Romanos 5

1Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³xa̱³²a² dxú⁴ chiaah¹ hi³ ca³dsa³taá³a² hi³ja̱³ mɨ³naá³a² chia̱a̱h²a² Dios dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo. 2Hi³ja̱³ vih²chiaah¹ Cristo nɨ³ ma³jooy³ ma³taah²a² xi² ca³bi³je̱é̱y² jnia² la³ chiaah¹ hi³ ma³taá³a². Baáy⁴ ná⁴lɨ¹ jmɨ́yh³ liáh³ja̱³ chiaa⁴²a² hi³ja̱³ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨ³²a² baáy⁴ mɨ³bí⁴je̱²a² dsa³dxii³²a² xi² jey¹ Dios. 3Ba² hi²xiáh³ jé⁴ dsɨ³²a² gu³xɨ³ ba² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a² chiaah¹ nia⁴²a² hi³ vih²chiaah¹ hi³nɨ³ ga³lí̱³a² gɨh¹ hi³ hi²jmee²a² xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a². 4Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ ga³jmee⁴²a² xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a² mɨ²ja̱³ hi³nɨ³ ga³jmee⁴ ca³bi³hɨɨ́⁴a² dxú⁴ rúh⁴ñi² Dios. Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ ca³bi³hɨɨ́⁴a² dxú⁴, hi³nɨ³ nɨ³ ga³jmee⁴ ga³ji̱i̱³²a² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hí⁴tɨ̱́⁴a² hi³ bí⁴je̱²a² nɨ³. 5Baáy⁴ há⁴ja̱³ hi³ dɨ́h¹ ga³ji̱i̱³²a² nɨ³. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ nieéy² jnia² Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu Santo chié̱y² hi³ gá⁴cuóy² jnia² nɨ³. 6Chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ liáh³ rúh⁴ dsɨɨ³² jnia², há⁴hé³ jmiih⁴ hi²jmee²a² hí⁴liaáh⁴a² voo³²a², mɨ²ja̱³ ñaá² jmɨ́yh³ liáh³ ga³jmee⁴ ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo vih²chiaa⁴²a² jnia² há⁴hé³ xe̱y³ Dios chia̱a̱⁴²a² nɨ³. 7He̱é̱yh³ ba², ca³ba²dsɨɨ́² hí⁴sa̱y³ ja̱y³ hi³ hí⁴cuóy² ñaá² hí⁴jú̱y³ dxa² ja̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ dsaa² chiáh². Joó⁴ foóh¹ xe̱y³ liáh³bií⁴ hi³ hí⁴cuóy² ñaá² hí⁴jú̱y³ vih²chiaah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ he̱é̱yh³ ba² dxúy⁴. 8Joó⁴ gá⁴heé⁴ jnia² Dios nɨ³ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ nieéy² jnia² chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ mɨ³he³²a² lɨ́⁴ bih³ mɨ²ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo vih²chiaa⁴²a². 9Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³xa̱³²a² dxú⁴ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³, hi³ja̱³ jmɨ́yh³ nia⁴²a² hi³ hí⁴lieéy² jnia² chiáh² hi³ hí⁴chi̱í̱h²a² mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi². 10Chiaah¹ liáh³ rúh⁴ na³chi⁴²a² chia̱a̱h²a² Dios mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴naá³a² chia̱a̱h²a² vih²chiaah¹ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Ja̱á̱² nɨ³. Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ hi³ mɨ³naá³a² chia̱a̱h²a² nɨ³, jmɨ́yh³ nia⁴²a² hi³ hí⁴lieéy² jnia² Ja̱á̱² chiaah¹ hi³ na³ji̱í̱yh⁴. 11Ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ hi³nɨ³, ba² hi²xiáh³ jé⁴ tuh³dsɨ³²a² chia̱a̱h²a² Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ ma³lɨ³naá³a² chia̱a̱h²a² Dios. 12Vih²chiaah¹ ja̱y³ dsa³ ba² ja̱³ gá⁴sa³ dsaa² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, baáy⁴ vih²chiaah¹ dsaa² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liaá² dsa³jú̱y³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Mɨ²ja̱³ gá⁴sa³ fáh⁴ju̱y¹ chiáh² liáh⁴jɨy³ dsa³ gɨh¹ ba², chiaah¹ hi³ liáh⁴jɨy³ ba² ca³dah²jmee⁴ dsaa². 13Liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴cuó⁴ Dios ja̱³ ley chiáh², mɨ²ja̱³ bih³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ xa³ ley, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² dsaa² nɨ³. 14Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, gá⁴jú̱y⁴ liáh³bií⁴ diáh⁴ dsa³ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴liaá² lɨ́⁴ tiempo chiáh² Adán cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ tiempo chiáh² Moisés gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ dsaa² hi³ gá⁴jmeé³ Adán ja̱³. Baáy⁴ Adán ja̱³ na³lɨ́y⁴ ca³liuh² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³. 15Joó⁴ hi³ dɨ́h¹ gá⁴cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³ na³guayh⁴ cáh³ti³² ba² liáh³xɨ³ dsaa² hi³ gá⁴jmeé³ Adán ja̱³. Chiaah¹ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² ja̱y³ dsa³ ba² ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴jú̱y⁴. Joó⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ liáh³xɨ³ hi³ dɨ́h¹ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³²a², joó⁴ ba² dxɨ́⁴lieey³² ja̱y³ dsa³ ba² nɨ³, dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Jesucristo. 16Baáy⁴ na³guayh⁴ ba² ga³lɨ́³ chiaa⁴²a² vih²chiaah¹ hi³ dɨ́h¹ gá⁴cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ gɨh³ dsaa² hi³ gá⁴jmeé³ ja̱y³ dsa³ ja̱³. Chiaah¹ vih²chiaah¹ ca̱a̱³ dsaa² ba² ja̱³, hi³ja̱³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiaa⁴²a² duh³ hí⁴chií⁴a². Joó⁴ vih²chiaah¹ hi³ dɨ́h¹ gá⁴cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ga³jmee⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ xa̱³²a² dxú⁴ gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ ñuú³ dsaa² chiaa⁴²a² xa³. 17Vih²chiaah¹ dsaa² hi³ gá⁴jmeé³ ja̱y³ dsa³ ja̱³, hi³ja̱³ jmáyh² hi³ dsa³jú̱y³ ba² diáh⁴ dsa³. Joó⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ dxú⁴ ga³lɨ́³ vih²chiaah¹ ca̱á̱h³ ja̱y³ dsa³. Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² ca̱³ñiih³² chia̱a̱h²a², chiaah¹ hi³ dɨ́h¹ gá⁴jmeé³ hi³ mɨ³xa̱³²a² dxú⁴. 18Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴jmeé³ mɨ³hee³² ja̱y³ dsa³, hi³ja̱³ ga³jmee⁴ dsa³chií⁴a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. Ja̱³ba² liáh³nɨ³, hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴jmeé³ xiaa³dsaa³² Jesús ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴. 19Hi³ fáh⁴ hi³ há⁴hé³ gá⁴nuú³ dsaá² ja̱y³ dsa³ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴lɨ́y⁴ mɨ³hey³². Ja̱³ba² liáh³ja̱³, hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴nuú³ dsaá² gɨh³ ja̱y³ dsa³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴. 20Joó⁴ gá⁴cuó³ Dios ja̱³ ley chiáh² gá⁴cuoó⁴ Moisés duh³ hí⁴ñuúyh³ gɨh¹ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Joó⁴ liáh³ ma³lɨ³ñuúyh³ dsaa² ja̱³, mɨ²ja̱³ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ gá⁴jmeé³ dxú⁴ dsɨ́² Dios ja̱³. 21Hi³ja̱³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴tiaá⁴ dsaa² ja̱³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ jnia², ja̱³ba² liáh³ja̱³ hí⁴tiaá⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ hí⁴jméy² jnia² dxú⁴a² baáy⁴ duh³ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a² ñaá² ca̱³ñiih³² dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\