yh¹ cobre, chie̱é̱yh¹ na¹ñí¹ baáy⁴ chie̱é̱yh¹ cu̱ú̱¹mee⁴. 13Ba² liáh³ja̱³ canela, baáy⁴ haa³nuu³ hi³ ca³dah²ta̱a̱³² he̱é̱yh³ comida hi³ bií⁴ liih² jmeéh², ba² liáh³ja̱³ xu̱³, mirra, naa⁴² hi³ mɨ³fɨɨ³, vino nɨ³, aceite nɨ³, baáy⁴ fɨ² cuɨɨ³ ya³dsɨ². Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ ca³dah²ca̱³² liaá¹, diáh⁴ dsɨɨ³jaa³, diáh⁴ caballos, ji̱í̱⁴ carretas. Ba² ca³dsa³jay⁴ diáh⁴ dsa³tieey³ ca³dsa³nɨɨ́y⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ xaa³², baáy⁴ diáh⁴ dsa³ ba² ja̱³ yáh¹. 14Hi³ja̱³ liáh³la³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ fɨɨ³ nɨ³ mɨ² ma³dah²joó² hi³ ma³caá³ nɨ³: ―¡Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tɨ̱́⁴u³ diáh⁴ hi³ bií⁴ ga³lɨ́³ háy² nɨ³, ja̱³ba² ma³yeéy⁴ jɨɨ⁴ hi³ bií⁴ xa³fáh³ chiú̱h²u³ nɨ³! 15Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² cɨh³hi³² nɨ³, diáh⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴xaa³² lɨ́⁴ vih²chiaah¹ fɨɨ³ nɨ³, vɨ̱ɨ̱́³ bɨh¹ hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴ chiaah¹ hi³ dɨ³foyh⁴ hí⁴dah²joó² liáh³xɨ³ hí⁴lí³ chiáh² fɨɨ³ nɨ³. Hi²xiáh³ hí⁴dah²jláy² hi³ bií⁴ fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴, 16hi³ja̱³ liáh³la³ hí⁴dah²féh³ diáh⁴: ―¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² fɨɨ³ nɨ³! Chiaah¹ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³ cá⁴dah²jmeéh⁴ ta² mɨh³ f i̱i̱³, mɨh³ liih², mɨh³ yu̱ú̱³ lieyh³, mɨh³ yu̱ú̱³, mɨh³ hi³ sá̱yh² ñí¹niaá³ chie̱é̱yh¹ mɨ¹cu̱ú̱¹ hi³ bií⁴ liih² baáy⁴ ná⁴lɨɨ⁴² chie̱é̱yh¹ perlas. 17Baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴, ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴ la³ ma³dsá⁴ hi³ bií⁴ xa³fáh³ chiáh² nɨ³. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³jmeéy³ maá², chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ hi³ tieéyh¹ maá², liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ jmɨ́⁴ñih¹ baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dah²jmee⁴ ta² he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹, vɨ̱ɨ̱́³ ba² hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴. 18Hi³ja̱³ mɨ² mɨ³hí⁴dah²joó² ñi² hi³ dsa³ra̱a̱h⁴ hi³ dsa³caa³ fɨɨ³ nɨ³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ hí⁴dah²féh³: ―¿Xiáh³ ja̱³ máh⁴ xa³ xiaáh³ fɨɨ³ hi³ gaáy³ liáh³xɨ³ fɨɨ³ nɨ³? 19Ja̱³ba² hí⁴dah²xaá⁴ liaa³ dxɨ² diáh⁴, baáy⁴ hi²xiáh³ hí⁴dah²chíh⁴ hi³ dɨ³fɨɨh⁴² dsɨ́², liáh³la³ hí⁴dah²féh³: ―¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² ruh³ fɨɨ³ nɨ³! Vih²chiaah¹ hi³ xa³ chiáh² nɨ³ ma³lɨ³xaa³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ xa³ maá² chiáh², baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴ la³ ma³yeéy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 20Joó⁴ bi³jee⁴²ah³ há²ah³ niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ yuuh¹ güii³ nɨ³, niaá⁴ah³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ nɨ³, niaá⁴ah³ diáh⁴ apóstoles, baáy⁴ niaá⁴ah³ ga³ŋɨ³²ah³ juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³, chiaah¹ ma³bi³chiíy⁴ Dios nɨ³ fɨɨ³ hi³ gá⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³² nɨ³. 21Mɨ²ja̱³ ja̱y³ ángel hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ gá⁴xaá³ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ gaáy³ cáh³ti³², liáh³xɨ³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ca³lɨ³vɨ́h³ hi³la³ hi³nɨ³, ja̱³ba² gá⁴ta̱á̱h⁴ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ja̱³ba² liáh³xɨ³ ma³güeé² na¹cu̱ú̱¹ nɨ³, ja̱³ba² liáh³nɨ³ ca̱a̱³ hí⁴ii³ ba² fɨɨ³ Babilonia hi³ bií⁴ gaáy³ nɨ³, duh³ gu³xɨ³ jlɨ́h³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³. 22Gu³xɨ³ jlɨ́h³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴yá⁴niuúh³ jee⁴² fɨɨ³ nɨ³ hi³ dse³tii² tu̱³, hi³ dse³hi̱i̱h² mɨɨ́yh³ta³ baáy⁴ trompeta, ba² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ gu³xɨ³ hé³ ba² ta², há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hí⁴yá⁴niuúh³ hí⁴hi̱i̱h² molino. 23Gu³xɨ³ hé³ ba² xi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴já⁴ jee⁴² fɨɨ³ nɨ³, baáy⁴ gu³xɨ³ jlɨ́h³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴yá⁴niuúh³ hi³ hí⁴dah²taáh⁴ dxɨ́³ diáh⁴ dsa³ xi² dsa³ji̱í̱³ guaa³ dsa³. Liáh³ja̱³ hí⁴lí³ chiáh² fɨɨ³ nɨ³ chiaah¹ xáh³ha³² dɨ́h¹ dɨ³xaa³² diáh⁴ dsa³ hi³ dah²nɨɨ⁴ dah²jmee⁴ fɨɨ³ nɨ³, baáy⁴ hi³fáh⁴ hi³ dɨ³lí̱y³ juúh⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³, hi³ja̱³ gá⁴tiaá⁴ cá⁴dah²juúy² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ fɨɨ³. 24Fɨɨ³ nɨ³ dsɨ̱́y³ dsaa² hi³ gá⁴tu̱u̱³ jmɨ³háy¹ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ chié̱y² Dios. Ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² dsɨ̱́y³ dsaa² hi³ cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴ dsa³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\