Apocalipsis 22

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴heé⁴ jniá³ ángel ja̱³ ca̱a̱³ ji̱h²jmɨɨ³ hi³ bií⁴ jɨy³, jmɨɨ³ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a². Liáh³xɨ³ jɨy³ ca̱a̱³ hú³ ba² jɨy³ jmɨɨ³ ja̱³, baáy⁴ ja̱³ba² xi² jey¹ Dios chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ ya³xiaa⁴ jmɨɨ³ ja̱³. 2Ñaá² dxaah¹ calle chiáh² fɨɨ³ ja̱³ xiaa⁴ jmɨɨ³ ja̱³, baáy⁴ liáh³ ca³jaa¹ ji̱h²jmɨɨ³ ja̱³ na³ta̱á̱³ ma³ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a², dxiá⁴tiú̱³ tiaah² ga³cuo⁴ mɨɨ¹ chiáh² ma³ ja̱³ hi³ liáh³ca̱a̱³ ji̱i̱³. Hɨɨh⁴² máh⁴ ja̱y³ sɨh³ ba² ga³cuo⁴ mɨɨ¹ chiáh², baáy⁴ chie̱é̱yh¹ meeh¹ ja̱³ cá⁴dah²jmeéh⁴ mii⁴ mɨ³² diáh⁴ dsa³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 3Nɨɨ́⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴sa³ fáh⁴dxɨɨ́³ dsɨɨ³². Chiaah¹ nɨɨ́⁴ hí⁴güe³ ñaá² Dios chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³, duh³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² ñaá² Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² ñaá². 4Hí⁴dah²joóy² jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² baáy⁴ hí⁴dsá⁴ta̱a̱⁴² liáh³xɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ Dios nɨ³ dxá¹chí² diáh⁴. 5Há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hí⁴niuu³, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴niaá⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ xi³, ñé⁴ yaa² ñíh², chiaah¹ hí̱³ba² Ñaá² Ñúh³a² Dios nɨ³ hí⁴dxiíh² diáh⁴ xi³. Baáy⁴ ca̱³ñiih³² bɨh¹ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴. 6Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ ángel ja̱³: ―Diáh⁴ fáh⁴liu⁴ la³ ná⁴lɨ¹ jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³². Baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² Ñúh³a² Dios hi³ ca³bi³jmeéy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² nɨ³ ma³xɨ́y⁴ ángel chié̱y² duh³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² nɨ³ jɨɨ⁴ hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴lí³. 7―¡Hí⁴güé³á⁴ ba² ca̱á̱h³ xé̱yh²! ¡Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ cá⁴bí⁴jnia³ Dios hi³ na³xɨɨ² ñi² xi³ la³! 8Jniá³ Juan la³, gá⁴nuúy⁴ baáy⁴ gá⁴joóy² jɨɨ⁴ hi³la³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴nuúy⁴ baáy⁴ gá⁴joóy² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́yh⁴ ji̱y⁴ rúh⁴ñi² ángel ja̱³ hi³ hi²jmeéh⁴á⁴ hu̱u̱¹rá² tay⁴hɨy⁴. 9Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Há⁴ hi³jmeey³ liáh³nɨ³, chiaah¹ ba² ta² chiáh² Dios ba² nɨ³ ga³jmeey⁴ jniá³ chia̱a̱h⁴²á² niu³, chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ du³ñuúh²u³ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³, baáy⁴ chia̱a̱h⁴²á² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ dsaá² hi³ na³xɨɨ² ñi² xi³ la³. Hi³ja̱³ jmeeh² hu̱u̱¹rá² Dios nɨ³ ba². 10Baá⁴ ba² gá⁴féh³ ca̱á̱h³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Há⁴ hi³mey³ fáh⁴liu⁴ hi³ cá⁴bí⁴jnia³ Dios nɨ³ hi³ na³xɨɨ² ñi² xi³ la³, chiaah¹ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴lí³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² nɨ³. 11Cuo² je² gua²jmeé³ ba² chiáh² mɨ³hee³² ja̱y³ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ dxú⁴ baáy⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ cɨ̱ɨ̱³²a² ná⁴lɨ¹ hi³ ga³jmee⁴, gua²jmeé³ ba² chiáh². Joó⁴ hi³ xe̱y³ dxú⁴ yáh¹ cua²dsa³hɨɨ́² chiáh² jmee⁴ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². Ba² liáh³ja̱³ dsa³ hi³ ma³lɨ³xɨ³ ma³lɨ³ŋɨɨ́y³, cua²güe³ chiáh² xiaa³dsaa³² liáh³nɨ³ rúh⁴ñi² Dios ba². 12―Liáh³ja̱³ hí⁴lí³, hí⁴güé³á⁴ ba² ca̱á̱h³ xé̱yh², baáy⁴ chie̱y⁴² premio hi³ hi²cuoó⁴á⁴ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³ liáh³nɨɨh¹ hi³ dxú⁴ ma³dah²jmeé³. 