Romanos 3

1Hi³ja̱³, ¿xɨ² xa³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ na³lɨ́y⁴ israelita? Hu̱² gɨh³, ¿xɨ² xa³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ na³lɨ́y⁴ circuncidado? 2Xa³ ba² cua̱a̱y¹ná² baáy⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² ca̱á̱h³ niaa³². Hi³dxá³ ca̱a̱³ nɨ³, hí̱³ba² Dios nɨ³ gá⁴tiéyh² guaa³ diáh⁴ israelitas nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh². 3Joó⁴ jmiih⁴² hí⁴lí³ xɨ³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²güe³ xiaa³dsaa³² diáh⁴ israelitas. ¿Xɨ²fáh³ hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jmeé⁴ xiaa³dsaa³² Dios? 4Ha̱á̱¹ haá². Jmee⁴ chiáh² liáh³nɨ³ xiaa³dsaa³² Dios nɨ³ gu³xɨ³ ba² ca³dah²juu³² liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³. Liáh³ja̱³ na³xɨɨ² xi³ chiáh² Dios: Hí⁴lii⁴ ba² hi³ he̱é̱yh³ ba² hi³ ga³fáyh³ niu³ Dios, hí⁴bí⁴hɨɨ́⁴u³ ba² dxú⁴ xɨ³ nɨ³ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiú̱h²u³. 5Joó⁴ jmiih⁴² hí⁴lí³ xɨ³ vih²chiaa⁴²a² jnia² mɨ³he³²a² nɨ³ hí⁴lii⁴ gɨh¹ dxú⁴ hi³ xiaa³dsaa³² ba² ga³jmee⁴ Dios, hi³ja̱³ jmiih⁴² hi²feh²a². ¿Xɨ² hí⁴jooy³ hi²feh²a² hi³ há⁴hé³ dxú⁴ hi³ ca³bi³chiíy⁴ jnia² Dios nɨ³ xa³ja̱³? (Dɨ́h¹ ga³liuy⁴ liáh³xɨ³ dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba².) 6Haá², chiaah¹ liu³u²xɨ³ mɨ³hee³² hi³ ca³bi³chiíy⁴ jnia², mɨ²ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiaa⁴²a² liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³. 7Liu³u²xɨ³ jniá³ ga³juúy⁴, baáy⁴ xɨ³ vih²chieéy⁴ jniá³ hi³ ga³juúy⁴ nɨ³ ca³lɨ³lii⁴ hi³ xiaa³dsaa³² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios baáy⁴ ca³lɨ³lii⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ cáh³ti³² Dios nɨ³, hi³ja̱³ xɨ² hí⁴jooy³ hi²fayh¹, ¿he²chiaah¹ hi³ ca³bi³chiíy⁴ jniá³ mɨ³he³²á⁴ la³ duh³ vih²chieéy⁴ gɨh³ ja̱³ lii⁴ hi³ bií⁴ dxúy⁴ ñaá² nɨ³? 8¿Ha²xɨ² na³fáyh⁴ hi²jmee²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ hi³ mɨ³hee³² duh³ hí⁴lii⁴ gɨh¹ dxú⁴ hi³ bií⁴ gaáy³ dsɨ́² Dios? Chiaah¹ liáh³ja̱³ ca³dah²féh³ ta̱á̱²dsɨy⁴², ca³dah²ye̱e̱yh³ jniaah¹ hi³ liáh³ja̱³ ga³hee⁴²ah¹ diáh⁴ dsa³. Joó⁴ diáh⁴ hi³nɨy³² si¹ jmɨ́yh³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³ liáh³ ga³jmee⁴. 9Hi³ja̱³, ¿xɨ² liáh³ca̱a̱y³ dxú⁴ah¹ gɨh¹ jniaah¹ israelitas liáh³xɨ³ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³? Ba² haá². Chiaah¹ ma³hoó⁴á⁴ ba² niaá⁴ah³ hi³ liáh⁴jɨ³²a² ba² na³ñuú⁴a² chiáh² hi³ mɨ³hee³², liáh³ ba² jniaah¹ israelitas, liáh³ ba² niaá⁴ah³. 10Liáh³ja̱³ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios: Há⁴hé³ xe̱y³ cáh³ti³² hi³ dxúy⁴, ñé⁴ gu³xɨ³ ja̱y³. 11Há⁴hé³ xe̱y³ hi³ dsaay⁴, há⁴hé³ xe̱y³ hi³ ga³naayh³² Dios. 12Liáh⁴jɨy³ ba² ma³dxí̱⁴ fi¹ mɨ³hee³², ca̱a̱³ ree³ lɨ́⁴ ba² ma³yeéy⁴ diáh⁴. Há⁴hé³ xe̱y³ hi³ ga³jmee⁴ hi³ dxú⁴, ñé⁴ gu³xɨ³ ja̱y³. 13Hi²xiáh³ ná⁴hee¹ taa³luú¹ diáh⁴, liáh³xɨ³ he̱e̱³ hi³ na³na² ba². Hi²xiáh³ sɨ²juuy³ diáh⁴, liáh³xɨ³ jmɨɨh¹naá¹ jáh² ba² lii³²a² ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴. 14Hi²xiáh³ dxɨɨ́³ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴. 15Ji̱³nɨɨ́⁴ lɨ́⁴ ca³dah²jɨ̱yh⁴ dsa³. 16Hi²xiáh³ ga³yeey⁴ diáh⁴ dsa³ vih²chiaah¹ liáh⁴jɨ³ hi³ ca³dah²jmee⁴. 17Há⁴hé³ dɨ³ñi³² hí⁴dah²güe³ hi³ dɨ³nieéy² oóyh² diáh⁴. 