Apocalipsis 5

1Mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² guaa³ hi³ nuy¹ hi³ jey¹ gaáy³ ja̱³ xa̱h³ ca̱a̱³ ya̱á̱³ meh¹xi³, hi³ na³xɨɨ² xiáh³ ñuúh⁴ baáy⁴ xiáh³ ñiíh². Baáy⁴ xa³ hi³ ná⁴dsaah² ba³ cáh³ti³² duh³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴ji̱í̱² meh¹xi³ ja̱³. Dxiaá⁴ bih³ diáh⁴ hi³ ná⁴dsaah² ja̱³. 2Ja̱³ba² gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ ángel hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ baáy⁴ chiu̱u̱³ cáh³ti³² liu⁴ hi³ ŋɨɨ⁴ juúh⁴ liáh³la³ féh³: ―¿Hi³nɨy³² jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hí⁴ra̱á̱y² diáh⁴ hi³ ná⁴dsaah² nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱í̱² xi³ nɨ³? 3Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴sa̱y³ gu³xɨ³ ja̱y³ hi³ hee⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴ji̱í̱² meh¹xi³ ja̱³, ñé⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² yuuh¹ güii³, ñé⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ la³, ñé⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² ñuúh⁴ dxaah¹vó⁴, ñé⁴ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²joó² xi³ ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³. 4Hi³ja̱³ hi²xiáh³ jla⁴²á², chiaah¹ hi³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱í̱² meh¹xi³ ja̱³, ñé⁴ hi³ hí⁴dah²hé⁴ xi³ ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³, ñé⁴ hi³ hí⁴dah²joó². 5Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ ja̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³: ―Há⁴ máh⁴ hi³jla⁴²u³, chiaah¹ hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ yah³cue⁴ hi³ hiíy⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ dsa³ Judá, hí̱³ba² Ja̱á̱² dxaa⁴² David nɨ³ ma³tiaá⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, hi³ja̱³ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴ra̱á̱y² diáh⁴ hi³ ná⁴dsaah² meh¹xi³ nɨ³ duh³ hí⁴ji̱í̱². 6Mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ hiíy⁴ xi² jey¹ hi³ chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³, caayh³² jee⁴² chiáh² hi³ chiú̱y³ diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ja̱³, baáy⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³. Lii³² hi³ liáh³ca̱a̱y³ ma³ŋɨ́³ ma³dah²jɨ̱́yh⁴. Xa³ dxiaá⁴ mee⁴dxɨ² baá⁴ ba² dxiaá⁴ mɨ¹ñi². Mɨ¹ñi² ja̱³, ná⁴lɨ¹ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ espíritus chié̱y² Dios hi³ ca³lɨ³xɨy⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³. 7Mɨ²ja̱³ ŋaá² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ duh³ gá⁴cá̱⁴ meh¹xi³ hi³ xa̱h³ guaa³ hi³nuy¹ hi³ chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³. 8Liáh³ gá⁴cá̱⁴ meh¹xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liú⁴u³ chiú̱y³ diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ja̱³, baáy⁴ liú⁴u³ dxieéy³chiú̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³ cá⁴dah²xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. Liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dɨ³xa̱h³ máh⁴ ca̱a̱³ tu̱³ hi³ ca³lɨ³tii², baáy⁴ dɨ³xa̱h³ máh⁴ ca̱a̱³ copa ñí¹niaá³ na³ca̱yh⁴ cáh³ti³² xu̱³. Xu̱³ ja̱³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ hi³ ca³dah²ŋɨɨ⁴ chiáh² Dios diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y². 9Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ su̱¹á² hi³ dah²he⁴ ja̱³: Niu³ ba² nɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hi²sá̱yh³ meh¹xi³ baáy⁴ hi²ra̱a̱⁴²u³ diáh⁴ hi³ ná⁴dsaah² nɨ³. Chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ niu³ baáy⁴ chie̱é̱yh¹ jmɨ³há¹u³ nɨ³ gá⁴lia⁴u³ diáh⁴ dsa³ duh³ hí⁴lí³ diáh⁴ chié̱y² Dios. Gá⁴lia⁴u³ liáh³ca̱á̱h³ nieey³² dsa³, diáh⁴ hi³ dah²liu⁴ gu³xɨ³ hé³ ba² fáh², diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³, baáy⁴ na³ca̱á̱y⁴ ba² jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 10Ma³jmé¹u³ diáh⁴ liáh³xɨ³ reyes baáy⁴ ma³jmé¹u³ diáh⁴ liáh³xɨ³ jmii³dsa³ chié̱y² Dios duh³ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ dxaah¹vó⁴ la³. 11Mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱⁴²á² ñiy⁴ hi³ja̱³ gá⁴nuúy⁴ ñii² diáh⁴ ángeles, hi²xiáh³ dɨ³fɨɨ́y⁴ dɨ³nieeyh⁴² ji̱h²caa¹ xi² jey¹ hi³ chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³, ja̱³ba² xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ hi³ chiú̱y³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³. Cua̱a̱y¹ná² millones ba² diáh⁴ ángeles ja̱³, 12hi²xiáh³ chiu̱u̱³ dah²liu⁴ liáh³la³ dah²féh³: Jmɨ́yh³ liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi³ hi²jmee²a² dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ hi³ cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² nɨ³, chiaah¹ hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³, hi²xiáh³ xaa³², hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaay⁴, hi²xiáh³ xa³ hi³ bii³². Hi³ja̱³ liáh³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³ hi³ hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá² nɨ³, hi³ hi²jmee²a² gaáy³ chiáh², baáy⁴ hi³ hi²jmee²a² dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh². 13Ba² gá⁴nuúy⁴ hi³ liáh⁴jɨy³ gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ hi³ gá⁴jméy² Dios nɨ³, diáh⁴ hi³ xe̱y³ yuuh¹ güii³ nɨ³ baáy⁴ diáh⁴ hi³ xe̱y³ dxaah¹vó⁴ la³, liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ xe̱y³ ñuúh⁴ dxaah¹vó⁴ nɨ³ baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹, gá⁴nuúy⁴ hi³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: Cua²lí³ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² hi³ jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³, cua²lɨ³jmeéyh¹ diáh⁴ hu̱u̱¹rá², cua²líy³ cáyh¹ diáh⁴, gua²táyh² guaa³ diáh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ fáh⁴lí³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴. 14Liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ hi³ chiú̱y³ ja̱³: ―¡Cua²lí³ liáh³ja̱³! Ja̱³ba² cá⁴dah²xɨ́h² ji̱² liú⁴u³ dxieéy³chiú̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³ duh³ cá⁴dah²jmeé³ hu̱u̱¹rá² rúh⁴ñi² hi³ xe̱y³ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\