Apocalipsis 7

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴joó²á⁴ chiú̱y³ ángeles na³ta̱a̱y⁴ liú⁴u³ chiú̱³ chiuuh² jmɨɨyh⁴²güii³, dɨ³xa̱h³ liú⁴u³ chiú̱³ dxɨ́³ hi³ hií² jmɨɨyh⁴²güii³, duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴hɨɨ́⁴ cáh³ti³² ñiíh² dxaah¹vó⁴, baáy⁴ ñiíh² jmɨ́⁴ñih¹, baáy⁴ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴hɨɨ́⁴ ñiíh² liáh⁴jɨ³ ma³vɨ̱ɨ̱³. 2Ba² gá⁴joó²á⁴ dxeeyh⁴ ángel hi³ ya³hɨɨ́y⁴ ca³jaa¹ xi² yéy⁴ ñíh², xa̱h³ sello chiáh² jmɨ́yh³ ñaá² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴. Ángel ja̱³ gá⁴liúy² chiu̱u̱³ diáh⁴ hi³ chiú̱y³ ángeles hi³ ma³tɨ̱́y³ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ mɨ³hee³² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ baáy⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² jmɨ́⁴ñih¹, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: 3―Há⁴ lɨ² hi³jmeeh³²ah³ mɨ³hee³² dxaah¹vó⁴ nɨ³ ñé⁴ jmɨ́⁴ñih¹, ñé⁴ ma³vɨ̱ɨ̱³. Mɨ² ma³jooy³ lɨ́⁴ ma³tia̱a̱¹a² sello dxá¹chí² diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios nɨ³ ba² hi³yaa⁴²ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 4Ba² gá⁴nuúy⁴ cá⁴lɨ⁴hey⁴² liáh³nɨɨh¹ diáh⁴ hi³ mɨ³ta̱a̱⁴ sello dxá¹chí² diáh⁴ ja̱³. Hi³ja̱³ mɨ³xe̱y³ ca̱a̱³ ñá⁴laáy³ dsɨ³² tú̱⁴laáy³ dsɨ³² chiú̱y³ mil liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ caayh³² jee⁴² chiáh² liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ tiéyh⁴ diáh⁴ israelitas. 5Dxié⁴tiú̱y³ mil diáh⁴ dsa³ Judá gá⁴ta̱a̱y⁴² sello, dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Rubén, dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Gad, 6dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Aser, dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Neftalí, dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Manasés, 7dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Simeón, dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Leví, dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Isacar, 8dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Zabulón, dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² José baáy⁴ dxié⁴tiú̱y³ mil chié̱y² Benjamín. 9Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴joó²á⁴ hi³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴hɨ́y⁴ diáh⁴, diáh⁴ hi³ xe̱y³ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ naciones, hi³ liáh³ca̱á̱h³ nieey³² dsa³, hi³ liáh³ca̱a̱³ fáh² baáy⁴ hi³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³, dɨ³na³ta̱a̱y⁴ rúh⁴ñi² hi³ chiuuh³² hiíh⁴ ja̱³, baáy⁴ rúh⁴ñi² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³. Dɨ³chih³ mɨh³ tiaa³ baáy⁴ dɨ³xa̱h³ meeh¹ mee³ñu³². 10Liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ hi²xiáh³ chiu̱u̱³ dah²liu⁴, liáh³la³ dah²féh³: ¡Dios hi³ jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ chie̱é̱yh¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³ nɨ³ ma³bé² dsaa² chiaa⁴²a²! 11Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ ángeles ja̱³ na³ta̱a̱y⁴ caa¹ xi² jey¹ Dios baáy⁴ caayh³² diáh⁴ du³dsaáy⁴ chie̱é̱yh¹ liú⁴u³ chiú̱y³ diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ja̱³, liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴dah²xɨ́h² ji̱² baáy⁴ cá⁴dah²jmeé³ na³hi³² dxaah¹vó⁴ lɨ́⁴ duh³ cá⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios, 12liáh³la³ dah²féh³: ¡Amén! Hi²jmee²a² dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Dios chia̱a̱⁴²a² nɨ³, hi²jmeeh²a² gaáy³, chiaah¹ ja̱y³ ñaá² ba² nɨ³ jmɨɨh⁴dsaay⁴, hi²cuoo²a² jmɨ²heé¹, hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá², chiaah¹ hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ baáy⁴ ti̱¹ ñaá² ba² nɨ³ hi²xiáh³ xa³ hi³ bii³². Liáh³ja̱³ hi²jmee²a² chiáh² liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴. ¡Amén! 13Mɨ²ja̱³ ja̱y³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ jniá³ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―¿Hi̱² nɨy³² diáh⁴ hi³ dɨ³chih³ mɨh³ tiaa³ nɨ³ ga³ji̱i̱³²u³, xiah² nɨ³ ma³bi³dxí̱⁴ diáh⁴ hi³nɨy³²? 14Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴foóh²á⁴: ―Ñuyh⁴, vo̱ó̱h²u³ ba² maáy³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: ―Diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ ma³ŋɨ́y³ xi² booy¹ cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, joó⁴ ma³dah²u̱ú̱³ mɨh³ chiáh² diáh⁴, ma³dah²jmeé³ tiaa³ chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ nɨ³. 15Hi³ja̱³ nɨ³ dɨ³na³ta̱a̱y⁴ rúh⁴ñi² Dios nɨ³, jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³ dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² ñuúh⁴guah³ chiáh². Baáy⁴ hi³ jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³ hí⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ duh³ hí⁴heéyh² diáh⁴ hí¹. 16Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴cue̱é̱h⁴ diáh⁴, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴lí³ dɨ́⁴dah²hɨ̱́h² jmɨɨ³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ diáh⁴ dxɨɨ́³ yaa³, baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ diáh⁴ xúh⁴dxɨɨ́³. 17Chiaah¹ Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ hi³ jey¹ ja̱³ba² xi² jey¹ Dios nɨ³ hí⁴heéyh² diáh⁴ hí¹ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ ga³heeyh³ hí¹ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ ba², baáy⁴ dsá⁴jay⁴ diáh⁴ xi² yá³ jmɨɨ³ duh³ hí⁴dah²hɨ̱́h², joó⁴ jmɨɨ³ hi³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ ba². Baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² Dios nɨ³ hí⁴xɨ́⁴ jmɨɨ³ mɨ¹ñi² diáh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\