Romanos 12

1Hi²xiáh³ gá⁴cá̱⁴ mih³ gá⁴ñí² jnia² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ du³ñuúh²á⁴ hi³ hu̱² hi²ta̱a̱h⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ chiáh² Dios liáh³xɨ³ ca̱a̱³ foo³ hi³ na³ji̱í̱h⁴, ca̱a̱³ foo³ hi³ na³ŋɨɨ́³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios. Chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá². 2Há⁴ máh⁴ hi³jmee³ah³ ree³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Hi³guah⁴²ah³ cáh³ti³² hi³ tiaah² ñi²dxɨ́¹ah³ nɨ³ duh³ja̱³ hí⁴lí³ah³ dsa³ mɨɨy³² bɨh¹ ba². Mɨ²ja̱³ hí⁴dsaa⁴ah³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ niaá⁴ Dios nɨ³, dɨ́h¹ feh²a² liáh⁴jɨ³ hi³ dxú⁴, liáh⁴jɨ³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá² hi³ tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³². 3Hi²xiáh³ dxú⁴ dsɨ́² Dios hi³ja̱³ gá⁴tiéyh² guaay⁴ ta² chiáh². Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ hi³ gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ hi³ ná⁴ŋɨ¹ah³ gɨh¹ liáh³nɨɨh¹ na³lɨ́⁴ah³. Hi³ta³ hi³hɨ³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³ xiaa³dsaa³² ba² hi³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ gá⁴jméy² niaá⁴ah³ Dios nɨ³ ba² hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taá³ah³ chiáh². 4Ja̱³ba² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ cuerpo chiaa⁴²a² hi³ bií⁴ ñuú³ na³xɨ³ na³lieey³² baáy⁴ na³guayh⁴ ba² ta² ga³jmee⁴ liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³, 5ja̱³ba² liáh³ja̱³ jnia² chia̱a̱h²a² Cristo, ca̱a̱³ ba² cuerpo na³lɨ́⁴a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴ gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ fɨɨ́⁴a². Baáy⁴ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² na³xɨ³ na³liaa³²a² chia̱a̱h²a² oóh²a² lii³²a². 6Na³guayh⁴ ba² ta² hi³ ga³cuoó⁴ jnia² Dios, liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá² hí⁴cuoó⁴ jnia² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a². Hi³ja̱³ ja̱y³ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ hi³ ga³ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios, hi³hí̱³ ga³jmee⁴ hí⁴ŋɨ́y² juúh⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² ja̱y³ hi³ ca³dsa³taáy³ dxú⁴ chiáh² Dios. 7Baáy⁴ ja̱y³ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ hi³ ca³dsa³tia̱a̱² chiáh² dsa³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ hi³nɨ³ ba². Baáy⁴ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ hí⁴heé⁴ diáh⁴ dsa³, ga³jmee⁴ hí⁴hé⁴ ba². 8Hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ hí⁴cuoó⁴ hi³ bií⁴ diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴cuó⁴ hi³ bií⁴ ba². Hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ hí⁴sa³ hi³la³ hi³nɨ³ chiáh², ga³jmee⁴ hí⁴cuó⁴ ca̱a̱y³ túh²dsɨ́² ba². Hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ hí⁴naa³ ñi² chiáh² diáh⁴ dsa³, ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ tieéyh¹ fi¹ ba². Hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí² diáh⁴ dsa³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ jé⁴ túh²dsɨ́² ba². 9Hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³ joó⁴ he̱é̱yh³ chia̱á̱²ah³ cáh³ti³². Há⁴ hi³jmee³ah³ naa³ah³ chia̱á̱²ah³ hi³ mɨ³hee³², hi³jmee³ah³ naa³ah³ hi³ dxú⁴ ba². 10Hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ oóh²ah³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ du³ñuúh²ah³ ba², hi³jmee³ah³ xa³ hu̱u̱¹rá² chia̱á̱²ah³ hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ ja̱á̱¹oóh²ah³. 11Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ ba² liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴, há⁴ hi³jmee³ah³ fɨ́h⁴ah³. Jɨy³túh² jɨy³há²ah³ ba² hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² Ñúh³a² nɨ³. 12Hi³ñí³ah³ jé⁴ há²ah³ liáh³ rúh⁴ bí⁴jé̱¹ah³ hi³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³. Hi³jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³ mɨ² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²ah³. Hi³liu⁴²ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ Dios. 13Hi³gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ oóh²ah³ hi³ ca³dsa³taáy³, hi³cuo³ah³ hi³ ŋɨɨh⁴niaáh² chiáh² diáh⁴. Hi³tee³²ah³ diáh⁴ na³fáyh⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³ñi³ niaá⁴ah³. 14Hi³liu⁴²ah³ Dios chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³². Há⁴ hi³ŋɨɨ́¹ah³ hi³ xa³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴, hi³ŋɨɨ́¹ah³ hi³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ ba². 15Hi³jmee³ah³ jé⁴ há²ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ dɨ³jé⁴ dsɨ́², baáy⁴ hi³jla⁴²ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ dah²jlay³². 16Hi³nuu³ hi³maá³ah³ dsaá² chiáh² oóh²ah³ ba². Há⁴ hi³bi³sá¹ah³ chia̱á̱²ah³. Há⁴ hi³jmee³ah³ hií²ah³ hi³ hi²cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ lii³²a² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³. Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³. 17Há⁴ hi³jmeeh³²ah³ mɨ³hee³² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³². Hi³bi³jmɨɨ́h¹ah³ hi³jmee³ah³ hi³ dxú⁴ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ba². 18Hi³jmee³ah³ jmiih⁴² nɨɨh¹ lɨ́⁴ hí⁴jooy³ duh³ hu̱² hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. 19Niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, há⁴ hi³ca̱a̱⁴ah³ chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ mɨ³hee³². Hi³cuo³ah³ je² hi³ Dios ba² hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴. Chiaah¹ liáh³la³ ba² na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios: “Jniá³ ba² hi²ca̱a̱y⁴² chieéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴, jniá³ ba² hi²bi³chií⁴á⁴ diáh⁴, liáh³ja̱³ ba² féh³ Ñúh³a² nɨ³.” 20Ba² féh³ liáh³la³: “Xɨ³ nɨ³ cue̱é̱h⁴ hi³ na³chi⁴u³ chia̱á̱h¹u³ nɨ³, hi³cuooy³² hi³ hí⁴eéh², baáy⁴ xɨ³ nɨ³ dɨ́⁴hɨ̱́h² jmɨɨ³, hi³cuooy³² jmɨɨ³ hi³ hí⁴hɨ̱́h². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi²jmeeyh¹ liáh³ja̱³ mɨ²ja̱³ hí⁴hiih⁴.” 21Há⁴ hi³cuoy³ je² hí⁴yeéy² niu³ hi³ mɨ³hee³². Na³fáyh⁴ hi³jmeey³ hi³ dxú⁴ ba² duh³ hí⁴tiuuyh³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\