Romanos 7

1Du³ñuúh²á⁴, mɨ³maá³ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley, ¿xɨ² haá²? Liáh⁴jɨy³ ba² dɨ³ñi³² hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley chiáh² ja̱y³ dsa³ liáh³nɨɨh¹ voó³ xe̱y³ jmɨɨyh⁴²güii³. 2Hi³ja̱³ nɨ³ liu³u²xɨ³ ja̱y³ mɨ́³ hi³ ná⁴ji̱i̱¹ guaa³, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴tiúy² dsaá⁴ chié̱y² liáh³nɨɨh¹ voó³ xe̱y³ jmɨɨyh⁴²güii³ dsaá⁴ chié̱y² ja̱³, chiaah¹ liáh³ja̱³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴jú̱y³ dsaá⁴ chié̱y² ja̱³, mɨ²ja̱³ si¹ ma³túy², há⁴hé³ máh⁴ chiuuh³² hiíh⁴ ley ja̱³ chiáh². 3Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ dsaá⁴ liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ xe̱y³ dsaá⁴ chié̱y² ja̱³, mɨ²ja̱³ mɨ³jmee⁴ ga̱y³ ba² ja̱³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴jú̱y³ dsaá⁴ chié̱y² ja̱³, mɨ²ja̱³ si¹ xa³ jú¹hiíh⁴ ca³jaa¹ chiáh² ley nɨ³ hi³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ dsaá⁴, baáy⁴ há⁴ja̱³ hi³ jmee⁴ ga̱y³ ja̱³. 4Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, mɨ³na³jú̱¹ah³ ca³jaa¹ chiáh² ley nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² cuerpo chiáh² Cristo duh³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ dxeeyh⁴ fii³ah³. Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³na³lɨ́⁴ah³ chié̱y² Cristo bɨh¹ ba², hí̱³ba² hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ liáh³ gá⁴jú̱y⁴ nɨ³. Liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ du³ñuúh²á⁴ duh³ja̱³ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios ba². 5Liáh³ rúh⁴ ga³jmee⁴²a² liáh³xɨ³ ga³ji̱i̱³²a² voo³²a², mɨ²ja̱³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² ja̱³ ba² ca³bi³jmeéy³ jnia² baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴niuu²a² ley ja̱³ hi³ já⁴ gá⁴jmee²a² mɨ³hee³² ba², joó⁴ ti̱¹ fáh⁴ju̱y¹ ba² chia̱³ hi³ ja̱³. 6Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³ná⁴tu¹a² chiáh² ley chiáh² Moisés chiaah¹ hi³ gá⁴jú̱⁴a² ca³jaa¹ chiáh² hi³ na³ñuú⁴a² ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³hí⁴jooy³ hi²jmee²a² he̱é̱yh³ fi¹ hi³mɨɨ³² liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ jnia² Espíritu chié̱y² Dios ba², há⁴hé³ máh⁴ ná⁴tah¹a² chiáh² ley mɨ³dsaáy⁴ hi³ ca̱a̱³ mɨ³ja̱³ na³xɨɨ² ba². 7Hi³ja̱³ ¿jmiih⁴² hi²feh²a²? ¿Xɨ² hi²feh²a² hi³ mɨ³hee³² ley chiáh² Dios nɨ³? Haá². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ xa³ ley nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ gá⁴dsaá⁴ dsɨy⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dsaa² nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. Chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴dsaá⁴ dsɨy⁴ he² ja̱³ ga³he⁴ hi³ ca³ya³ñii³ dsɨ³²a² hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² dxeeyh⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ xa³ ley hi³ féh³ liáh³la³: “Há⁴ hi³ya³ñii³ háy² hi³la³ hi³nɨ³ chiáh² dxeeyh⁴.” 8Joó⁴ vih²chiaah¹ hi³ gá⁴dsaá⁴ dsɨy⁴ ley nɨ³ hi³ja̱³ gá⁴tiaá⁴ dsaa² nɨ³ cá⁴bí⁴jmeéy³ jniá³ duh³ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ cá⁴yá⁴ñii³ dsɨy⁴ hi³la³ hi³nɨ³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ xa³ ley nɨ³ mɨ²ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ na³guɨ̱ɨ̱y³ ba² dsaa². 