Apocalipsis 19

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ cá⁴dah²liú³ yuuh¹ güii³, hi²xiáh³ ba³ dah²liu⁴, liáh³la³ dah²féh³: ¡Aleluya! Chiaah¹ hi³ ga³be³² Dios nɨ³ dsaa² chiaa⁴²a², hi³ja̱³ hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá². Hi²jmee²a² gaáy³ chiáh² chiaah¹ hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³. 2Chiaah¹ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba² ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná². Ma³bi³chiíy⁴ mɨ́³ hi³ ga̱y³ nɨ³, mɨ́³ hi³ gá⁴yeéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ chie̱é̱yh¹ hi³há⁴ja̱³ chiáh² nɨ³. Ma³ca̱a̱⁴ chiáh² hi³ jú̱y⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee³ ta² chiáh² nɨ³. 3Ja̱³ba² cá⁴dah²féh³ ca̱á̱h³: ―¡Aleluya! Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiuuyh³ hi³ dsa³saa³ ñi² hi³ dsa³caa³ fɨɨ³ nɨ³. 4Mɨ²ja̱³ liú⁴u³ dxieéy³chiú̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³ baáy⁴ liú⁴u³ chiú̱y³ diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ na³hi³² diáh⁴ dxaah¹vó⁴ baáy⁴ duh³ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios hi³ jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¡Amén! ¡Aleluya! 5Mɨ²ja̱³ cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ Dios ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: Jmeéh¹ah³ hu̱u̱¹rá² Dios chia̱a̱⁴²a² nɨ³, liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ ga³jmee³ah³ ta² chiáh² nɨ³, baáy⁴ niaá⁴ah³ foh⁴ah³ chiáh² nɨ³, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ píyh¹, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ dɨ³cáyh¹, liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴ ba² liu⁴²ah³. 6Ba² gá⁴nuúy⁴ hi³ dah²liu⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴ ba² lii³²a², liáh³xɨ³ ga³hi̱i̱h² ga³xɨyh⁴ ca̱a̱³ lah² ba², liáh³ca̱a̱y³ hi³ dsa³ŋaa³ ba² lii³²a², liáh³la³ dah²féh³: ¡Aleluya, chiaah¹ ma³laá⁴ mɨ³chiuuh³² hiíh⁴ Ñúh³a² Dios chia̱a̱⁴²a² hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³! 7Hi²bi³jee⁴²a² dsɨ³²a² chia̱a̱h²a² baáy⁴ hi²cuo²a² feh³ chiáh² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³, chiaah¹ ma³dxa³héy³ hiíh⁴ hi³ hí⁴ji̱í̱³ guaa³. Mɨ³na³tɨɨ⁴ chiáh² mɨ́³ hi³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ nɨ³. 8Ma³sa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴cɨ́h² mɨh³ dxú⁴ cáh³ti³², mɨh³ hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ baáy⁴ hi³ bií⁴ sɨɨ́⁴ nɨ³. Mɨh³ dxú⁴ nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ hi³ bií⁴ xiaa³dsaa³² ma³dah²guá³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios nɨ³. 9Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Liáh³la³ xɨɨ²: “Dɨ́h¹ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ma³lɨ³jey⁴² jmɨ́¹feh⁴ hi³ dsa³ji̱í̱³ guaa³ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³.” Baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Jmɨ́yh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ ga³nuuy³ nɨ³. 10Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́yh⁴ ji̱y⁴ rúh⁴tɨɨ² ángel ja̱³ hi³ hi²jmeéh⁴á⁴ hu̱u̱¹rá², joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Há⁴ hi³jmeey³ liáh³nɨ³, chiaah¹ ba² xɨh³chie̱y³² Dios ba² jniá³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ niu³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ du³ñuúh²u³ hi³ rúh⁴ dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ gá⁴hé³ ñaá² Jesús nɨ³. Jmeeh² hu̱u̱¹rá² Dios ba². Chiaah¹ fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴hé³ ñaá² Jesús nɨ³ ca³bi³jmeéy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios. 11Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² hi³ na³na² yuuh¹ güii³, ja̱³ba² gá⁴joóy² cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ja̱y³ laa⁴² tieéy⁴. Hi³ bí⁴dxɨy¹ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ Xiaa³dsaay³² ba² xɨ̱ɨ̱y³ Jmɨ́yh³ He̱é̱yh³ chiáh², baáy⁴ tieéyh¹ fi¹ ba² ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² baáy⁴ ca³bi³chiíy⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba². 12Liáh³xɨ³ xi³ ba² ná⁴lɨ¹ diáh⁴ mɨ¹ñi², baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ coronas na³jniaa³ dxɨ². Baáy⁴ ta̱a̱y⁴ liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ joó⁴ há⁴hé³ xe̱y³ dsaay⁴, ti̱¹ ñaá² ba² dsaay⁴. 