Romanos 14

1Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ mɨ³ca³dsa³taáy³ dxú⁴, hi³tee³²ah³ dxú⁴ ba², há⁴ hi³liu⁴²ah³ ñuú³ ca³jaa¹ chiáh² liáh³xɨ³ ga³ji̱i̱³²a² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a². 2Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴dah²eéh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Baáy⁴ xe̱y³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ mɨ³ca³dsa³taáy³ dxú⁴ hi³ja̱³ há⁴hé³ ca³dah²cuh³ ŋú². 3Joó⁴ hi³ ga³eeh³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² hi³ há⁴hé³ ga³eeh³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Ba² hi³ há⁴hé³ ga³eeh³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² gɨh³ hi³ ga³eeh³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴, chiaah¹ mɨ³na³lɨ́y⁴ ba² cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios. 4¿He² ja̱³ na³lɨ́⁴u³ niu³ hi³ hi²ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ jmee⁴ ta² chiáh² dxeeyh⁴? Cua̱a̱y¹ná² chiáh² fii² ba² hí⁴féh³ xɨ² jmee⁴ dxú⁴ ha²xɨ² haá². Joó⁴ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxú⁴ liáh³bií⁴ chiaah¹ hí⁴tiaá⁴ ba² Ñúh³a² nɨ³ hí⁴bí⁴jmeéy³ duh³ hí⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxú⁴ ta² chiáh² ja̱³. 5Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ xa³ mɨ² ná⁴ŋɨy¹ jmɨɨ́¹ baá⁴ ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ ca̱a̱³ ree³ ba² diáh⁴ jmɨɨ́¹. Joó⁴ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² ga³jmee⁴ hí⁴ji̱i̱³²a² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ga³ji̱i̱³²a², há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²tia² hi²hi²a² ñuú³. 6Ja̱y³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ xa³ jmɨɨ́¹ hi³ ná⁴ŋɨy¹, ja̱³ba² hi³ ga³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios ja̱³. Ba² liáh³ja̱³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ ca̱a̱³ ree³ ba² diáh⁴ jmɨɨ́¹, ba² ja̱³ba² hi³ ga³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios ja̱³. Baáy⁴ hi³ ga³eeh³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴, ba² hi³ ga³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios ja̱³ chiaah¹ ga³féh³ hi³ jmɨ²heéy¹ Dios mɨ² ga³eeh³². Baáy⁴ hi³ há⁴hé³ ga³eeh³² hi³la³ hi³nɨ³, ba² ja̱³ba² hi³ ga³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios ja̱³, chiaah¹ ba² ga³féh³ hi³ jmɨ²heéy¹ Dios. 7Gu³xɨ³ hí̱³ jnia² há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ voo³²a² nɨ³ na³ji̱í̱h⁴a², baá⁴ ba² há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ voo³²a² nɨ³ hi³ hí⁴jú̱³a². 8Chiaah¹ xɨ³ na³ji̱í̱h⁴a², mɨ²ja̱³ na³ji̱í̱h⁴a² chiáh² Ñúh³a² nɨ³ ba². Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ hí⁴jú̱³a², hí⁴jú̱³a² chiáh² Ñúh³a² nɨ³ ba². Hi³ja̱³ liáh³ ba² xɨ³ na³ji̱í̱h⁴a² hu̱² gɨh³ na³ju̱²a², ná⁴lɨ¹ chiáh² na³lɨ́⁴a² chié̱y² Ñúh³a² nɨ³ ba². 9Chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ duh³ hí⁴lí³ Fii² diáh⁴ hi³ na³jú̱y¹, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴. 