Romanos 6

1¿Jmiih⁴² hi²jmee²a² xa³ja̱³? ¿Xɨ² hi²jmee²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ hi³ mɨ³hee³² duh³ja̱³ hí⁴heé⁴ gɨh¹ jnia² Dios nɨ³ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́²? 2Haá², chiaah¹ mɨ³na³ju̱²a² ba² jnia² chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³. Hi³ja̱³ ¿he²chiaah¹ ja̱³ máh⁴ hi²jmee²a² ca̱á̱h³ hi³ mɨ³hee³²? 3¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ chiaa⁴²a² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ja̱á̱³a² jmɨɨ³? Chiaah¹ mɨ²ja̱³ gá⁴táh²a² chiáh² Cristo Jesús, gá⁴lɨ́⁴a² ca̱a̱³ bɨh¹ chia̱a̱h²a², hi³ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ree³ ba² gá⁴jú̱⁴a² chia̱a̱h²a² ba² lii³²a². 4Chiaah¹ hi³ gá⁴ja̱á̱³a² jmɨɨ³ nɨ³, hi³ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ gá⁴jú̱⁴a² baáy⁴ gá⁴haá⁴a² chia̱a̱h²a² Cristo ba² lii³²a². Joó⁴ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³ vih²chiaah¹ fáh⁴lí³ hi³ bií⁴ veyh³ chiáh² Jmii³. Ba² liáh³ja̱³ jnia², ma³tɨ̱́³a² fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³mɨɨ³² nɨ³ duh³ja̱³ hi²jmee²a² jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². 5Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² gá⁴jú̱⁴a² chia̱a̱h²a² Jesús nɨ³, mɨ²ja̱³ ná⁴lɨ¹ chiáh² hí⁴ji̱i̱h⁴²a² ca̱á̱h³ liáh³xɨ³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ñaá² chiaah¹ hi³ na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² nɨ³. 6Mɨ³nia⁴²a² ba² hi³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ chia̱²a² dsa³jéy⁴, dsaah⁴ cruz nɨ³ ba² gá⁴ta̱a̱⁴² chie̱é̱yh¹ Cristo duh³ dsá⁴yeéy⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ mɨ³hee³² nɨ³ duh³ há⁴hé³ máh⁴ na³ñuú⁴a² chiáh². 7Chiaah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² ma³ju̱y⁴, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ na³ñuúy⁴ chiáh² hi³ mɨ³hee³². 8Baáy⁴ xɨ³ ma³ju̱⁴²a² chia̱a̱h²a² Cristo nɨ³, ba² ca³dsa³taá³a² hi³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a². 9Chiaah¹ nia⁴²a² hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Cristo baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ máh⁴ hí⁴jú̱y³ ca̱á̱h³. Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴tiaá⁴ fáh⁴ju̱y¹ nɨ³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh². 10Ca³jaa¹ chiáh² dsaa² ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo ja̱³ baáy⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ ba² jú̱y⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³na³ji̱í̱yh⁴ ca̱á̱h³ baáy⁴ jmɨ́yh³ chiáh² Dios ba² mɨ³na³ji̱í̱yh⁴. 11Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³, hi³jmee³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ mɨ³na³jú̱¹ah³ ca³jaa¹ chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³ baáy⁴ mɨ³na³ji̱í̱h⁴ah³ chiáh² Dios ba², na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Ñúh³a² Cristo Jesús. 12Hi³ja̱³ há⁴ máh⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³, duh³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hi²jmee³ah³ ca̱á̱h³ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³. 13Há⁴ máh⁴ hi³cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ gu³xɨ³ ca̱a̱³ hí¹ chiáh² cuerpo chia̱á̱²ah³ hi³ hí⁴jmeé⁴ mɨ³hee³². Na³fáyh⁴ gɨh¹ tia̱a̱h⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ cáh³ti³² chiáh² Dios ba², xɨ³ ba² hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ah³ ca̱á̱h³ ba². Jɨ̱ɨ̱h⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³ na³ca̱á̱⁴ah³ cáh³ti³² chiáh² Dios duh³ hi²jmee³ah³ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². 14Chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ chiuuh³² hiíh⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³ chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ na³hii⁴ah³ ca³jaa¹ chiáh² ley, mɨ³na³hii⁴ah³ chiáh² Dios hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² nɨ³ ba². 15¿Jmiih⁴² hi²jmee²a² xa³ja̱³? ¿Xɨ² hi²jmee²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ hi³ mɨ³hee³² chiaah¹ hi³ há⁴hé³ máh⁴ na³hii⁴²a² chiáh² ley, baáy⁴ hi³ mɨ³na³hii⁴²a² chiáh² Dios hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² nɨ³? Haá². 16¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³ liu³u²xɨ³ hi²cuoo²a² voo³²a² hi²jmee²a² he̱é̱yh³ chiáh² ja̱y³ dsa³, mɨ²ja̱³ hi³nɨy³² bɨh¹ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiaa⁴²a²? Hi³ja̱³ nɨ³ ná⁴tah¹a² chiáh² hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ju̱y¹ nɨ³, ha²xɨ² gɨh³ hi²tia̱a̱h⁴²a² voo³²a² chiáh² Dios duh³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴. 17Joó⁴ hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ Dios nɨ³ chiaah¹ gu³xɨ³ ba² ná⁴tah¹ah³ chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴ joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ca̱a̱y³ túh²há²ah³ cáh³ti³² mɨ³jmee³ah³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ ma³dah²heé⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. 18Gá⁴lieéy² niaá⁴ah³ Dios nɨ³ chiáh² hi³ mɨ³hee³² duh³ hi²cuo¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi²jmee³ah³ jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³² gɨh¹ ba². 19Ga³fayh⁴ liáh³nɨ³ duh³ hí⁴dsaa⁴ah³ gɨh¹ dxú⁴ chiaah¹ gaáy³ ta² hí⁴dsaa⁴ah³ fáh⁴liu⁴ la³. Mɨ² dsa³jéy⁴ gá⁴cuó¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ gá⁴jmeé¹ah³ jmáyh² hi³ mɨ³hee³². Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ga³jmee⁴ hi²cuo¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi²jmee³ah³ jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³² ba² duh³ hi²ñí³ah³ gɨh¹ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³. 20Liáh³ rúh⁴ ná⁴tah¹ah³ chiáh² hi³ mɨ³hee³² mɨ²ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³. 21Há⁴hé³ xa³ cua̱a̱y¹ná² cáh³ti³² hi³ gá⁴jmeé¹ah³ ja̱³, ¿xɨ² haá²? Xiáh³ mɨ³hií²ah³ bɨh¹ ja̱³nɨ́⁴ chiáh² hi³ ja̱³, chiaah¹ ti̱¹ fáh⁴ju̱y¹ ba² chia̱³ hi³ mɨ³hee³² ja̱³. 22Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³ná⁴tu¹ah³ chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³. Mɨ³na³hii⁴ah³ chiáh² Dios bɨh¹ ba². Hi³nɨ³ si¹ xa³ cua̱a̱y¹ná² chiaah¹ hí⁴jmeé⁴ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³ah³ baáy⁴ hi³ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² hi²ñí³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Dios nɨ³ ca̱³ñiih³². 23Chiaah¹ ti̱¹ fáh⁴ju̱y¹ ba² hí⁴cuoó⁴ jnia² dsaa² nɨ³ liáh³xɨ³ jñii⁴²a². Joó⁴ hi³ dɨ́h¹ hí⁴cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³ hi³ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a² ca̱³ñiih³², na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Ñúh³a² Cristo Jesús nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\