Apocalipsis 4

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴joóy² hi³ na³na² ca̱a̱³ jnɨ́¹ñú² chiáh² yuuh¹ güii³, mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² jniá³ ca̱á̱h³ dsaá⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ ñii² liáh³xɨ³ ñii² trompeta ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ya³vɨɨ́h² la³, duh³ hi²hoó⁴á⁴ niu³ hi³ hí⁴lí³ mɨ² ma³jooy³ ma³lɨ⁴ hi³ ma³hoó⁴á⁴ niu³ nɨ³. 2Ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴jmeé³ Espíritu ja̱³ gá⁴joóy² xi² ga³guá³ hi³ ga³chiuuh³² hi³ na³jniaa³ yuuh¹ güii³ ja̱³, hi³ja̱³ nɨɨ́⁴ jey¹ ja̱y³ dsa³. 3Ñi²haa² hi³ gá⁴joó²á⁴ ja̱³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ sɨɨ́⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ jaspe hu̱² gɨh³ liáh³xɨ³ cornalina. Ji̱h²caa¹ xi² jey¹ hi³hí̱³ ná⁴ji̱i̱⁴² ca̱a̱³ jmɨ́⁴cu̱ú̱¹ baáy⁴ liáh³xɨ³ sɨɨ́⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ esmeralda ba² sɨɨ́⁴. 4Caa¹ xi² jey¹ ja̱³ na³jniaa³ gɨh¹ dxiaá³chiú̱³ hí¹ xi² ca³dah²guá³ diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³. Nɨɨ́⁴ dɨ³nieeyh⁴² dxieéy³chiú̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴, dɨ³chih³ mɨh³ tiaa³ baáy⁴ na³jniaa³ máh⁴ ca̱a̱³ corona ñí¹niaá³ dxɨ² diáh⁴. 5Xi² jey¹ ñaá² hi³ chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³ dsa³voo³ xi³sɨɨ⁴, hi²xiáh³ ba³ hi̱i̱h² baáy⁴ hi²xiáh³ ba³ dsa³ŋaa³. Haah² xi² jey¹ hi³ gaáy³ gɨh¹ ja̱³ na³hi̱i̱⁴ dxiaá⁴ xi³, joó⁴ hí̱³ba² diáh⁴ hi³ dxieéy⁴ espíritus chié̱y² Dios nɨ³ ba² ja̱³. 6Baáy⁴ ja̱³ba² xi² jey¹ na³jaáh³ hú³ gaáy³ liáh³xɨ³ jmɨ́⁴ñih¹, baáy⁴ jɨy³ cáh³ti³². Dxaah¹ baáy⁴ caa¹ xi² jey¹ ja̱³ dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ chiú̱y³ diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ mɨ¹ñi² diáh⁴ xaa⁴ na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chiáh² diáh⁴, liáh³ ba² rúh⁴ñi² diáh⁴, liáh³ ba² rúh⁴cah² diáh⁴. 7Hi³dxá³ ja̱y³ ja̱³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ yah³cue⁴, hi³dxá³ aáy⁴ ja̱³ lii³²a² liáh³xɨ³ cue²yah³ dsaá⁴, hi³dxá³ aay³ ja̱³ ná⁴lɨ¹ ñi² liáh³xɨ³ ñi² ja̱y³ dsa³, baáy⁴ hi³dxá³ chiú̱y³ ja̱³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ mɨɨ³ hi³ dsa³ra̱á̱³ ba². 8Liú⁴u³ chiú̱y³ diáh⁴ hi³hí̱³ xa³ máh⁴ jñuú³ cueé² diáh⁴, xa³ mɨ¹ñi² xiáh³ ñiíh² baáy⁴ xiáh³ ñuúh⁴ chiáh² diáh⁴, baáy⁴ jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³ há⁴hé³ dah²tiu³² hi³ dah²liuy³² Dios, liáh³la³ dah²féh³: Hi²xiáh³ na³ŋɨɨ́y³, hi²xiáh³ na³ŋɨɨ́y³, hi²xiáh³ na³ŋɨɨ́y³ Ñúh³a² Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³, hi³ liáh³dsaayh⁴ xe̱y³, hi³ xe̱y³ liáh³nɨ³, baáy⁴ hí̱³ba² hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ nɨ³. 9Hɨɨh⁴² máh⁴ ca̱³ji̱i̱³ ca³dah²jmee⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ja̱³ rúh⁴ñi² hi³ jey¹ gaáy³ ja̱³, hí̱³ba² hi³ na³ji̱í̱yh⁴ chiáh² liáh³nɨ³. Liáh³ca̱á̱h³ tiaah² mɨ² ca³dah²jmee⁴ liáh³ja̱³, 10mɨ²ja̱³ liú⁴u³ dxieéy³chiú̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³ ca³dah²xɨh³² ji̱² rúh⁴ñi², duh³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² hi³ na³ji̱í̱yh⁴ liáh³nɨ³, baáy⁴ ca³dah²jniaa³ diáh⁴ coronas chiáh² diáh⁴ ja̱³ xi² jey¹ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ ja̱³, baáy⁴ liáh³la³ ca³dah²féh³: 11Ñúh³ah¹ jmɨ́yh³ hi³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi²jmeeh²ah¹ niu³ gaá³u³, hi²jmeeh²ah¹ niu³ hu̱u̱¹rá². Liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi³ haay³ fáh⁴lí³. Chiaah¹ vo̱ó̱h²u³ nɨ³ gá⁴jmeéy¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Chiaah¹ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ háy² vo̱ó̱h²u³ ba² nɨ³ xa³ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³ hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴jmeéy¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\