Apocalipsis 2

1’Xɨɨ² ca̱a̱³ xi³ hi³chiaah³² ángel hi³ jey¹ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Éfeso nɨ³, duh³ liáh³la³ xɨɨh²: “Liáh³la³ féh³ hi³ xe̱yh³ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ ñú⁴heé¹ guaa³ hi³nuy¹ nɨ³, hí̱³ba² hi³ chie⁴ji̱i̱⁴ jee⁴² xi² niaá² liú⁴u³ dxiaá⁴ diáh⁴ ma³dxɨ⁴² gɨ́h² ñí¹niaá³ nɨ³: 2Ga³jooy³² ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³jmeey³ nɨ³, maay⁴ ba² hi³ bií⁴ veyh³ ta² ga³jmeey³, hi³ bií⁴ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiú̱h²u³, hi³ há⁴hé³ naá³u³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³². Ba² maay⁴ ba² hi³ ma³ya³dsaa⁴u³ hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ apóstoles baáy⁴ há⁴hé³ he̱é̱yh³ dɨ³na³lɨ́y⁴, ma³dsaá⁴ háy² hi³ ca³dah²juu³² ba² nɨ³. 3Hi²xiáh³ ma³cɨ̱ɨ̱́h² ma³beéh²u³, joó⁴ dsa³tiaá⁴u³ ba², hi²xiáh³ veyh³ ma³jmeéy¹ ta² chieéy⁴ chiaah¹ hi³ bií⁴ naá⁴u³ jniá³, há⁴hé³ ma³vaah⁴u³ cáh³ti³². 4Joó⁴ xa³ ca̱a̱³ hi³ ga³jmeey³ hi³ cɨ̱ɨ̱³²á⁴, há⁴hé³ máh⁴ naá⁴u³ jniá³ liáh³xɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴. 5Hi³ja̱³ bi³liih⁴² háy² liáh³xɨ³ dxú⁴ gá⁴jmeéy¹ dsa³jéy⁴, tia³hi³ dxú⁴ ba², baáy⁴ jmee² ca̱á̱h³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ga³jmeey³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱³. Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ haá², mɨ²ja̱³ ya³mé⁴á⁴ niu³ ji̱³nɨɨ́⁴ duh³ ya³je̱h⁴²á² ma³dxɨ⁴² gɨ́h² chiú̱h²u³ xi² na³jniaa³ nɨ³. 6Joó⁴ xa³ ba² ruh³ ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ chiú̱h²u³, hi³ hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱³²u³ ga³joóy³ hi³ mɨ³hee³² hi³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ nicolaítas. Ba² hi³ nɨ³ nɨ³ hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱³²á⁴ jniá² ga³jooy³². 7Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴, cua²niuú³ hi³ ga³féh³ Espíritu nɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ niaá² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³. Diáh⁴ hi³ hí⁴tiaá⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ hi²cuoó⁴á⁴ hí⁴dah²cuh³ mɨɨ¹ ma³ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² hi³ jey¹ xi² jey¹ Dios nɨ³.” 8’Ba² xɨɨ² ca̱a̱³ xi³ hi³chiaah³² ángel hi³ jey¹ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Esmirna nɨ³, liáh³la³ xɨɨh²: “Liáh³la³ féh³ hi³ xe̱y³ mɨ² dsa³jéy⁴ baáy⁴ xe̱y³ chiáh² liáh³nɨ³ hí⁴hɨɨ́⁴ ñi² jmɨɨyh⁴²güii³, hí̱³ba² hi³ gá⁴jú̱y⁴ baáy⁴ lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ nɨ³: 9Maay⁴ ba² jɨɨ⁴ hi³ ga³jmeey³. Maay⁴ hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²u³ baáy⁴ maay⁴ ba² hi³ bií⁴ tiaa³u³ nɨ³ joó⁴ xaa³²u³ ba² gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³. Baáy⁴ maay⁴ hi³ hi²xiáh³ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiú̱h²u³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³, joó⁴ jmáyh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Hi³há⁴dxúy⁴ ba² nɨ³. 10Há⁴ hi³foh³²u³ chiáh² liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²u³, chiaah¹ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴dah²taayh³ ñuúh⁴ñí¹ ja̱y³ aá⁴ah³, duh³ hí⁴lii⁴ xɨ² he̱é̱yh³ ba² chia̱á̱²ah³. Dxiá⁴ jmɨɨ́¹ jmɨ́yh³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²ah³. Joó⁴ ñí³ah³ xiaa³dsaa³² hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴jú̱³ah³, duh³ hi²cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴yeéy⁴ liáh³xɨ³ premio chia̱á̱²ah³. 11Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴, cua²niuú³ liáh³xɨ³ ga³féh³ Espíritu nɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ niaá² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³. Diáh⁴ hi³ hí⁴tiaá⁴, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ ca̱á̱h³ liáh³xɨ³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ dxú⁴.” 12’Ba² xɨɨ² ca̱a̱³ xi³ hi³chiaah³² ángel hi³ jey¹ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Pérgamo nɨ³. Liáh³la³ xɨɨh²: “Liáh³la³ féh³ hi³ xa̱h³ túh² hi³ xu̱h³ hi³ meé⁴ liú⁴u³ tú̱⁴ jaa¹ nɨ³: 13Maay⁴ ba² jɨɨ⁴ hi³ ga³jmeey³ nɨ³, maay⁴ ba² hi³ je¹u³ xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³ yáh¹, jmeey³ ba² he̱é̱yh³ chieéy⁴. Há⁴hé³ ma³tiúy² hi³ ca³gua³taá³u³ chieéy⁴, ñé⁴ liáh³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Antipas dsa³ñi³² xiaa³dsaay³² chia̱á̱²á⁴ nɨ³, hi³ cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² xi² niaah⁴²ah³, ja̱³ ba² xi² jey¹xe̱y³ Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. 14Joó⁴ xa³ liáh³bií⁴ ca³liuh² hi³ ga³jmeey³ hi³ cɨ̱ɨ̱³²á⁴: xe̱y³ chiáh² liáh³nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²tiú² hi³ gá⁴hé³ Balaam. Chiaah¹ Balaam ja̱³ cá⁴bí⁴tieéyh³ juúh⁴ Balac ja̱³ duh³ hí⁴bí⁴taay³ diáh⁴ israelitas. Gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴dah²cuh³ ŋú² hi³ ma³niaá⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh², baáy⁴ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³ diáh⁴ dsa³. 15Ba² xe̱y³ chiáh² liáh³nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²tiú² liáh³xɨ³ ca³dah²he⁴ diáh⁴ nicolaítas. Hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱³²á⁴ jniá³ ga³jooy³² hi³nɨ³. 16Hi³ja̱³ tia³hi³ dxú⁴ ba², chiaah¹ xɨ³ haá² mɨ²ja̱³ ya³mé⁴á⁴ niu³ ji̱³nɨɨ́⁴ duh³ ya³tí̱²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ hi³nɨy³² chie̱é̱yh¹ túh² hi³ na³gua³ haay⁴ la³. 17Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴, cua²niuú³ liáh³xɨ³ ga³féh³ Espíritu nɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ niaá² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³. Hi³ hí⁴tiaá⁴, hi³hí̱³ hi²cuoó⁴á⁴ hí⁴eéh² maná hi³ na³ma² nɨ³, baáy⁴ hi²cuoó⁴á⁴ ca̱a̱³ mɨ¹cu̱ú̱¹ tiaa³. Dsaah⁴ mɨ¹cu̱ú̱¹ nɨ³ na³xɨɨ² ca̱a̱³ nombre hi³mɨɨ³² hi³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴dsaay⁴, ti̱¹ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ ja̱³ ba² hí⁴dsaay⁴ nombre ja̱³.” 18’Ba² xɨɨ² ca̱a̱³ xi³ hi³chiaah³² ángel hi³ jey¹ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Tiatira, liáh³la³ xɨɨh²: “Liáh³la³ féh³ Ja̱á̱² Dios hi³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ xi³ diáh⁴ mɨ¹ñi² nɨ³, baáy⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ diáh⁴ tɨɨ² liáh³xɨ³ na¹ñí¹ bronce hi³ ma³lɨ³sú̱y² nɨ³: 19Maay⁴ ba² jɨɨ⁴ hi³ dxú⁴ hi³ ga³jmeey³ nɨ³, maay⁴ ba² hi³ bií⁴ naá⁴u³ diáh⁴ ja̱á̱¹oóh²u³ nɨ³, maay⁴ ba² hi³ ca³gua³taá³u³ dxú⁴ chieéy⁴, baáy⁴ maay⁴ hi³ ga³jmeey³ ta² chieéy⁴ baáy⁴ hi³ bií⁴ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiú̱h²u³ nɨ³, ba² maay⁴ ba² hi³ mɨ³hi²jmeey³ gɨh¹ he̱é̱yh³ ja̱³nɨ́⁴ liáh³xɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴. 