Romanos 10

1Du³ñuúh²á⁴, hi²xiáh³ naáy⁴ hi³ hu̱² hí⁴lieéy³ diáh⁴ israelitas. Hi²xiáh³ ga³ŋɨɨ́h⁴á⁴ Dios nɨ³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴. 2He̱é̱yh³ ba² hi²xiáh³ ca³dah²naayh³² Dios lii³²a², dɨ́h¹ joó⁴ há⁴hé³ dɨ³ñi³² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴. 3Há⁴hé³ dɨ³ñi³² hi³ Dios nɨ³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hi³ xa̱³²a² dxú⁴. Mii⁴ ba² ca³dah²naah³² jmiih⁴² hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴, há⁴hé³ ca³dah²cuoy³² mii⁴ diáh⁴ chiáh² Dios duh³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴. 4Chiaah¹ hi³ fáh⁴ hi³ Cristo nɨ³ gá⁴yey³ gá⁴jooy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ley chiáh² Moisés, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ diáh⁴ rúh⁴ñi² Dios liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh². 5Gá⁴liú³ Moisés ja̱³ ca³jaa¹ chiáh² hi³ hi²jmee²a² he̱é̱yh³ ley chiáh² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ rúh⁴ñi² Dios. Liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³ Moisés ja̱³: “Hi³ hí⁴jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh² ley la³, hi³hí̱³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴güe³ jmɨɨyh⁴²güii³ vih²chiaah¹ ley.” 6Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ xa̱³²a² dxú⁴ chiaah¹ hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³, liáh³la³ ba² dsa³féh³ fah² Dios nɨ³: “Há⁴ hi³fáyh³ xi² maáy³ vo̱ó̱h²u³: ¿Hi̱² hí⁴dsá⁴saa³ chiaa⁴²a² yuuh¹ güii³ nɨ³ duh³ hí⁴dsá⁴niuu³ fáh⁴liu⁴ nɨ³ chiaa⁴²a²?” (Chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ŋɨɨ́y¹ hi³ hu̱² hí⁴dah²xieéy² ca̱á̱h³ Cristo ba² ja̱³.) 7“Ba² há⁴ hi³fáyh³: ¿Hi̱² nɨy³² hí⁴dsá⁴xiaá³ ñuúh⁴ vó⁴ nɨ³ duh³ hí⁴dsá⁴niuu³ fáh⁴liu⁴ nɨ³ chiaa⁴²a²?” (Chiaah¹ hi³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ŋɨɨ́y¹ hi³ hu̱² hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Cristo jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ ba² ja̱³.) 8Liáh³la³ jmɨ́yh³ dsa³féh³ fah² Dios nɨ³ chiáh² hi³ xa̱³²a² dxú⁴: “Yeey⁴ cáh³ti³² ná⁴ji̱i̱⁴² chiú̱h²u³ fáh⁴liu⁴ nɨ³. Mɨ³ga³voo³ ba² haay¹, baáy⁴ mɨ³na³jniaa³ ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiú̱h²u³.” Dɨ́h¹ feh²a² ja̱³ba² fáh⁴liu⁴ hi³ ga³he⁴²ah¹ hi³ ga³féh³ah¹ hi³ ga³jmee⁴ dsá⁴taá³a² nɨ³. 9Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ hí⁴bí⁴hɨɨ́² haay¹ hi²fáyh³ hi³ Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ñúh³a² baáy⁴ xɨ³ jmɨ́yh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chiú̱h²u³ hí⁴dsá⁴taá³u³ hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Dios ja̱³ Cristo liáh³ gá⁴jú̱y⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴sa̱³u³ dxú⁴. 10Chiaah¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² ba² nɨ³ hí⁴dsá⁴taá³a² duh³ja̱³ hí⁴xa̱³²a² dxú⁴ baáy⁴ chie̱é̱yh¹ haa¹a² ba² nɨ³ hi²feh²a² hi³ ma³taá³a² chiáh² duh³ja̱³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiaa⁴²a². 11Chiaah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ dsa³féh³ liáh³la³: “Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh² Dios há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hí⁴dah²cá̱² fáh⁴hiíh⁴.” 12Chiaah¹ há⁴hé³ na³guayh⁴ diáh⁴ israelitas chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ xiaáh³. Chiaah¹ ja̱y³ ba² Dios na³lɨ́y⁴ Ñúh³a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ́h¹ dxú⁴ ga³jmee⁴ Dios nɨ³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²liuy³². 13Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²liuy³² Dios nɨ³, hí⁴lieéy³ diáh⁴. 14Joó⁴ ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴dah²liúy² Dios xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ ma³taáy³ diáh⁴ chiáh²? Baáy⁴ ¿jmiih⁴² ja̱³ dsá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³dah²nuú³ ca³jaa¹ chiáh²? Baáy⁴ ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴dah²nuú⁴ xɨ³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² nɨ³? 15Baáy⁴ ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴sa̱y³ hi³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ xɨ³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴xɨ́y⁴ ja̱y³ hi³ hí⁴heé⁴ diáh⁴? Liáh³ja̱³ nɨ³ ga³he⁴ fah² Dios hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liih² tɨɨ² diáh⁴ hi³ ma³bi³dxí̱⁴ dah²liu⁴ chiáh² hi³ hí⁴naá³a² chia̱a̱h²a² Dios nɨ³, hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ diáh⁴ hi³ dɨ³chia̱³ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³.” 16Joó⁴ há⁴ja̱³ liáh⁴jɨy³ cá⁴dah²jmeé³ he̱é̱yh³ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. Chiaah¹ liáh³ja̱³ dsa³féh³ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ Isaías hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Ñuyh⁴, há⁴hé³ na³fáyh⁴ xe̱y³ ma³taáy³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³he⁴²ah¹.” 17Hi³ja̱³ hí⁴dsá⁴taá³a² ba² liu³u²xɨ³ xa³ hi³ hi²niuu²a², baáy⁴ hi³ hi²niuu²a² ja̱³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo. 18Joó⁴ ga³ŋɨɨy⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴, ¿xɨ² há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ israelitas fáh⁴liu⁴ nɨ³? Cá⁴dah²nuú³ ba², chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fah² Dios: Liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ hí¹ niuúh³ ñii² diáh⁴ lii³²a². Na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ niuúh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴. 19Joó⁴ ga³ŋɨɨy⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴, ¿xɨ² há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ israelitas nɨ³? ¿Jmiih⁴² há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴? Mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ gá⁴xɨɨ́³ Moisés ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ israelitas, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: Hi²ya³tie̱e̱y⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ duh³ hu̱² hí⁴dxɨɨ́³ah³ niaá⁴ah³. Hi²jmeey⁴² hí⁴tí̱h³ah³ vih²chiaah¹ diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³hé³ja̱³. 20Ba² liáh³ja̱³ gá⁴xɨɨ́³ Isaías ja̱³ joó⁴ veyh³ cáh³ti³² gá⁴liú³, liáh³la³ gá⁴féh³: Xiáh³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²naayh³² jniá³ ba² gá⁴dsaáyh⁴ diáh⁴ jniá³. Gá⁴hoó⁴á⁴ ñeéy⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²ŋɨɨy³² jniá³. 21Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ israelitas nɨ³ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Isaías ja̱³: “Mɨ³xa³ lɨ́⁴ bih³ teé⁴á⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³ba³ dsɨ́² nɨ³ joó⁴ há⁴hé³ dɨ́⁴dah²nuú⁴ dsaá².”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\