13Chih³ ca̱a̱³ mɨh³ hi³ ná⁴hɨ̱́yh¹ jmɨ³, baáy⁴ liáh³la³ xɨ̱ɨ̱y³: Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. 14Rúh⁴cah² ja̱³ ta³nieéy¹ diáh⁴ soldados hi³ nieeyh⁴² yuuh¹ güii³, dɨ³chih³ mɨh³ dxú⁴ cáh³ti³², hi²xiáh³ tiaa³ baáy⁴ ná⁴jŋɨ́¹ dxú⁴ cáh³ti³², ba² dɨ³bí⁴dxɨy¹ diáh⁴ laa⁴² tieéy⁴. 15Baáy⁴ haa² ja̱³ na³gua³ ca̱a̱³ túh² cuee³ hi³ bií⁴ meé⁴. Chiaah¹ hi³ja̱³ chie̱é̱yh¹ hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ dsa³ liáh³ca̱a̱³ nación, hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ liáh³xɨ³ hi³ xa̱h³ ca̱a̱³ vara na¹ñí¹ ba². Hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ dsa³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios hi³ bií⁴ dse³dxɨɨ́y² nɨ³, chiaah¹ xáh³ha³² dɨ́h¹ cɨ̱ɨ̱y³² hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³. Hi³ja̱³ hí⁴jmeéh⁴ diáh⁴ jmiih⁴² ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́², liáh³ca̱a̱y³ hi³ hí⁴guɨ́yh⁴ jmɨɨh¹ mɨ¹jóh¹ chie̱é̱yh¹ tɨɨ² ba². 16Dsaah⁴ mɨh³ chiáh² baáy⁴ dsaah⁴ chiu² hi³ bí⁴dxɨy¹ laa⁴² ja̱³, liáh³la³ na³xɨɨ²: “Hi³ley³² nɨ³ jmɨ́yh³ Rey, hi³ley³² nɨ³ jmɨ́yh³ Fii³²a².” 17Ja̱³ba² gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ ángel hiíy⁴ ñiíh² chiáh² ñíh². Mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ ba³ cáh³ti³² gá⁴liúy² diáh⁴ hi³ xa³ cueé² cu̱ú̱² hi³ ca³dsa³ra̱á̱³ yuuh¹, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ya³dxí̱⁴ah³ baáy⁴ duh³ ya³chiéh³ah³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴ máh⁴liaá⁴ chiáh² Dios nɨ³. 18Ya³cúh²ah³ ŋu² diáh⁴ reyes, ŋu² diáh⁴ fii² diáh⁴ soldados baáy⁴ ŋu² diáh⁴ dsa³ hi³ bií⁴ dɨ³ba³ dsɨ́² nɨ³. Baáy⁴ ya³cúh²ah³ ŋu² diáh⁴ laa⁴², chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ bí⁴dxɨy¹ nɨ³. Ya³cúh²ah³ ŋu² liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴, chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³ná⁴tuy¹ baáy⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³ná⁴tayh¹ dah²jmee⁴ ta² chiáh² diáh⁴ dsa³ xaa³², diáh⁴ hi³ píyh¹ baáy⁴ diáh⁴ hi³ cáyh¹, liáh⁴jɨ³ hi³nɨ³ ya³chiéh³ah³. 19Mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ gú⁴nuú¹ hi³ heé² na³lɨ́y⁴ ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ reyes hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ soldados chié̱y² diáh⁴, hi³ mɨ³na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ duh³ hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ hi³ gá⁴joó²á⁴ bí⁴dxɨy¹ caballo ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ soldados chié̱y². 20Ja̱³ba² gá⁴lɨ́y⁴ preso gú⁴nuú¹ hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³, na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ hi³dxá³ aay³ gú⁴nuú¹ ja̱³ hi³ gá⁴jmeé³ fáh⁴lí³ rúh⁴ñi² hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³. Vih²chiaah¹ hi³ gá⁴jmeé³ hi³dxá³ aay³ ja̱³, hi²xiáh³ gá⁴juúy² diáh⁴ dsa³ hi³ja̱³ cá⁴dah²cuóy² mii⁴ cá⁴dah²cá̱⁴ vóh² chiáh² gú⁴nuú¹ hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³ baáy⁴ cá⁴dah²jmeé³ hu̱u̱¹rá² rúh⁴ñi² hi̱h⁴. Hi³ja̱³ na³cu̱yh⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³, cá⁴lɨ́⁴tie̱e̱y⁴² na³ji̱í̱yh⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³ dxaah¹ xi³ gaáy³ xi² dsa³niaá⁴ chie̱é̱yh¹ azufre. 21Diáh⁴ dsa³ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ gú⁴nuú¹ ja̱³ yáh¹, cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ túh² hi³ na³gua³ haa² hi³ bí⁴dxɨy¹ caballo ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ hi³ xa³ cueé² cu̱ú̱² cá⁴dah²cuyh³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ ja̱³, gá⁴lií² lɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ ta̱³ ja̱³ cá⁴dah²cuyh³ diáh⁴ hi³hí̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\