20Joó⁴ xa³ liáh³bií⁴ ca³liuh² hi³ ga³jmeey³ hi³ja̱³ cɨ̱ɨ̱³²á⁴. Chiaah¹ ga³cuoy³ je² jmee⁴ chiáh² liáh³nɨ³ mɨ́³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Jezabel nɨ³, hi³ ga³féh³ hi³ ga³ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios, hi³ja̱³ dsa³tiaá⁴ juuy³² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chieéy⁴ nɨ³. Chiaah¹ ca³bi³jmeéy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³, baá⁴ ba² ca³bi³jmeéy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²eéh² hi³ ma³ŋɨ́³ ma³dah²dxá³ rúh⁴ñi² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² nɨ³. 21Ma³cuoó⁴á⁴ ba² je² duh³ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ dxú⁴, joó⁴ há⁴hé³ dɨ́⁴tiú² hi³ ga³jmee⁴ ga̱y³ nɨ³. 22Hi³ja̱³ jniá³ hi²jmeey⁴² hí⁴chiaa³ ca̱a̱³ dsaá¹ gaáy³. Baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ree³ chie̱é̱yh¹ nɨ³, hi²xiáh³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴dah²tiú² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ mɨ́³ nɨ³. 23Baá⁴ ba² hi²jɨ̱h¹á² diáh⁴ ja̱á̱² mɨ́³ nɨ³. Mɨ²ja̱³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³, hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ maay⁴ liáh³xɨ³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ diáh⁴ dsa³, baáy⁴ cui̱í̱⁴ dxú⁴ cáh³ti³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴. Baáy⁴ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ niaá⁴ah³ hi²cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ jñii⁴ah³ liáh³nɨɨh¹ ta² hi³ ma³jmeé¹ah³. 24Joó⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaah⁴ah³ niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ fɨɨ³ Tiatira nɨ³ há⁴hé³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² mɨ́³ nɨ³. Ba² há⁴hé³ dsaá⁴ há²ah³ fáh⁴he² chiáh² Hi³há⁴dxúy⁴ hi³ ca³dah²he⁴ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³. Hi³ja̱³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³. 25Joó⁴ jmeé¹ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ jmáyh² hi³ dxú⁴ hi³ ma³lí̱³ah³ hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴güé³á⁴ ca̱á̱h³. 26Diáh⁴ hi³ hí⁴tiaá⁴ baáy⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ hí⁴hɨɨ́⁴ lɨ́⁴ ñi² jmáyh² hi³ naáy⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ hi²cuoó⁴á⁴ diáh⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 27Hi³ja̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ vara na¹ñí¹ liáh³xɨ³ ma³cuoó⁴ jniá³ Ñuyh⁴ nɨ³ vara. Hi²xiáh³ veyh³ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴. Chiaah¹ liáh³xɨ³ ga³fí̱³ ga³dsaáy³ ca̱a̱³ mɨ¹ya³ ji̱i̱⁴ ba² hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴. 28Ba² hi²cuoó⁴á⁴ diáh⁴ ñú⁴heé¹ hi³ ga³dxiih³² xiáh³hee³ nɨ³. 29Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴, cua²niuú³ liáh³xɨ³ ga³féh³ Espíritu nɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ niaá² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\