Romanos 11

1Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ ca̱á̱h³ juúh⁴, ¿xɨ² ma³tiuú² cáh³ti³² Dios nɨ³ ma³tiúy² diáh⁴ dsa³ chié̱y²? Ba² haá², chiaah¹ ba² israelita jniá³, ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham jniá³, na³hii⁴²á⁴ ca³jaa¹ chiáh² Benjamín. 2Hi³ja̱³ há⁴hé³ ma³tiuú² Dios nɨ³ ma³tiúy² diáh⁴ dsa³ hi³ gá⁴dxɨy³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. ¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ca³jaa¹ chiáh² Elías? Chiaah¹ ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ gá⁴féh³ Elías ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Dios ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ israelitas dsa³ oóyh² ja̱³. Liáh³la³ gá⁴féh³: 3“Ñuyh⁴, ma³dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiú̱h²u³ nɨ³, baáy⁴ ma³dah²yeéy² diáh⁴ ñi²yaá³ chiú̱h²u³. Ñeéy⁴ bɨh¹ ma³cueeh⁴²á² chia̱a̱h⁴²á² niu³ baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ jniá³.” 4Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Ma³haáh⁴á⁴ ba² hí¹ dxieéy⁴ mil diáh⁴ dsa³ chia̱á̱²á⁴ hi³ há⁴hé³ ma³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Baal nɨ³.” 5Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴, na³cueeyh⁴ há⁴jáyh³ diáh⁴ israelitas, diáh⁴ hi³ ma³dxɨy³ Dios nɨ³ hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́². 6Baáy⁴ xɨ³ ma³dxɨy³ diáh⁴ hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́², mɨ²ja̱³ há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ xa³ hi³ dxú⁴ ma³dah²jmeé³ ja̱³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ma³dxɨy³ diáh⁴ hi³ fáh⁴ hi³ xa³ hi³ dxú⁴ ma³dah²jmeé³ mɨ²ja̱³ há⁴ja̱³ máh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² ja̱³ hu̱² liáh³ja̱³. 7¿Jmiih⁴² ja̱³ ná⁴lɨ¹ chiáh² diáh⁴ xa³ ja̱³? Cá⁴dah²naayh³² ba² Dios joó⁴ há⁴hé³ gá⁴dsaáyh⁴ diáh⁴. Ti̱¹ diáh⁴ hi³ na³dxɨy⁴² ba² gá⁴dsaáyh⁴. Joó⁴ liáh⁴jɨy³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ ba³ dsɨ́² diáh⁴. 8Liáh³ja̱³ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios: “Gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ gá⁴tuúy³ gá⁴guɨɨ́y³ diáh⁴ cáh³ti³². Gá⁴jmeé³ gá⁴uu³ mɨ¹ñi² diáh⁴ baáy⁴ gá⁴jní² la³gua² diáh⁴ ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴.” 9Ba² liáh³la³ gá⁴xɨɨ́³ David ja̱³: Xi² dah²eeh³² cua²lí³ liáh³xɨ³ liá³ chiáh² diáh⁴ ba², cua²lɨ³taay³ diáh⁴ cáh³ti³², gua²chi̱í̱h² diáh⁴ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴. 10Gua²tuúy³ diáh⁴ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²joó², gua²jliú⁴ cua²lɨ́yh⁴ diáh⁴ cáh³ti³². 11Joó⁴ ga³ŋɨɨy⁴ juúh⁴, ¿xɨ² foóh¹ ma³yeéy⁴ cáh³ti³² diáh⁴ israelitas nɨ³ chiaah¹ hi³ lɨ́⁴juuy⁴² diáh⁴? Ba² haá². Hi³ fáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ mɨ³hee³² ja̱³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ xa³ dxa² hí⁴lieéy³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³, duh³ hí⁴dxɨɨ́y² diáh⁴ israelitas nɨ³. Mɨ²ja̱³ gɨh¹ hí⁴liíh⁴ dsɨ́² diáh⁴ Dios chié̱y² diáh⁴. 12Hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴lɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²jmeé³ mɨ³hee³² diáh⁴ israelitas ja̱³. Cá⁴lɨ́⁴tieey³ diáh⁴ israelitas ja̱³, joó⁴ hi²xiáh³ liih² gá⁴lɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³. Hi³ja̱³ jmiih⁴² nɨɨh¹ gɨh¹ dxú⁴ hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴ dsa³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³na³hɨɨ́y¹ ca̱á̱h³ diáh⁴ israelitas nɨ³. 13Ja̱³nɨ́⁴ xa³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ israelitas nɨ³. Dios nɨ³ gá⁴tiéyh² guaay⁴ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas hi³ja̱³ hi²xiáh³ ná⁴ŋɨy¹ ta² chieéy⁴ nɨ³ ga³ji̱í̱y⁴. 14Chiaah¹ naáy⁴ hi³ hí⁴dxɨɨ́y² diáh⁴ oóh²á⁴ nɨ³ vih²chia̱á̱²ah³ duh³ ba² hu̱² hí⁴lieéy³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴. 