Apocalipsis 21

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴joóy² ca̱a̱³ yuuh¹ güii³ hi³mɨɨ³² baáy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³mɨɨ³², chiaah¹ ma³yeéy⁴ ba² yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ hi³ xa³ dsa³jéy⁴, ba² há⁴hé³ máh⁴ xa³ jmɨ́⁴ñih¹. 2Jniá³ Juan la³, gá⁴joóy² fɨɨ³ hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ nɨ³, dɨ́h¹ feh²a² Jerusalén hi³mɨɨ³² nɨ³, gá⁴joóy² yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ hi³ cá⁴bí⁴hɨɨ́² xi² jey¹ Dios. Xáh³ha³² dɨ́h¹ ná⁴jɨ̱́¹ ná⁴dxuy⁴² fɨɨ³ ja̱³, liáh³xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ hi³ chih³ ca̱a̱³ mɨh³ hi³ mɨ³hí⁴ji̱í̱³ guaa³ ba² lii³²a². 3Baáy⁴ ja̱³ba² gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ yuuh¹ güii³ ja̱³, hi²xiáh³ ba³ gá⁴liú³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Joo⁴² ruh³, ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ jmɨ́yh³ mɨ³jey¹ Dios nɨ³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³. Ja̱³ba² hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ liáh³nɨ³ ca̱³ñiih³². Diáh⁴ dsa³ nɨ³ hí⁴lí³ chié̱y² Dios baáy⁴ ñaá² nɨ³ hí⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ duh³ hí⁴lí³ Dios chié̱y² diáh⁴. 4Ñaá² Dios nɨ³ hí⁴bí⁴chiu̱u̱³ jmɨɨ³ hi³ hí⁴tiu̱u̱³ mɨ¹ñi² diáh⁴, há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ cáh³ti³², há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²jláy², há⁴hé³ máh⁴ hí⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴ baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴, chiaah¹ jɨɨ⁴ hi³ gá⁴sa³ dsa³jéy⁴ ma³ŋɨ́³ ba² hi³nɨ³. 5Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ hi³ jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³: ―Joo⁴² ruh³, jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² ma³bi³mɨɨ¹á² ca̱á̱h³. Ba² gá⁴féh³ ca̱á̱h³ liáh³la³: ―Xɨɨ² hi³ hi²fayh¹ la³, chiaah¹ fáh⁴liu⁴ la³ ná⁴lɨ¹ jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³². 6Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ ca̱á̱h³: ―Ma³jooy³ ma³lɨ⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Jniá³ xa̱⁴²á⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ vóh² Alfa chie̱é̱yh¹ Omega, jniá³ hi³ ca³lɨ³liaá² baáy⁴ hi³ ga³hɨɨ³ ñi². Ja̱y³ hi³ dɨ́⁴hɨ̱́h² jmɨɨ³, jniá³ nɨ³ hi³ dɨ́h¹ hi²cuoó⁴á⁴ hí⁴hɨ̱́h² jmɨɨ³ hi³ yá³ nɨ³, jmɨɨ³ hi³ hí⁴cuoó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh². 7Hi³ hí⁴tiaá⁴, hi³hí̱³ hí⁴tɨ̱́y⁴ jɨɨ⁴ hi³nɨ³ chiaah¹ hi³ na³lɨ́y⁴ ja̱a̱y⁴, hí⁴táyh² guaa³ jɨɨ⁴ hi³ xa³ chieéy⁴, jniá³ hí⁴lí³á⁴ Dios chié̱y², baáy⁴ ñaá² hí⁴lí³ ja̱a̱y⁴. 8Joó⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³foyh⁴, diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chieéy⁴, diáh⁴ hi³ cɨ̱ɨ̱³²a² ná⁴lɨ¹ hi³ ca³dah²jmee⁴, diáh⁴ hi³ ca³dah²jɨ̱yh⁴ dsa³, diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³, diáh⁴ hi³ dɨ³lí̱y³ juúh⁴, diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ hi̱h⁴ hi³la³ hi³nɨ³, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³², liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³nɨy³² dsá⁴dxí̱⁴ dxaah¹ xi³ gaáy³ hi³ dsa³niaá⁴ chie̱é̱yh¹ azufre, hi³nɨ³ ná⁴lɨ¹ xi² hí⁴jú̱y³ hi³dxá³ tú̱h⁴ tiaah² diáh⁴ dsa³. 9Mɨ²ja̱³ güéy⁴ ja̱y³ diáh⁴ hi³ dxieéy⁴ ángeles hi³ dɨ³xa̱h³ máh⁴ ca̱a̱³ copa na³ca̱yh⁴ jɨɨ⁴ dsaá¹ hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, baáy⁴ duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Ña³ baáy⁴ duh³ hi²hoó⁴á⁴ niu³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² hi³ mɨ³hí⁴ji̱í̱³ guaa³ chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³. 10Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ Espíritu ja̱³ gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ ángel, hi³ja̱³ ya²jay⁴ jniá³ ángel ja̱³ ca̱a̱³ yuuh¹ cua̱h³ ñií² duh³ gá⁴heé⁴ jniá³ fɨɨ³ Jerusalén hi³ bií⁴ gaáy³ baáy⁴ hi²xiáh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³. Gá⁴joóy² gá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ xi² jey¹ Dios. 11Hi²xiáh³ sɨɨ́⁴ fɨɨ³ ja̱³ chiaah¹ hi³ hooh⁴ jmɨɨ́⁴ chiáh² Dios ja̱³, liáh³xɨ³ mɨ¹cu̱ú̱¹ hi³ bií⁴ sɨɨ́⁴ ba² liih², liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ mɨ¹cu̱ú̱¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ jaspe, liáh³xɨ³ hú³ ba² jɨy³. 12Ná⁴hi⁴² yah³ fɨɨ³ ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ ñií², xa³ dxiá⁴tiú̱³ haah²ñu¹, baáy⁴ na³ta̱a̱y⁴ máh⁴ ja̱y³ ángel liáh³ca̱a̱³ haah²ñu¹ ja̱³, baáy⁴ liáh³ca̱a̱³ haah²ñu¹ ja̱³ ta̱a̱⁴ liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ liáh³ca̱á̱h³ tiéyh⁴ diáh⁴ dsa³ Israel ja̱³. 13Xa³ nɨ³ jnɨ́¹ñú² ca³jaa¹ xi² yéy⁴ ñíh², xa³ nɨ³ ca³jaa¹ norte, xa³ nɨ³ ca³jaa¹ sur baáy⁴ xa³ nɨ³ ca³jaa¹ xi² ga³reey³ ñíh². 14Yah³ hi³ ná⁴hi⁴² lɨh³ fɨɨ³ ja̱³, xa³ dxiá⁴tiú̱³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² tɨɨ² yah³. Dsaah⁴ diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹ ja̱³ na³xɨɨ² liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ apóstoles chié̱y² Cristo ja̱³. 15Hí̱³ba² ángel hi³ liu⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³ ja̱³, xa̱h³ ca̱a̱³ vara ñí¹niaá³, hi³ hí⁴yá⁴dsɨ² hiíh⁴ fɨɨ³ ja̱³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ jnɨ́¹ñú² baáy⁴ yah³ ja̱³. 16Ná⁴lɨ¹ chiú̱³ chiuúyh³ fɨɨ³ ja̱³, ree³ ba² chiáh² hi³ cuee³ liáh³xɨ³ hi³ jmá³. Hi³ja̱³ cá⁴yá⁴dsɨ́² hiíh⁴ ángel ja̱³ fɨɨ³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ na¹ñí¹ hi³ xa̱h³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴ñí² hi³ xa³ tú̱⁴ mil dsɨ³² tú̱⁴ ñá⁴laá³ kilómetros, ree³ ba² chiáh² hi³ cuee³ baáy⁴ chiáh² hi³ ñií², ba² liáh³ja̱³ hi³ jmá³. 17Ja̱³ba² cá⁴yá⁴dsɨ́² hiíh⁴ na¹yah³ ja̱³, hi³ja̱³ xa³ tú̱⁴ná⁴dxiá³ dsɨ³² dxiaá³chiú̱³ metros. Ja̱³ba² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ ca³dah²caah³² diáh⁴ dsa³ mɨ² ca³dah²ya³dsɨ́² hiíh⁴, ja̱³ba² liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ hi³ jmeéh⁴ ta² ángel ja̱³. 18Jmáyh² na¹cu̱ú̱¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ jaspe ba² ná⁴lɨ¹ yah³ ja̱³, baáy⁴ jmáyh² ñí¹niaá³ ba² ná⁴lɨ¹ na³ca̱á̱y⁴ fɨɨ³ ja̱³, liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hú³ hi³ bií⁴ jɨy³ ba² ná⁴lɨ¹. 