Apocalipsis 8

1Liáh³ gá⁴ra̱á̱y² Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ ja̱³ hi³dxá³ dxiaá⁴ hi³ ná⁴dsaah² xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ gá⁴cɨ́³ ba² yuuh¹ güii³, gá⁴tɨ́³ lɨ́⁴ ca̱³naa¹ hora. 2Ja̱³ba² gá⁴joó²á⁴ liú⁴u³ dxieéy⁴ diáh⁴ ángeles hi³ na³ta̱a̱y⁴ rúh⁴ñi² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ máh⁴ ca̱a̱³ trompeta. 3Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ güéy⁴ dxeeyh⁴ ángel, xa̱h³ ca̱a̱³ hi³ ca³dsa³taah² xu̱³ mɨ² ga³caa³. Jmáyh² ñí¹niaá³ ba² ná⁴lɨ¹ hi³ ja̱³. Ja̱³ba² gá⁴naa³ xi² niaá² ñi²yaá³ ja̱³, baáy⁴ gá⁴tɨ̱́y³ gɨh¹ ñuú³ cáh³ti³² xu̱³ ja̱³ duh³ hí⁴jɨ̱́⁴ ñi²yaá³ hi³ na³jniaa³ yeey⁴ caa¹ xi² jey¹ ñaá² Dios ja̱³. Ba² jmáyh² ñí¹niaá³ ba² ná⁴lɨ¹ ñi²yaá³ ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴jɨ̱́³ ángel xu̱³ ja̱³, duh³ hí⁴ñuúyh³ ñii² hi³ dsa³saa³ chie̱é̱yh¹ liáh³xɨ³ ca³dah²ŋɨɨ⁴ diáh⁴ chiáh² Dios liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² ja̱³. 4Ja̱³ba² gá⁴saa³ ñii² xu̱³ ja̱³ xi² jey¹ Dios, na³cú̱yh³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios ja̱³. 5Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ ángel ja̱³ hi³ ca³dsa³taah² xu̱³ ja̱³, duh³ cá⁴bí⁴chie̱yh⁴ xi³tah³ hi³ tiaah² dxaah¹ xi³ hi³ niaá² ñi²yaá³ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴ta̱á̱⁴ dxaah¹vó⁴. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³ gá⁴ŋaa³ baáy⁴ hi²xiáh³ ba³ gá⁴hi̱i̱h², hi²xiáh³ gá⁴já⁴ sɨɨ́⁴ baáy⁴ gá⁴bɨ́² vó⁴. 6Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²bi³tɨɨ⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ dxieéy⁴ ángeles ja̱³ duh³ hí⁴dah²hɨ̱ɨ̱́h⁴ trompetas chiáh² diáh⁴. 7Liáh³ gá⁴hɨ̱ɨ̱́h⁴ hi³dxá³ ja̱y³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴saá⁴ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ xi³ hi³ caah⁴ jmɨ³ dxaah¹vó⁴ ja̱³. Hi³ja̱³ laah¹ tú̱⁴dsaáh² bih³ dxaah¹vó⁴ ja̱³ gá⁴caá³, laah¹ tú̱⁴dsaáh² bih³ diáh⁴ ma³ ja̱³ gá⁴caá³, ba² laah¹ tú̱⁴dsaáh² bih³ diáh⁴ nuu³ reeh⁴ ja̱³ gá⁴caá³. 8Ja̱³ba² gá⁴hɨ̱ɨ̱́h⁴ hi³dxá³ aáy⁴ ángel ja̱³ trompeta chiáh², mɨ²ja̱³ ja̱³ba² gá⁴táh³ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ca̱a̱³ hi³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ cua̱h³ hi³ na³hi̱i̱⁴ xi³, hi³ja̱³ laah¹ tú̱⁴dsaáh² bih³ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³xɨ³ jmɨ³. 9Ba² laah¹ tú̱⁴dsaayh⁴ bih³ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³ gá⁴jú̱y⁴, ba² laah¹ tú̱⁴dsaáh² bih³ diáh⁴ maá² ja̱³ gá⁴yeéy⁴. 10Mɨ²ja̱³ gá⁴hɨ̱ɨ̱́h⁴ trompeta chiáh² hi³dxá³ aay³ ángel ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³ ñú⁴heé¹ gaáy³ gá⁴táyh³ dxaah¹vó⁴, na³hi̱i̱⁴ xi³ liáh³xɨ³ xi³ ja¹cɨɨ⁴. Gá⁴táyh³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ cah² baáy⁴ xi² yá³ diáh⁴ jmɨɨ³ liuh² hi³ja̱³ laah¹ tú̱⁴dsaáh² bih³ diáh⁴ jmɨɨ³ ja̱³ gá⁴yeéy⁴. 11“Hi³ dxɨ́yh⁴” xɨ̱ɨ̱y³ ñú⁴heé¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ laah¹ tú̱⁴dsaáh² bih³ diáh⁴ jmɨɨ³ ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ dxɨ́h⁴, chiaah¹ hi³ gá⁴táyh³ ñú⁴heé¹ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ jú̱y⁴ vih²chiaah¹ diáh⁴ jmɨɨ³ ja̱³, chiaah¹ hi²xiáh³ dxɨ́h⁴ gá⁴lɨ́⁴. 12Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴hɨ̱ɨ̱́h⁴ trompeta chiáh² hi³dxá³ chiú̱y³ ángel ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴yeéy⁴ laah¹ ca̱³jaay⁴ bih³ ñíh², ba² liáh³ja̱³ sɨh³, laah¹ ca̱³jaay⁴ bih³ gá⁴yeéy⁴, baáy⁴ laah¹ tú̱⁴dsaayh⁴ bih³ diáh⁴ ñú⁴heé¹ ja̱³ gá⁴yeéy⁴. Hi³ja̱³ ca³liuh² bɨh¹ cá⁴dah²dxiíh² yaa² diáh⁴, ca̱³liáh³ chiú̱³ hora hi³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ baáy⁴ chiú̱³ hora hi³ ca̱a̱³ voo⁴ bɨh¹ cá⁴dah²dxiíh². 13Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴ji̱i̱⁴²á² ñiy⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ dsa³ra̱á̱³ ja̱y³ ángel tú̱⁴dsaáh² dxaah¹ yuuh¹ güii³, hi²xiáh³ chiu̱u̱³ liu⁴, liáh³la³ gá⁴féh³: ―¡Dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ nɨ³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴hi̱i̱h² diáh⁴ trompetas nɨ³, chiaah¹ ja̱a̱h¹ hí⁴dah²hɨ̱ɨ̱́h⁴ gɨh¹ aay³ diáh⁴ ángeles nɨ³ trompeta chiáh² diáh⁴!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\