15Chiaah¹ liáh³ cá⁴lɨ́⁴tiuy⁴² diáh⁴ israelitas ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴naáy³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ Dios. Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴xeéyh² ca̱á̱h³ diáh⁴ israelitas nɨ³, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liih² hí⁴lí³, xɨ³ ba² hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ ba² hí⁴lí³. 16Liu³u²xɨ³ ca̱² hi³ hí⁴lí³ hó² ya³dsɨ² baáy⁴ xɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³chiaah³² Dios nɨ³ hi³dxá³ ca̱a̱³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨ³ ba² ca̱² ja̱³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³. Baáy⁴ xɨ³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ jmaá⁴ ca̱a̱³ ma³, mɨ²ja̱³ na³ca̱á̱y⁴ ba² ma³ ja̱³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³. 17Niu³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴u³ israelita nɨ³, na³lɨ́⁴u³ liáh³xɨ³ guaa³tɨɨ² ma³ olivo nuu³ ba². Joó⁴ cá⁴lɨ́⁴chiuuh⁴² diáh⁴ guaa³tɨɨ² jmɨ́yh³ ma³ olivo duh³ xa³ xi² hí⁴dsaáh²u³ niu³, hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³niaá¹u³ chia̱á̱h¹u³ ñaá² jmɨ́yh³ xaah¹ ma³ baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dxú⁴ chiáh² ma³ nɨ³ mɨ³ná⁴lɨ¹ chiú̱h²u³. 18Joó⁴ há⁴ hi³jme³²u³ vo̱ó̱h²u³ gaá³u³ gɨh¹ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ diáh⁴ guaa³tɨɨ² ma³ hi³ dxú⁴ nɨ³. Bi³liih⁴² háy² hi³ há⁴hí̱³ niu³ nɨ³ cuoy³ hi³ bií⁴ chiáh² xaah¹ ma³ nɨ³. Ñaá² xaah¹ ma³ nɨ³ ba² nɨ³ cuoó⁴ niu³ hi³ bií⁴. 19Liáh³ ba² hi²fáyh³ liáh³la³: “He̱é̱yh³ ba² liáh³ja̱³ joó⁴ hi³ja̱³ ja̱³ cá⁴lɨ́⁴chiuuh⁴² diáh⁴ guaa³tɨɨ² jmɨ́yh³ ma³ ja̱³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaáh²á² jniá³.” 20He̱é̱yh³ ba² liáh³ja̱³, dɨ́h¹ joó⁴ cá⁴lɨ́⁴chiuuh⁴² diáh⁴ chiaah¹ hi³ há⁴hé³ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² Dios ba² ja̱³. Baáy⁴ niu³ yáh¹, niaá¹u³ chia̱á̱h¹u³ xaah¹ ma³ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taá³u³ ba² nɨɨh¹. Hi³ja̱³ há⁴ hi³bi³sáy¹ chiú̱h²u³, hi²jmeey³ foh⁴sɨ̱ɨ̱³u³ ba². 21Chiaah¹ xɨ³ há⁴hé³ gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² Dios ja̱³ chiáh² jmɨ́yh³ diáh⁴ guaa³tɨɨ² ma³ ja̱³, hi³ja̱³ ba² há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² chiú̱h²u³. 22Joo⁴² rúh⁴ liáh³xɨ³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ baá⁴ ba² hi²xiáh³ veyh³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³. Hi²xiáh³ veyh³ gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴ta̱a̱y³, joó⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ niu³. Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²ñí³ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³ chia̱á̱h¹u³ chiaah¹ ba² ji̱í̱⁴ niu³ foóh¹ hí⁴jmeéh⁴ ca³jaa¹. 23Baáy⁴ diáh⁴ israelitas nɨ³ yáh¹, xɨ³ dsá⁴taáy³ diáh⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴dsaáyh² diáh⁴ ca̱á̱h³, chiaah¹ hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ Dios nɨ³, hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴dsaayh³ diáh⁴ ca̱á̱h³. 24Chiaah¹ niu³ na³lɨ́⁴u³ liáh³xɨ³ guaa³tɨɨ² ma³ olivo nuu³ baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴chiuuh⁴² duh³ja̱³ hí⁴dsaah² dsaah⁴ jmɨ́yh³ ma³ olivo nɨ³, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ xe̱y³ hi³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³. Hi³ja̱³ diáh⁴ israelitas hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ guaa³tɨɨ² ma³ hi³ dxú⁴ nɨ³, jmiih⁴² ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaáyh² diáh⁴ ca̱á̱h³ ja̱³ba² dsaah⁴ ma³ olivo chiáh² mii⁴ diáh⁴ nɨ³. 25Naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ du³ñuúh²á⁴ chiáh² hi³ na³ma² dsa³jéy⁴ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ duh³ja̱³ há⁴ hi³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³. Chiaah¹ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ hi³ laah¹ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴lɨ́⁴ba³ dsɨ́² hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴ñiih⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh² Dios diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. 26Mɨ²ja̱³ ba² hí⁴lieéy³ diáh⁴ israelitas ja̱³ba² liáh³xɨ³ dsa³féh³ fah² Dios hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: Fɨɨ³ Sión nɨ³ hí⁴sa̱y³ ja̱y³ hi³ hí⁴lieéy² diáh⁴ dsa³ baáy⁴ hí⁴tiuúyh² hi³ dah²jmee⁴ mɨ³hee³² diáh⁴ dsa³ chié̱y² Jacob. 27Liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ hi²jmeey⁴² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ mɨ² mɨ³hi²béy⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴. 28Hi³ja̱³ ca³jaa¹ chiáh² juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús nɨ³, diáh⁴ israelitas nɨ³ dɨ³na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ Dios ja̱³nɨ́⁴. Joó⁴ hi³ja̱³ nɨ³ ma³lɨ⁴ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³. Joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ na³dxɨy⁴² diáh⁴ israelitas nɨ³, hi³ja̱³ rúh⁴ niaá² Dios nɨ³ nieéy² diáh⁴, chiaah¹ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴dxá³ dxú⁴ Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ ñú⁴uuh² diáh⁴. 29Chiaah¹ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴ca̱a̱⁴ ca̱á̱h³ Dios nɨ³ hi³ gá⁴cuó³ nɨ³, há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴tiúy² diáh⁴ hi³ ma³ŋɨ́³ ma³dxɨy³. 30Mɨ² dsa³jéy⁴, há⁴hé³ ga³nuu³ ga³maá³ah³ dsaá² niaá⁴ah³ chiáh² Dios. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³ca̱⁴ mih³ ma³ñí² niaá⁴ah³ Dios nɨ³ chiaah¹ hi³ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ cá⁴dah²ñí² dsaá² diáh⁴ israelitas nɨ³. 31Ja̱³ba² liáh³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴, diáh⁴ israelitas há⁴hé³ dah²nuu³ dah²ñi³² dsaá². Joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí² niaá⁴ah³ Dios nɨ³, ba² hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴cá̱² mih³ Dios nɨ³ hí⁴ñí² diáh⁴ ca̱á̱h³. 32Liáh⁴jɨ³²a² ba² gá⁴cuó³ je² Dios nɨ³ hi³ hi²jmee²a² ba³ tuh³dsɨ³²a² chiáh², chiaah¹ ca̱a̱³ ree³ ba² niaá⁴ hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí² jnia² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. 33¡Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxúy⁴ Dios! ¡Hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaay⁴! ¡Jlɨh² ja̱³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴dsaa⁴²a² liáh³xɨ³ ga³ta³ ga³hɨ³ Dios! ¡Hi̱² hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴! 34Xɨ²fáh³ xe̱y³ hí⁴dsaay⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴lɨ²tiá¹ fáh⁴lɨ²hí¹ chiáh² Ñúh³a² nɨ³. Xɨ²fáh³ xe̱y³ hi³ ga³cuoó⁴ juúh⁴. 35Xɨ²fáh³ xe̱y³ hi³ xa³ ma³cuó³ ma³cuoó⁴ Ñúh³a² nɨ³ dsa³jéy⁴ duh³ hu̱² xa³ hí⁴tiíh⁴ ca̱á̱h³. 36Haá², chiaah¹ ñaá² ba² nɨ³ Ñúh³a² nɨ³ gá⁴jmeé³ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³. Ñaá² ba² ná⁴tayh¹ guaa³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ baáy⁴ hi³chiaah³² ñaá² ba² nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Hi³ja̱³ ca̱³ñiih³² ba² hi²feh²a² hi³ hi²xiáh³ gaáy³ Dios. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\