18Gu³xɨ³ ca³liuh² há⁴hé³ dɨ³foyh⁴ diáh⁴ chiáh² Dios. 19Nia⁴²a² hi³ liáh⁴jɨ³ hi³ dsa³féh³ ley nɨ³, ja̱³ba² hi³chiaah³² diáh⁴ hi³ na³hiiy⁴ chiáh² ley nɨ³ ba² nɨ³, duh³ gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³ hi³ há⁴hé³ ñi³² baáy⁴ duh³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hí⁴cueeyh⁴ hi³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ rúh⁴ñi² Dios. 20Chiaah¹ gu³xɨ³ ja̱y³ dsa³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² ley. Chiaah¹ ley nɨ³ ga³jmee⁴ ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ xa³ dsaa² chiaa⁴²a² ba². 21Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ jmɨ́yh³ ma³heé⁴ jnia² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ joó⁴ há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ ley nɨ³. Ja̱³ba² ley chiáh² Moisés nɨ³ dsa³féh³ liáh³ja̱³, ba² cá⁴dah²féh³ liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³. 22Hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taá³a² chiáh² Jesucristo ba², baáy⁴ hi³chiaah³² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³, gu³xɨ³ hé³ ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴. 23Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ nɨ³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ hi³ja̱³ jlɨh² ja̱³ hí⁴dxá⁴hee⁴²a² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá² Dios hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³. 24Joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios hi³ja̱³ hi³ dɨ́h¹ hí⁴jmeé⁴ ba² nɨ³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴. Hí⁴lieéy² jnia² dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús ba². 25Gá⁴xɨɨ́⁴ Dios ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Cristo duh³ dxɨ́⁴lieey³² jmɨ³ hi³ gá⁴tiu̱ú̱³ ja̱³ hí⁴chí² dsaa² chiaa⁴²a² xɨ³ nɨ³ dsá⁴taá³a² chiáh². Gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³ Dios ja̱³, duh³ja̱³ hí⁴heé⁴ jnia² jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴. Há⁴hé³ gá⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²guá³ mɨ³xa³ lɨ́⁴. Joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² ba² ja̱³. 26Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³heé⁴ jnia² jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³. Hi³ja̱³ nɨ³ lii⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² xiaa³dsaay³² Dios nɨ³, chiaah¹ gá⁴chí² ba² cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a², ba² hi³nɨy³² nɨ³ ga³jmee⁴ hi³ niaah⁴²a² ba² xiaa³dsaa³² chiaah¹ hi³ ca³dsa³taá³a² chiáh² Jesús nɨ³. 27Hi³ja̱³ ¿xɨ² hí⁴jooy³ hi²bi³sa²a² chiaa⁴²a² rúh⁴ñi² Dios? Há⁴hé³ hí⁴jooy³ cáh³ti³² liáh³ja̱³ chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ xa³ hi³ ma³jmee²a² nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ xa̱³²a² dxú⁴. Haá², hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taá³a² ba² nɨ³. 28Hi³ja̱³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² ba² hi³ xa̱³²a² dxú⁴ xɨ³ nɨ³ ca³dsa³taá³a² chiáh² Cristo, há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ hi²jmee²a² he̱é̱yh³ ley nɨ³. 29¿Xɨ²fáh³ ti̱¹ Dios chié̱y² diáh⁴ israelitas nɨ³ Dios nɨ³? ¿Xɨ² há⁴hí̱³ Dios chié̱y² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³? Ba² hi³hí̱³ nɨ³. 30Chiaah¹ ja̱y³ ba² Dios xe̱y³, hi³nɨy³² nɨ³ ga³jmee⁴ hi³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ diáh⁴ israelitas xɨ³ nɨ³ dsá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh², ba² liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³. 31Joó⁴ ¿xɨ² ga³yaa³²a² ley nɨ³ hi³ ga³féh³a² hi³ ga³jmee⁴ dsa³taá³a²? Ha̱á̱¹ haá². Hi²xiáh³ rúh⁴ niaáh² ley nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\