Apocalipsis 9

1Ja̱³ba² gá⁴hɨ̱ɨ̱́h⁴ trompeta chiáh² hi³dxá³ ñéy³ ángel ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ ja̱y³ ñú⁴heé¹ gá⁴táyh³ dxaah¹vó⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴tɨ̱́y³ ja̱á̱²ñí¹ chiáh² haah²ñu¹ hi³ ga³dsaa³² jee⁴² xi²há⁴dxú⁴. 2Ja̱³ba² gá⁴niá³ haah²ñu¹ chiáh² xi²há⁴dxú⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴voo³ ñi², xɨ³ ba² ñi² hi³ ga³voo³ haah² vɨ̱ɨ̱́¹ gaáy³ cáh³ti³² ba². Hi³ja̱³ vih²chiaah¹ ñi² ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ ñu³ha̱a̱h³ xi² hiíy⁴ ñíh² baáy⁴ jee⁴² dxɨ́³ ja̱³. 3Mɨ²ja̱³ jee⁴² ñi² ja̱³ gá⁴voóy⁴ i̱i̱h³ mɨ³dsa³ra̱á̱³ dxaah¹vó⁴ ja̱³, baáy⁴ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴dah²yaá³ liáh³xɨ³ ca³dah²yá³ diáh⁴ ñú² hi³ xe̱y³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 4Cá⁴lɨ́⁴xɨɨ́yh¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²yeéy² mee³nuu³ hi³ xa³ dxaah¹vó⁴ la³, baáy⁴ gu³xɨ³ hé³ ba² hi³ ná⁴reéh¹, baáy⁴ jɨɨ⁴ ba² diáh⁴ ma³vɨ̱ɨ̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²yeéy². Ti̱¹ diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ ta̱a̱⁴ sello chiáh² Dios nɨ³ dxá¹chí² diáh⁴ ba² hí⁴dah²bi³chiíy⁴. 5Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ³ja̱³ hí⁴dah²jmeé⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ ba², baáy⁴ ñéy³ sɨh³ bih³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³ja̱³. Baáy⁴ liáh³xɨ³ dxɨɨ́³ xi² ga³yá³ ñú² ba² dxɨɨ́³ hí⁴lí³ mɨ² ma³dah²yéy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 6Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ hí⁴dah²naah³² diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴jú̱y³ diáh⁴, joó⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴jú̱y³ diáh⁴ chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dxaah⁴ diáh⁴ fáh⁴ju̱y¹ mɨ²ja̱³. 7Liáh³xɨ³ diáh⁴ caballo hi³ mɨ³na³tɨɨ⁴ chiáh² hi³ dsá⁴dxí̱⁴ guerra, liáh³ja̱³ ba² dɨ³na³lɨ́y⁴ diáh⁴ i̱i̱h³ ja̱³. Dxɨ² diáh⁴ ja̱³ na³jniaa³ hi³ liáh³ca̱a̱y³ corona ñí¹niaá³, baáy⁴ liáh³ca̱a̱y³ ñi² dsa³ ba² ñi² diáh⁴. 8Liáh³xɨ³ jñu³ dxɨ² mɨ́³ ba² jñu³ dxɨ² diáh⁴, baáy⁴ liáh³xɨ³ na¹ja̱² yah³cue⁴ ba² na¹ja̱² diáh⁴ ja̱³. 9Na³ca̱á̱y⁴ cuerpo chiáh² diáh⁴ ja̱³ na³dxiuuh⁴ na¹ñí¹ hi³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ cuéh¹ chiáh² xih², baáy⁴ liáh³xɨ³ ga³hi̱i̱h² ca³dsa³dxí̱⁴ diáh⁴ caballos hi³ dɨ³xeeh⁴ carretas jee⁴² xi² dah²tɨ̱y³², liáh³ja̱³ ba² hi̱i̱h² cueé² dsa³ra̱á̱³ diáh⁴. 10Liáh³xɨ³ cu̱ú̱² ñú² ba² cu̱ú̱² diáh⁴ ná⁴dxɨ⁴² naá¹ diáh⁴. Yuuh¹ cu̱ú̱² diáh⁴ ja̱³ chie̱é̱yh¹ hí⁴dah²jmeéh⁴ dsaá¹ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hí⁴yey³ lɨ́⁴ ñéy³ sɨh³. 11Xe̱y³ ja̱y³ fii² diáh⁴ i̱i̱h³ ja̱³, hí̱³ba² ángel hi³ jey¹ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ ja̱³. Abadón xɨ̱ɨ̱y³ ángel ja̱³ fáh² hebreo baáy⁴ fáh² griego nɨ³ xɨ̱ɨ̱y³ Apolión. 12Gá⁴ŋɨ́³ hi³dxá³ ca̱a̱³ hi³ booy¹ mɨ³hee³² ja̱³, joó⁴ jmee⁴ gɨh¹ tú̱⁴. 13Ja̱³ba² gá⁴hɨ̱ɨ̱́h⁴ hi³dxá³ jñuúy³ ángel ja̱³ trompeta chiáh². Mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³ ñaá² dxaah¹ ñi²yaá³ hi³ na³jniaa³ rúh⁴ñi² Dios ja̱³, baáy⁴ liú⁴u³ chiú̱³ chiuuh² ñi²yaá³ ja̱³ xaa⁴ liáh³xɨ³ mee⁴dxɨ² gú⁴nuú¹. 