Romanos 13

1Liáh⁴jɨ³²a² ba² ga³jmee⁴ hi²niuu²a² dsaá² chiáh² diáh⁴ autoridades chiaah¹ há⁴hé³ xe̱y³ autoridad hi³ xe̱y³ mii⁴. Hi³ja̱³ xi² xe̱y³ autoridad nɨ³, Dios ba² nɨ³ ga³tie̱e̱y³ diáh⁴. 2Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridad, mɨ²ja̱³ mɨ³dah²chiu̱u̱⁴ juúh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³tie̱e̱y³ Dios nɨ³. Diáh⁴ hi³ ca³dah²chiu̱u̱⁴ juúh⁴ nɨ³, hí̱³ba² mii⁴ dah²ŋɨɨ⁴ hi³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴. 3Chiaah¹ diáh⁴ autoridad nɨ³ há⁴ja̱³ hi³ nieeyh⁴² duh³ hí⁴dah²féyh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ hi³ dxú⁴, hi³ nieeyh⁴² duh³ hí⁴dah²féyh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³² ba² nɨ³. Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ naa³ah³ hi²ñí³ah³ foh⁴ah³ chiáh² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi², hi³jmee³ah³ hi³ dxú⁴ ba² duh³ hí⁴dah²féh³ hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jmee³ah³. 4Chiaah¹ ta² chiáh² Dios ba² nɨ³ dah²jmee⁴ baáy⁴ ja̱³ba² hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ hi²jmee³ah³ hi³ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ ba² ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ foh⁴ah³ chiaah¹ há⁴ja̱³ dɨ́h¹ mɨ³ja̱³ dɨ³na³lɨ́y⁴ autoridad nɨ³. Dios ba² nɨ³ gá⁴tie̱e̱y³ duh³ hí⁴dah²bi³chiíy⁴ hi³ jmee⁴ mɨ³hee³². 5Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²niuu²a² dsaá² chiáh² diáh⁴ autoridad há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²bi³chiíy⁴ jnia², baá⁴ ba² duh³ja̱³ há⁴ja̱³ jmáyh² hi³nɨ³ tiaah² dxɨ²a². 6Ba² hi³ja̱³ nɨ³ ga³cɨ́³ah³ impuestos. Chiaah¹ Dios nɨ³ gá⁴tie̱e̱y³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ baáy⁴ hi³nɨ³ ná⁴lɨ¹ ta² chiáh² diáh⁴. 7Hi³cɨ́³ah³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ liáh³nɨɨh¹ ga³jmee⁴ hi²cɨ́³ah³. Liu³u²xɨ³ xa³ impuesto hu̱² gɨh³ dxaáh² hi³ ga³jmee⁴ hi²cɨ́³ah³, hi³cɨ́³ah³ ba². Baáy⁴ hi³jmee³ah³ xa³ respeto chia̱á̱²ah³ hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³ baáy⁴ hi³jmeeh³²ah³ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³. 8Hi³cɨ́³ah³ xi² hiíh⁴ah³, duh³ há⁴hé³ máh⁴ ta̱á̱⁴ah³ dsaa² gu³xɨ³ xiáh³. Ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³, hi³nɨ³ nɨ³ jmɨ́yh³ hiíh⁴ah³ hi²jmee³ah³. Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ oóh²ah³ mɨ²ja̱³ mɨ³jmee³ah³ cumplido liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley. 9Chiaah¹ diáh⁴ mandamientos na³xɨɨ² la³: “Há⁴ hi³jmeey³ ga̱³u³, há⁴ hi³jɨ̱h⁴u³ dsa³, há⁴ hi³jmeey³ hi̱i̱³, há⁴ hi³jme³²u³ vo̱ó̱h²u³ dsa³ñi³² ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ ná⁴lɨ¹, há⁴ hi³jmeey³ naay³ chiú̱h²u³ hi³chiaah³² dxeeyh⁴”, chie̱é̱yh¹ gɨh¹ tú̱⁴dsaáh² diáh⁴ mandamientos nɨ³ ga³ji̱i̱h⁴ ree³ chie̱é̱yh¹ hi³ dsa³féh³ liáh³la³: “Hi³jmeey³ naá⁴u³ ja̱á̱¹oóh²u³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ naá⁴u³ vo̱ó̱h²u³.” 10Ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ nieéy² oóyh², há⁴hé³ hí⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³², hi³ja̱³ xɨ³ hi²jmee²a² niaa³²a² ja̱á̱¹oóh²a² hi³ mɨ³jmee⁴²a² cumplido liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley nɨ³ ja̱³. 11Hi³jmee³ah³ jɨɨ⁴ hi³la³ baáy⁴ hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dsa³lí³ ja̱³nɨ́⁴. Ga³jmee⁴ hi²bi³xɨh¹a² dsɨ³²a² ba². Chiaah¹ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴lieéy² jnia² cáh³ti³² Dios nɨ³, mɨ³ya³ji̱í̱³ gɨh¹ yeey⁴ ja̱³nɨ́⁴ liáh³xɨ³ liáh³ gá⁴taá³a² chiáh². 12Ca̱³ji̱i̱³ gɨh¹ ba² ñu³ha̱a̱h³ xi² niaah⁴²a² la³, mɨ³hí⁴jnia³ bɨh¹ ba² lii³²a². Hi³ja̱³ cua¹á²lɨ¹, há⁴hé³ máh⁴ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xi² ñu³ha̱a̱h³ nɨ³ baáy⁴ hi²xa̱h²a² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ bii³²a² hi³ niaáh² chiaa⁴²a² jnia² niaah⁴²a² xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³. 13Hi²yaa²a² xiaa³dsaa³² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴. Há⁴hé³ ga³jmee⁴ dsa³caáh⁴a² voo³²a² xi² dah²eeh³² dah²hɨ̱h³² baáy⁴ dah²taah⁴ dxɨ́³. Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² hi³há⁴ja̱³ ñé⁴ gɨh¹ dxaáh² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a². Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²tí³ hi²nií³a² baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² dxɨɨ́³ dsɨ³²a². 14Na³fáyh⁴ gɨh¹ hi²cu̱h²a² tiá¹ chia̱a̱h²a² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ ba² duh³ há⁴hé³ máh⁴ hi²jmee²a² he̱é̱yh³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² voo³²a².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\