Apocalipsis 3

1’Ba² xɨɨ² ca̱a̱³ xi³ hi³chiaah³² ángel hi³ jey¹ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Sardis. Liáh³la³ xɨɨh²: “Liáh³la³ féh³ hi³ heey³² liú⁴u³ dxieéy⁴ espíritus chié̱y² Dios baáy⁴ hi³ xe̱yh³ liú⁴u³ dxieéy⁴ ñú⁴heé¹ nɨ³: Maay⁴ ba² jɨɨ⁴ hi³ ga³jmeey³ nɨ³. Chiáh² diáh⁴ dsa³ hi²xiáh³ gaá³u³ joó⁴ ca³jaa¹ chieéy⁴ jniá³ jmɨ́yh³ na³jú̱¹u³ cáh³ti³² ba². 2Hi³ja̱³ bi³yá¹ ñíy¹, cuoo² vo̱ó̱h²u³ hi³ bií⁴. Jmee² ca̱á̱h³ liáh³xɨ³ ma³jmeéy¹ dsa³jéy⁴, chiaah¹ mɨ³foóh¹ hí⁴ii³ cáh³ti³² ta² chiú̱h²u³. Chiaah¹ ma³joóy² hi³ há⁴hé³ ma³yey³ ma³jooy³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ta² chiú̱h²u³ nɨ³ rúh⁴ñi² Dios. 3Hi³ja̱³ bi³liih⁴² háy² liáh³xɨ³ ma³bi³tɨ̱⁴u³ nɨ³, má⁴dxií⁴ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³, tia³hi³ dxú⁴ ba². Chiaah¹ xɨ³ há⁴hé³ hi²bi³xɨh¹u³ háy² mɨ²ja̱³ ñii⁴ xi² je¹u³ nɨ³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³hi̱i̱³, baáy⁴ há⁴hé³ maáy³ he² hora hí⁴dxaá²á⁴. 4Gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ ruh³ liáh³ja̱³ yáh¹, xe̱y³ ba² fɨɨ³ Sardis nɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ma³dah²bi³sah³ mɨh³ chiáh² diáh⁴. Diáh⁴ hi³nɨy³² si¹ hí⁴dah²chié⁴ hí⁴dah²ji̱í̱⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³ dɨ³chih³ mɨh³ tiaa³, chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ ma³dah²jmeé³. 5Diáh⁴ hi³ hí⁴tiaá⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ hí⁴dah²cɨ́h² mɨh³ tiaa³, baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ hi²béy⁴ nombre chiáh² diáh⁴ ñi² xi³ xi² tieéyh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³xe̱y³ dxú⁴. Hi²fooh¹á² Ñuyh⁴ nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ángeles hi³ mɨ³cui̱i̱⁴²á⁴ ba² diáh⁴. 6Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴, cua²niuú³ liáh³xɨ³ ga³féh³ Espíritu nɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ niaá² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³.” 7’Ba² xɨɨ² ca̱a̱³ xi³ hi³chiaah³² ángel hi³ jey¹ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Filadelfia: “Liáh³la³ féh³ hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ baáy⁴ hi³ bií⁴ xiaa³dsaay³² nɨ³, hí̱³ba² hi³ xa̱h³ ja̱á̱²ñí¹ chiáh² rey David, chiaah¹ liu³u²xɨ³ hí⁴niá² jnɨ́¹ñú² nɨ³, gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴jní⁴. Baáy⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴jní⁴, mɨ²ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴niá². Liáh³la³ féh³: 8Maay⁴ ba² jɨɨ⁴ hi³ ga³jmeey³ nɨ³. Ma³cueeh⁴²á² ba² na³na² ca̱a̱³ haah²ñu¹ chiú̱h²u³ baáy⁴ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴jní⁴, chiaah¹ gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ na³fáyh⁴ xa³ hi³ bii³²u³ joó⁴ ma³niuuy³ dsaá² fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ baáy⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³féyh¹ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴u³ jniá³. 9Hi³ja̱³ hi²jmeey⁴² hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³, diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³² ca³dah²féh³ hi³ dɨ³na³lɨ́y⁴ israelitas, hi²jmeey⁴² hi³ dsá⁴dxí̱⁴ xi² je¹u³ nɨ³ duh³ hí⁴dah²xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñíy¹, baáy⁴ hí⁴dah²féh³ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ naá⁴á⁴ niu³. 10Hi³ fáh⁴ hi³ ma³jmeéy¹ he̱é̱yh³ hi³ ma³foóh²á⁴ niu³ nɨ³: ‘Ma³jmeéy¹ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiú̱h²u³’, hi³ja̱³ jniá³ hi²haáh⁴á⁴ niu³ hí¹ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴chi̱í̱yh² gaáy³ ta² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. Chiaah¹ hi²ya³dsaa⁴²á⁴ hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ xɨ³ hí⁴dah²nuú⁴ hí⁴dah²ñí² dsaá² chieéy⁴ ha²xɨ² haá². 11Hí⁴güé³á⁴ ba² ji̱³nɨɨ́⁴. Há⁴ hi³tuy³² hi³ ma³lí̱³u³ nɨ³ duh³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴booy³ niu³ corona chiú̱h²u³. 12Chiaah¹ diáh⁴ hi³ hí⁴tiaá⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ hi²jmé⁴á⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ dsɨ³ hi³ hí⁴huúy⁴ guah³ chiáh² Dios chia̱á̱²á⁴ nɨ³, baáy⁴ gu³xɨ³ jlɨ́h³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴voóy⁴ diáh⁴ nɨɨ́⁴. Hi²tia̱a̱⁴²á² diáh⁴ nombre chiáh² Dios chia̱á̱²á⁴ nɨ³, baáy⁴ hi²tia̱a̱⁴²á² diáh⁴ nombre chiáh² fɨɨ³ chiáh² Dios chia̱á̱²á⁴ nɨ³, dɨ́h¹ feh²a² fɨɨ³ Jerusalén hi³mɨɨ³² hi³ hí⁴yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³ xi² jey¹ Dios chia̱á̱²á⁴ nɨ³, baá⁴ ba² hi²tia̱a̱⁴²á² diáh⁴ nombre chieéy⁴ hi³mɨɨ³². 13Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴, cua²niuú³ liáh³xɨ³ ga³féh³ Espíritu nɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ niaá² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³.” 14’Ba² xɨɨ² ca̱a̱³ xi³ hi³chiaah³² ángel hi³ jey¹ ñuúh⁴guah³ fɨɨ³ Laodicea. Liáh³la³ xɨɨh²: “Liáh³la³ féh³ hi³ xiaa³dsaay³² nɨ³, hi³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² hi³ ga³liu⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² nɨ³, hí̱³ba² hi³ dxɨ́⁴lieey³² liáh³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³: 15Maay⁴ ba² jɨɨ⁴ liáh³xɨ³ ga³jmeey³ nɨ³. Maay⁴ ba² hi³ há⁴hé³ vá¹jlɨ́h¹u³ fáh⁴yeey¹, joó⁴ ba² há⁴ jmee⁴ hu̱² he̱é̱yh³ ba² xa³ hi³ bii³²u³. ¡Na³fáyh⁴ gɨh¹ hu̱² güiíh³u³ cáh³ti³² ba², hu̱² gɨh³ dxɨɨ́³u³ cáh³ti³² ba²! 16Joó⁴ jlɨ́h³lieéyh³ na³dxaá³u³ ba² nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ he̱é̱yh³ ba² güiíh³u³, ba² há⁴hé³ gɨh³ dxɨɨ́³u³, hi³ja̱³ xɨ³ ba² hi³ hi²ñu¹á² niu³ ba² hu̱² hi²jmeey⁴². 17Chiaah¹ ga³fáyh³: Hi²xiáh³ xaa³²á⁴, hi²xiáh³ dxú⁴ je¹á² baáy⁴ há⁴hé³ ná⁴na⁴² chieéy⁴ cáh³ti³². Joó⁴ há⁴hé³ ga³ca̱y³ cua̱a̱y¹ná² hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² niu³, hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niu³, hi²xiáh³ tiaa³u³, hi²xiáh³ tuú¹u³ baáy⁴ na³laá³u³ cáh³ti³². 18Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niu³, liá² ñí¹niaá³ hi³ nɨɨy⁴ nɨ³, joó⁴ ñí¹niaá³ hi³ dxú⁴ cáh³ti³² nɨ³ ba², duh³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴xaa³²u³. Baáy⁴ liá² mɨh³ tiaa³ duh³ hi²cɨ́yh³ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hi²cuoy³ fáh⁴hiíh⁴ chiaah¹ hi³ na³laá³u³ nɨ³. Baáy⁴ liá² mɨ³² duh³ hi²tayh³ mɨ¹ñíy¹ nɨ³ duh³ hí⁴jniaa³²u³ dxú⁴. 19Chiaah¹ jniá³ si¹ ga³xi³²á⁴ baáy⁴ ca³bi³chií⁴á⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ naá⁴á⁴. Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²cuooy¹ vo̱ó̱h²u³ hi³ bií⁴ baáy⁴ tia³hi³ dxú⁴ ba². 20Ja̱³la³ hií⁴á⁴ tey⁴ haah²ñu¹ la³. Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ hí⁴nuú⁴ hi³ tey⁴ la³ baáy⁴ hi³ hí⁴niá² jnɨ́¹ñú² chiáh², mɨ²ja̱³ ya³húy² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² duh³ hi²eeyh⁴² ca̱a̱³ feh³ chia̱a̱h⁴²á². 21Diáh⁴ hi³ hí⁴tiaá⁴ nɨ³, hi²cuoó⁴á⁴ diáh⁴ hí⁴dah²güe³ xi² je¹á² chiuuyh³² hiíh⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ jniá³ hi³ ma³tieéy⁴ nɨ³, hi³ja̱³ ma³dxéy² jniá³ Ñuyh⁴ xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³. 22Hi³ niaá⁴ hí⁴nuú⁴, cua²niuú³ liáh³xɨ³ ga³féh³ Espíritu nɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ niaá² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\