14Liáh³la³ gá⁴féh³ hi³ liu⁴ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³dxá³ jñuúy³ ángel hi³ ma³hɨ̱ɨ̱́h⁴ trompeta chiáh² ja̱³: ―Xɨɨyh⁴² liú⁴u³ chiú̱y³ diáh⁴ ángeles hi³ dɨ³na³ñuúy⁴ caa¹ ji̱h²jmɨɨ³ gaáy³ Éufrates nɨ³. 15Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨɨ́yh² liú⁴u³ chiú̱y³ diáh⁴ ángeles ja̱³ duh³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ laah¹ tú̱⁴dsaayh⁴ bih³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, chiaah¹ jmɨ́yh³ hi³ ja̱³ ja̱³ ma³lɨy⁴ cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴, ja̱³ba² hora ja̱³, ja̱³ba² jmɨɨ́¹ ja̱³, ja̱³ba² sɨh³ ja̱³, baáy⁴ ja̱³ba² ji̱i̱³ ja̱³. 16Gá⁴nuúy⁴ cá⁴dah²féh³ liáh³nɨɨh¹ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ soldados chié̱y² diáh⁴ ángeles ja̱³, hi³ dɨ³bí⁴dxɨy¹ laa⁴² ja̱³. Xe̱y³ tú̱⁴ñá⁴laáy³ millones bih³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴. 17Liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹, gá⁴joó²á⁴ diáh⁴ caballos ja̱³ jee⁴² xi³ jooy³² ja̱³. Diáh⁴ hi³ dɨ³bí⁴dxɨy¹ laa⁴² ja̱³ ta̱a̱⁴ ca̱a̱³ na¹ñí¹ haah²vó¹ diáh⁴, xa³ color hi³ yu̱ú̱³, xa³ hi³ víh⁴ baáy⁴ xa³ hi³ niaá³. Baáy⁴ liáh³xɨ³ dxɨ² yah³cue⁴ ba² dxɨ² diáh⁴ caballos ja̱³, baáy⁴ dsa³voo³ xi³ chie̱é̱yh¹ ñi² baáy⁴ chie̱é̱yh¹ azufre haa² diáh⁴ ja̱³. 18Laah¹ tú̱⁴dsaayh⁴ bih³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ jú̱y⁴ vih²chiaah¹ liú⁴u³ nɨɨh⁴ niaa³² diáh⁴ hi³ dsa³voo³ haa² diáh⁴ caballos ja̱³, xi³ ja̱³, ñi² ja̱³ baáy⁴ azufre. 19Chiaah¹ haa² ba² diáh⁴ caballos ja̱³ dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³ chie̱é̱yh¹ naá¹cu̱ú̱² diáh⁴. Liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ iíh¹ ba² ná⁴lɨ¹ naá¹cu̱ú̱² diáh⁴ ja̱³, chiaah¹ ná⁴dxɨ⁴² mɨ¹dxɨ² yuuh¹ ja̱³, hi³ja̱³ chie̱é̱yh¹ dah²cuyh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 20Joó⁴ gɨh¹ diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ jú̱y⁴ vih²chiaah¹ diáh⁴ caballos ja̱³, há⁴hé³ cá⁴dah²tiú² hi³ dah²jmee⁴ mɨ³hee³², ñé⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²tiú² hi³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ espíritus chié̱y² hi³há⁴dxúy⁴. Há⁴hé³ cá⁴dah²tiú² hi³ ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ hi̱h⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chie̱é̱yh¹ ñí¹niaá³, ñí¹tiaa³, bronce, diáh⁴ hi̱h⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chie̱é̱yh¹ cu̱ú̱¹ baáy⁴ na¹ma³ hi³ há⁴hé³ ca³dah²joo³², ñé⁴ há⁴hé³ ca³dah²nuu³, baáy⁴ ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴taáyh¹ fi¹. 21Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²tiú² diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ ca³dah²jɨ̱yh⁴ oóyh², baáy⁴ hi³ ca³dah²ŋɨɨ⁴ ca³dah²mɨ⁴ chiáh² oóyh² diáh⁴, há⁴hé³ cá⁴dah²tiú² hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³ diáh⁴, baáy⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi̱i̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\