Apocalipsis 20

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ ángel hi³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ xa̱h³ ja̱á̱²ñí¹ chiáh² jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ baáy⁴ xa̱h³ ca̱a̱³ cadena gaáy³. 2Mɨ²ja̱³ gá⁴güeéyh² gú⁴nuú¹ gaáy³ ja̱³, iíh¹ hi³ gá⁴sa̱y³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ Hi³há⁴dxúy⁴, hí̱³ba² Satanás, baáy⁴ duh³ gá⁴ñuúy⁴ hí⁴yey³ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³. 3Gá⁴ta̱a̱yh³ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴, baáy⁴ duh³ gá⁴jní² dxú⁴ cáh³ti³² baáy⁴ gá⁴tia̱á̱² sello chiáh² haah²ñu¹ ja̱³, duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴juúy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hí⁴yey³ lɨ́⁴ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ mɨ² ma³yey³ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³ ja̱³ mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴túy² gɨh¹ ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴. 4Ja̱³ba² gá⁴joóy² xi² ca³dah²guá³ diáh⁴ hi³ ca³dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná², mɨ²ja̱³ cá⁴dah²guá³ nɨɨ́⁴ diáh⁴ hi³ ma³tɨ̱́y³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² ja̱³. Ba² gá⁴joó²á⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴reey⁴² luú¹ vih²chiaah¹ hi³ cá⁴dah²hé³ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³, ja̱³ba² hi³ gá⁴hé³ ñaá² Jesús ja̱³. Diáh⁴ hi³hí̱³ há⁴hé³ cá⁴dah²jmeé³ hu̱u̱¹rá² rúh⁴ñi² gú⁴nuú¹ chie̱é̱yh¹ hi̱h⁴ ja̱³, ba² há⁴hé³ gá⁴ta̱a̱⁴² vóh² chiáh² ja̱³ dxá¹chí² ñé⁴ guaa³ diáh⁴. Gá⁴joóy² hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ duh³ cá⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ diáh⁴ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³ chie̱é̱yh¹ Cristo. 5Joó⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ ja̱³ há⁴hé³ gá⁴joóy² lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ xé̱yh². Mɨ² ma³yey³ lɨ́⁴ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³ ja̱³ ba² hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴. Chiaah¹ hi³nɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³dxá³ ca̱á̱h³ tiaah² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹. 6Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ diáh⁴ chiáh² Dios diáh⁴ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ dsa³jéy⁴ nɨ³. Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ hi³dxá³ tú̱h⁴ tiaah². Hí⁴lí³ diáh⁴ jmii³dsa³ chié̱y² Dios ba², baáy⁴ jmii³dsa³ chié̱y² Cristo ba². Baáy⁴ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo nɨ³ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³. 7Mɨ² ma³yey³ ca̱a̱³ mil ji̱i̱³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴túy² xi² na³jnɨy⁴ Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. 8Ja̱³ba² hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ duh³ hí⁴juúy² liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ nieeyh⁴² liú⁴u³ chiú̱³ chiuuh² jmɨɨyh⁴²güii³. Hí⁴juúy² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Gog baáy⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Magog, duh³ hí⁴bí⁴ñiih³ diáh⁴ soldados chié̱y² hi³ xe̱y³ nɨɨ́⁴ duh³ hí⁴tí̱² chie̱é̱yh¹ Dios. Baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴, liáh³xɨ³ ñuú³ sɨɨ́¹ hi³ xa³ jmɨ́⁴ñih¹ nɨ³ ba² dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴ diáh⁴. 9Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² gá⁴saa³ diáh⁴ liáh³ jmá³ dxaah¹vó⁴ ja̱³ duh³ cá⁴dah²ta̱á̱h⁴ lɨh³ xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ hi³ na³hiiy⁴ chiáh² Dios ja̱³, ñaá² fɨɨ³ hi³ bií⁴ niaá² ñaá² Dios nɨ³. Joó⁴ gá⁴xɨ́y⁴ Dios ja̱³ xi³ hi³ gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³, hi³ja̱³ gá⁴caáy³ diáh⁴ cáh³ti³². 10Baáy⁴ ñaá² hi³há⁴dxúy⁴ hi³ ma³juúy² diáh⁴ dsa³ ja̱³, cá⁴lɨ́⁴tie̱e̱yh⁴² dxaah¹ xi³ gaáy³ xi² dsa³niaá⁴ chie̱é̱yh¹ azufre ja̱³, ja̱³ba² xi² cá⁴lɨ́⁴tie̱e̱yh⁴² gú⁴nuú¹ hi³ heé² na³lɨ́y⁴ ja̱³ chie̱é̱yh¹ oóyh² hi³ bií⁴ gá⁴juú² ja̱³. Nɨɨ́⁴ hi²xiáh³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³ baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴túy² diáh⁴ nɨɨ́⁴. 11Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴joóy² ca̱a̱³ hí¹ xi² ga³guá³ ja̱y³ hi³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³. Hi²xiáh³ gaáy³ baáy⁴ hi²xiáh³ tiaa³. Ba² gá⁴joó²á⁴ hi³ jey¹ nɨɨ́⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² hi³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴uu³ cáh³ti³² dxaah¹vó⁴ baáy⁴ yuuh¹ güii³ ja̱³, há⁴hé³ máh⁴ lii⁴ cáh³ti³². 12Ba² gá⁴joó²á⁴ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, diáh⁴ hi³ píyh¹ nɨ³ hi³ cáyh¹ nɨ³, dɨ³na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ rúh⁴ñi² Dios. Mɨ²ja̱³ gá⁴jáy⁴ diáh⁴ libros, ba² gá⁴jáy⁴ dxaáh² xi³, xi² tieéyh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³xe̱y³ dxú⁴. Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ ja̱³, liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ ma³dah²jmeé³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ na³xɨɨ² diáh⁴ xi³ ja̱³. 13Mɨ²ja̱³ ba² gá⁴voóy⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹, gá⁴voóy⁴ diáh⁴ hi³ na³haay⁴ já²dxiaá¹ duh³ mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴, liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³. 14Ja̱³ba² cá⁴lɨ́⁴xɨy⁴² dxaah¹ xi³ gaáy³ ja̱³ fáh⁴ju̱y¹ hi³ ga³jmee⁴ ga³jú̱y³ diáh⁴ dsa³ chie̱é̱yh¹ já²dxiaá¹. Dxah¹xi³ nɨ³ yáh¹ ná⁴lɨ¹ xi² hí⁴jú̱y³ hi³dxá³ tú̱h⁴ tiaah² diáh⁴ dsa³. 15Ba² gá⁴dxí̱⁴ nɨɨ́⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³xɨɨ² nombre chiáh² diáh⁴ ja̱³ ñi² xi³ xi² tieéyh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³xe̱y³ dxú⁴ ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\