10Hi³ja̱³ ¿he²chiaah¹ ja̱³ hi³ ga³ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² du³ñuúh²u³? ¿He²chiaah¹ hi³ ga³liu⁴²u³ mɨ³hee³² du³ñuúh²u³? Chiaah¹ liáh⁴jɨ³²a² ba² nɨ³ hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴dxá⁴dxii²a² rúh⁴ñi² Cristo, duh³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a². 11Liáh³ja̱³ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios xi² dsa³féh³ liáh³la³: Na³lɨ́⁴á⁴ Dios hi³ja̱³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hi³ ga³fayh⁴ la³: “Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ hí⁴dah²xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñiy⁴, liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ hí⁴dah²féh³ hi³ na³lɨ́⁴á⁴ Dios.” 12Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² hi²jɨ̱ɨ̱h⁴²a² cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² voo³²a² rúh⁴ñi² Dios. 13Hi³ja̱³ yáh¹, há⁴ máh⁴ hi²chia̱a̱⁴²a² cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱á̱¹oóh²a². Ca̱á̱h³ tiaah² ba² hi²tia² hi²hi²a² hi³ há⁴hé³ hi²bi³dxɨɨ¹a² diáh⁴ ja̱á̱¹oóh²a² duh³ há⁴hé³ hi²bi³taa⁴²a² diáh⁴. 14Ca³dsa³taá³á⁴ ba² chiáh² Ñúh³a² Jesús, hi³ja̱³ maay⁴ ba² hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ na³héy¹ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹. Joó⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ mɨ³hee³² hi³la³ hi³nɨ³, mɨ²ja̱³ he̱é̱yh³ ba² mɨ³hee³² chiáh² ñaá². 15Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ hi²jmeey³ hi³ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ ñuú³ ja̱y³ oóh²u³ vih²chiaah¹ hi³ ga³cuh³ ga³cáyh³ hi³la³ hi³nɨ³, mɨ²ja̱³ lii⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ naá⁴u³ hi³ jmeey³ liáh³ja̱³. Há⁴ hi³yaa⁴²u³ oóh²u³ ca³liuh² chiáh² hi³ hi²cuh³ hi²cáyh³ hi³la³ hi³nɨ³, chiaah¹ gá⁴jú̱y⁴ ba² Cristo nɨ³ dxa². 16Há⁴ hi³cuoy³ dxa² cáh³ti³² hi³ hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chiú̱h²u³ vih²chiaah¹ ca̱a̱³ hi³ ga³ji̱i̱³²u³ dxú⁴. 17Chiaah¹ hi³ na³hii⁴²a² chiáh² Dios nɨ³, há⁴hé³ liu⁴²a² chiáh² hi³ hi²chia⁴²a² hi²hi̱h²a². Liu⁴²a² chiáh² hi³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³² ba², baáy⁴ hi³ hi²yaa²a² naá³a² chia̱a̱h²a² ja̱á̱¹oóh²a² baáy⁴ hi²yaa²a² jé⁴ tuh³dsɨ³²a² liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ jnia² Espíritu Santo ba² nɨ³. 18Chiaah¹ ja̱y³ xɨh³chie̱y³² Cristo hi³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³, hi²xiáh³ dxú⁴ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios baá⁴ ba² ga³ji̱í̱h⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³. 19Hi³ja̱³ na³fáyh⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² hi³ he̱é̱yh³ ba² dsa³tia̱a̱² chiaa⁴²a² hi²yaa²a² na³cɨ² ba², baáy⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² hi³ ga³cuoó⁴ jnia² hi³ bií⁴ nɨ³ ba². 20Dɨ́h¹ joó⁴ há⁴ hi³yaa⁴²u³ ta² chiáh² Dios nɨ³ vih²chiaah¹ hi³ ga³cuh³ ga³cáyh³. He̱é̱yh³ ba² há⁴hé³ xa³ ná⁴lɨ¹ comida, dxú⁴ ba² liáh⁴jɨ³. Joó⁴ mɨ³hee³² liu³u²xɨ³ hi²bi³taa⁴²a² oóh²a² vih²chiaah¹ chiáh² hi³ hi²chiuh² hi²chia⁴²a². 21Na³fáyh⁴ há⁴hé³ hi²chiuh²a² ŋú², há⁴hé³ hi²hi̱h²a² vino hu̱² hi²jmee²a² gɨh¹ dxaáh² he² liáh³nɨ³ hi³ lii³²a² xa³ foóh¹ hí⁴jmeé⁴ hí⁴tá⁴ hí⁴hɨ́⁴ ñuú³ ja̱y³ du³ñuúh²a². 22Xɨ³ nɨ³ ga³ji̱i̱³²u³ hi³ há⁴hé³ mɨ³hee³² hi³ ga³jmeey³, ná⁴lɨ¹ ba² dxú⁴ chiú̱h²u³ rúh⁴ñi² Dios. Chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ ñuú³ hi³ ca³dah²jmee⁴. 23Joó⁴ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ ñuú³ mɨ² ma³jooy³ ma³eéh² he² liáh³nɨ³, hi³hí̱³ ga³cuoó⁴ ñaá² dsaa² chiaah¹ há⁴hé³ jmɨ́yh³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴eéh² hi³ ma³eéh² ja̱³. Baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hi²jmee²a² liu³u²xɨ³ há⁴hé³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ga³ji̱i̱³²a² hi³ hí⁴jooy³ hi²jmee²a², dsaa² ba² ja̱³ chiaa⁴²a².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\