Apocalipsis 6

1Mɨ²ja̱³ ga³jooy³² liáh³ja̱³ gá⁴ra̱á̱y² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ hi³dxá³ ca̱a̱³ hi³ ná⁴dsaah² xi³ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴nuúy⁴ gá⁴liú³ ja̱y³ diáh⁴ hi³ chiú̱y³ ja̱³, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ba³ gá⁴liú³ liáh³xɨ³ mɨ² ga³hí̱¹ ñíh² ba². Liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―¡Ya³joo⁴²! 2Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴ji̱i̱⁴²á² ñiy⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ caballo tieéy⁴. Dsaá⁴ hi³ bí⁴dxɨy¹ ja̱³ xa̱h³ ca̱a̱³ tiu̱ú̱² na³lɨh³. Cá⁴dah²cuoó⁴ ca̱a̱³ corona, ja̱³ba² ŋaá² dsá⁴jmeé³ guerra baáy⁴ jmáyh² hi³ dsa³tiaá⁴ ba². 3Liáh³ gá⁴ra̱á̱y² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ hi³dxá³ tú̱⁴ hi³ ná⁴dsaah² xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ hi³dxá³ aáy⁴ diáh⁴ hi³ chiú̱y³ ja̱³: ―¡Ya³joo⁴²! 4Ja̱³ba² bí⁴hɨɨ́y⁴ dxeeyh⁴ caballo hi³ yu̱ú̱y³. Hi³ bí⁴dxɨy¹ caballo ja̱³ gá⁴tɨ̱́y³ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴sa³ guerra na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. Baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ oóyh² diáh⁴ dsa³, ba² gá⁴tɨ̱́y³ ca̱a̱³ túh² gaáy³. 5Liáh³ gá⁴ra̱á̱y² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ hi³dxá³ nɨ³ hi³ ná⁴dsaah² xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ gá⁴liú³ hi³dxá³ aay³ diáh⁴ hi³ chiú̱y³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―¡Ya³joo⁴²! Mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ caballo liéyh⁴, baáy⁴ hi³ bí⁴dxɨy¹ ja̱³ xa̱h³ ca̱a̱³ cueh² hiíh⁴. 6Mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ chiú̱y³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ca̱a̱³ kilo lɨ́⁴ ba² fɨ² cuɨɨ³ ya³dsɨ² hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ta², ba² liáh³ja̱³ nɨ³ kilos lɨ́⁴ ba² cebada hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ta², joó⁴ gua²chi̱í̱⁴ chiáh² liáh³nɨ³ aceite baáy⁴ vino nɨ³. 7Liáh³ gá⁴ra̱á̱y² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ hi³dxá³ chiú̱³ hi³ ná⁴dsaah² xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ gá⁴liú³ hi³dxá³ chiú̱y³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―¡Ya³joo⁴²! 8Mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ caballo nieéy³jñéyh³, hi³ bí⁴dxɨy¹ ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ Fáh⁴ju̱y¹. Rúh⁴cah² ja̱³ ta³nieéy¹ ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Hades, (hi³ niaá⁴ hí⁴féh³ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴). Gá⁴tɨ̱́y³ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴jɨ̱́yh⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ ca̱³chiuuh² jmɨɨyh⁴²güii³, hí⁴jmeé⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ túh², chie̱é̱yh¹ haa², baáy⁴ chie̱é̱yh¹ dsaá¹. Ba² hí⁴jmeé⁴ hi³ ji̱í̱⁴ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ dsa³. 9Liáh³ gá⁴ra̱á̱y² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ hi³dxá³ ñá³ hi³ ná⁴dsaah² xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² hi³ na³jniaa³ rúh⁴tɨɨ² ñi²yaá³ ja̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² vih²chiaah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ cá⁴dah²hé³ diáh⁴ ja̱³. 10Hi²xiáh³ chiu̱u̱³ dah²liu⁴ diáh⁴, liáh³la³ dah²féh³: ―Ñuyh⁴, hi²xiáh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³u³, baáy⁴ hi²xiáh³ xiaa³dsaa³²u³. ¿Jmiih⁴² nɨɨh¹ gɨh¹ hí⁴hɨɨh⁴² hi³ hi²ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ jniaah¹ nɨ³? ¿Jlɨh² ja̱³ hi²ca̱a̱y⁴ chiú̱h²u³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴? 