13Jniá³ nɨ³ xa̱⁴²á⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ vóh² Alfa chie̱é̱yh¹ Omega, jniá³ xa̱⁴²á⁴ mɨ² dsa³jéy⁴ baáy⁴ hi³ hí⁴jooy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, jniá³ nɨ³ xa̱⁴²á⁴ liáh³ ca³lɨ³liaá² baáy⁴ hi³ ga³hɨɨ³ gɨh¹ ñi². 14Hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ná⁴jɨ̱́¹ ná⁴dxuy⁴² mɨh³ chiáh² diáh⁴, chiaah¹ diáh⁴ hi³nɨy³² xa³ jú¹hiíh⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ mɨɨ¹ chiáh² ma³ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a², baáy⁴ hí⁴jooy³ dsá⁴taáyh¹ diáh⁴ jee⁴² fɨɨ³ nɨ³. 15Joó⁴ tɨɨ́² ba² hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴ hi³ fáh⁴yeey¹ mɨ³hey³² nɨ³, diáh⁴ hi³ dɨ³lí̱y³ juúh⁴, diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³, diáh⁴ hi³ ca³dah²jɨ̱yh⁴ dsa³, diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hu̱u̱¹rá² rúh⁴ñi² diáh⁴ hi̱h⁴ hi³la³ hi³nɨ³, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ chiáh² fáh⁴sɨ²juu² baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³². 16―Jniá³ Jesús la³, ma³sɨ́⁴á⁴ ángel chia̱á̱²á⁴ duh³ hí⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ jɨɨ⁴ hi³la³ liáh³ca̱á̱h³ tiéyh⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chieéy⁴. Jniá³ gá⁴sa̱⁴²á⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² rey David, jniá³ nɨ³ ñú⁴heé¹ hi³ chia̱³ jmɨɨ́⁴ hi³ ga³yey⁴ mɨ² xiáh³hee³ nɨ³. 17Liáh³la³ féh³ Espíritu Santo nɨ³ chie̱é̱yh¹ xɨ́⁴mɨɨ⁴² chié̱y² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³: ―Ña³. Baáy⁴ hi³ ga³nuu³ fáh⁴liu⁴ la³, ba² ga³jmee⁴ hí⁴féh³: ―Ña³. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ́⁴dah²hɨ̱́h² jmɨɨ³, cua²ya³dxí̱⁴ duh³ hí⁴dah²hɨ̱́h² jmɨɨ³ hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ baáy⁴ hi³ dɨ́h¹ lɨ² xa³ ba². 18Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²nuú⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ cá⁴bí⁴jnia³ Dios hi³ na³xɨɨ² xi³ la³, naáy⁴ hi²bi³xɨh¹á² dsɨ́² diáh⁴: Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴bí⁴ta̱á̱h² gɨh¹ fáh⁴liu⁴ la³, ba² ji̱í̱⁴ hi³nɨy³² hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ dxɨɨ́³ vɨɨ³² hi³ hí⁴xɨ́y⁴ Dios nɨ³ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ñi² xi³ la³. 19Baáy⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hí⁴boó⁴ ca³liuh² fáh⁴liu⁴ hi³ cá⁴bí⁴jnia³ Dios hi³ na³xɨɨ² ñi² xi³ la³, ba² hí⁴boó⁴ Dios nɨ³ hi³ ná⁴lɨ¹ dxa² hi³ tiaah² ñi² xi³ xi² tieéyh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³xe̱y³ dxú⁴ nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hí⁴güe³ fɨɨ³ xi² booy¹ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ nɨ³. Joó⁴ jɨɨ⁴ hi³ tiaah² ñi² xi³ la³ hí⁴booy⁴² hi³ hí⁴jmeé⁴ liáh³ja̱³. 20Hí̱³ba² hi³ liu⁴ fáh⁴liu⁴ la³, liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³: ―Liáh³ja̱³ hí⁴lí³, he̱é̱yh³ ba² hí⁴güé³á⁴ ca̱á̱h³ xé̱yh². Amén. ¡Ña³ Ñuyh⁴ Jesús! 21Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ cá⁴liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\