19Jmáyh² diáh⁴ mɨ¹cu̱ú̱¹ liih² ba² sá̱yh² dsaah⁴ diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ná⁴lɨ¹ tɨɨ² yah³ ja̱³: hi³dxá³ ca̱a̱³ mɨ¹cu̱ú̱¹ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ jaspe, hi³dxá³ tú̱⁴ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ zafiro, hi³dxá³ nɨ³ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ ágata, hi³dxá³ chiú̱³ mɨ¹cu̱ú̱¹ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ esmeralda, 20hi³dxá³ ñá³ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ ónice, hi³dxá³ jñuú³ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ cornalina, hi³dxá³ dxiaá⁴ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ crisólito, hi³dxá³ jñá⁴ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ berilo, hi³dxá³ ñú⁴ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ topacio, hi³dxá³ dxiá⁴ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ crisoprasa, hi³dxá³ dxiá⁴chia̱a̱³ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ jacinto, baáy⁴ hi³dxá³ dxiá⁴tiú̱³ na¹cu̱ú̱¹ ja̱³ sá̱yh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ amatista. 21Liú⁴u³ dxiá⁴tiú̱³ diáh⁴ jnɨ́¹ñú² ja̱³ ná⁴lɨ¹ na³ca̱á̱y⁴ ca̱a̱³ perla. Baáy⁴ calle hi³ ná⁴ŋɨy¹ chiáh² fɨɨ³ ja̱³ jmáyh² ñí¹niaá³ ba² ná⁴lɨ¹, liáh³xɨ³ hú³ hi³ bií⁴ jɨy³ ba² lii³²a². 22Gu³xɨ³ ca̱a̱³ guah³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ gá⁴joóy² jee⁴² fɨɨ³ ja̱³. Chiaah¹ ñaá² Ñúh³a² Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³ bɨh¹ na³lɨ́y⁴ guah³ chiáh² ja̱³, chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³. 23Há⁴hé³ máh⁴ niaáh² hí⁴dxiíh² ñíh² ñé⁴ sɨh³ fɨɨ³ nɨɨ́⁴, chiaah¹ yaa² ñaá² Dios ja̱³ bɨh¹ dxiih³², baáy⁴ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³ na³lɨ́y⁴ xi³ chiáh². 24Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² liáh³ca̱a̱³ nación, diáh⁴ hi³ ma³bé⁴ dsaa² chiáh² hí⁴dah²chié⁴ hí⁴dah²ji̱í̱⁴ jee⁴² calle xi² booy¹ taah³² jmɨɨ́⁴ nɨ³. Baáy⁴ diáh⁴ reyes hi³ nieeyh⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ hí⁴dsá⁴ca̱³ hi³ xa³fáh³ chiáh² diáh⁴ fɨɨ³ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ ná⁴ŋɨy¹ hí⁴lí³. 25Há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴jnɨ́⁴ diáh⁴ jnɨ́¹ñú² mɨ² jmɨɨ⁴, chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴sa³ voo⁴. 26Liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³ nación hí⁴dsá⁴ca̱³ hi³ xa³fáh³ chiáh² diáh⁴ fɨɨ³ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ ná⁴ŋɨy¹ hí⁴lí³. 27Nɨɨ́⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴hí³ gu³xɨ³ ca³liuh² hi³ mɨ³hee³², gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³², ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³² há⁴hé³ dsá⁴taáyh¹ nɨɨ́⁴. Ti̱¹ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ diáh⁴ ñi² xi³ chiáh² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³ ba² dsá⁴taáyh¹ duh³ hí⁴dah²güe³ ca̱³ñiih³² nɨɨ́⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\