11Mɨ²ja̱³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ mɨh³ tiaa³ cá⁴dah²cɨ́h⁴, baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴xɨɨ́yh¹ diáh⁴ hi³ cua²dah²tiee³ gɨh¹ ruh³ dsɨ́² diáh⁴ ca̱³ji̱i̱³, hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴ñiih⁴ liáh³nɨɨh¹ diáh⁴ oóyh² hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jɨ̱yh⁴² vih²chiaah¹ hi³ dah²jmee⁴ ta² chiáh² Cristo liáh³xɨ³ cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² mii⁴ diáh⁴ ja̱³. 12Mɨ²ja̱³ gá⁴ra̱á̱y² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ hi³dxá³ jñuú³ hi³ ná⁴dsaah² xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ veyh³ gá⁴bɨ́² vó⁴. Baáy⁴ gá⁴lɨ́y⁴ liéyh⁴ cáh³ti³² ñíh² liáh³xɨ³ liah³ mɨh³ hi³ ca³dah²cɨh³² mɨ² xe̱y³ dsa³jú̱y¹, baáy⁴ gá⁴lɨ́y⁴ yu̱ú̱y³ cáh³ti³² sɨh³, liáh³xɨ³ jmɨ³ bɨh¹ ba² gá⁴lɨ́y⁴. 13Baáy⁴ gá⁴saáy⁴ dxaah¹vó⁴ diáh⁴ ñú⁴heé¹ hi³ nieeyh⁴² yuuh¹ güii³ nɨ³, liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ ma³ higo mɨ² ga³saa⁴ mɨɨ¹ hi³ rúh⁴ ná⁴reéh¹ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³ya̱a̱h³² dxɨ́³, liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴saáy⁴ diáh⁴ ñú⁴heé¹ ja̱³. 14Ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴uu³ yuuh¹ güii³ ja̱³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ ca̱a̱³ meh¹xi³ hi³ ga³bey⁴ ca̱á̱h³ ñaá². Liáh⁴jɨ³ diáh⁴ cua̱h³máh³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ vó⁴ hi³ na³cueeyh⁴ dxaah¹ jmɨɨ³ ja̱³ gá⁴jé̱h⁴ he̱é̱¹. 15Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ reyes hi³ nieeyh⁴² jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ cá⁴dah²méyh⁴ ñuúh⁴ dxaah¹vó⁴ xi² cu³haah³ baáy⁴ ñuúh⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ xa³ cua̱h³máh³ chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ³foyh⁴ diáh⁴. Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ cáyh¹, diáh⁴ dsa³ xaa³², diáh⁴ fii² diáh⁴ soldados, diáh⁴ hi³ bií⁴ dɨ³cáyh¹ baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ chiáh² diáh⁴ dsa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³ná⁴tuy¹. 16Liáh³la³ dah²féh³ dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ cua̱h³máh³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹ ja̱³: ―Cɨh⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ñiíh² chiaa⁴²ah¹, me⁴²ah³ jniaah¹ chiáh² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³, duh³ há⁴hé³ hí⁴tɨ̱́⁴ah¹ hi³ dxɨɨ́³vɨɨ³² hi³ hí⁴cuoó⁴ jniaah¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³. 17Chiaah¹ ma³dxa³héy³ jmɨɨ́¹ hi³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ dsa³. Baáy⁴ ¿hi̱² hí̱³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴cueeyh⁴ hiíy⁴ mɨ²ja̱³?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\