9Mɨ² dsa³jéy⁴ há⁴hé³ na³fáyh⁴ maay⁴ ley nɨ³ baáy⁴ liáh³ca̱a̱y³ xa̱⁴²á⁴ ba² dxú⁴ ga³ji̱í̱y⁴ ñeéy⁴. Joó⁴ liáh³ cá⁴lɨ́⁴dsaa⁴²á⁴ ley ja̱³ mɨ²ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ gá⁴ñí² ba² hi³ mɨ³hee³² baáy⁴ gá⁴dsaá⁴ dsɨy⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱³á⁴ ba². 10Ley nɨ³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴cuoó⁴ jnia² fáh⁴ji̱í̱h⁴ joó⁴ jniá³ ca³jaa¹ chieéy⁴, gá⁴heé⁴ jniá³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱³á⁴ cáh³ti³² ba². 11Chiaah¹ dsaa² nɨ³ gá⁴cá̱⁴ hi³ bii³² chie̱é̱yh¹ ley nɨ³ hi³ja̱³ gá⁴tiaá⁴ dsaa² nɨ³ gá⁴juúy² jniá³ baáy⁴ chie̱é̱yh¹ ley ja̱³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ jniá³. 12Hi²xiáh³ ná⁴ŋɨy¹ ñaá² ley nɨ³, liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³ diáh⁴ mandamiento nɨ³ hi²xiáh³ ná⁴ŋɨy¹, hi²xiáh³ xiaa³dsaa³², baáy⁴ jmɨ́yh³ dxú⁴ cáh³ti³². 13Hi³ja̱³ ¿xɨ² dsɨ̱́y³ dsaa² hi³ dxú⁴ nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱³á⁴? ¡Haá²! Chiaah¹ dsaa² ja̱³ ba² ja̱³ gá⁴cuoó⁴ jniá³ fáh⁴ju̱y¹. Hi³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴lii⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dsaa². Chiaah¹ dsaa² ja̱³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ jniá³ chie̱é̱yh¹ ja̱³ba² ley hi³ dxú⁴ ja̱³. Hi³ja̱³ vih²chiaah¹ ley nɨ³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ fáh⁴yeey¹ mɨ³hee³² dsaa² nɨ³. 14Nia⁴²a² hi³ dxú⁴ ba² ley nɨ³, chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³, joó⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba² jniá³, hi³ja̱³ jmɨ́yh³ ná⁴tah¹á² cáh³ti³² chiáh² hi³ mɨ³hee³² nɨ³. 15Há⁴hé³ dsaa⁴²á⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ga³cɨ̱ɨ̱h³²á⁴. Chiaah¹ há⁴hé³ ga³jmeey⁴ liáh³xɨ³ naáy⁴ hi²jmeey⁴², jmáyh² hi³ há⁴hé³ tɨ́³ dsɨy⁴ ba² nɨ³ ga³jmeey⁴. 16Joó⁴ liu³u²xɨ³ ga³jmeey⁴ hi³ há⁴hé³ naáy⁴ hi²jmeey⁴², mɨ²ja̱³ lii⁴ hi³ ta̱a̱⁴ ba² dsɨy⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² dxú⁴ ley nɨ³. 17Hi³ja̱³ há⁴hí̱³ jmɨ́yh³ ñeéy⁴ nɨ³ ga³jmeey⁴ mɨ³hee³² nɨ³, dsaa² hi³ na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴ nɨ³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴. 18Hí̱³ba² ñeéy⁴ maay⁴ hi³ há⁴hé³ haay⁴ cáh³ti³² hi³ dxú⁴, dɨ́h¹ feh²a² liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴á⁴, chiaah¹ naáy⁴ ba² hi²jmeey⁴² hi³ dxú⁴ joó⁴ há⁴hé³ hí⁴tieéy⁴ hi²jmeey⁴². 19Há⁴hé³ ga³jmeey⁴ hi³ dxú⁴ hi³ naáy⁴ hi²jmeey⁴², jmáyh² hi³ mɨ³hee³² hi³ há⁴hé³ naáy⁴ hi²jmeey⁴² ba² nɨ³ ga³jmeey⁴. 20Hi³ja̱³ xɨ³ ga³jmeey⁴ hi³ há⁴hé³ naáy⁴ hi²jmeey⁴² mɨ²ja̱³ lii⁴ hi³ há⁴hí̱³ ñeéy⁴ nɨ³ ga³jmeey⁴ liáh³nɨ³. Dsaa² hi³ na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴ nɨ³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ liáh³nɨ³. 21Liáh³ja̱³ ná⁴lɨ¹ ga³cɨ̱ɨ̱h³²á⁴ jmɨ́yh³ liáh³dsaayh⁴ ga³cɨ̱ɨ̱h³²á⁴. Liu³u²xɨ³ mɨ² dɨ²jmeey⁴² hi³ dxú⁴, mɨ²ja̱³ xiáh³ hi³ mɨ³hee³² ba² ga³jmeey⁴. 22Jmɨ́yh³ dsɨy⁴ lɨ́⁴ dɨ́h¹ naáy⁴ chieéy⁴ ley chiáh² Dios nɨ³. 23Joó⁴ xa³ dxaáh² ley hi³ chia̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴ hi³ ga³tɨ̱y³² chie̱é̱yh¹ jniá³ hi³ há⁴hé³ ga³cuo⁴ je² hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ta⁴hɨy⁴ hi²jmeey⁴². Hi³ja̱³ na³ñuú⁴á⁴ chie̱é̱yh¹ dsaa² hi³ chie̱y⁴² la³. 24Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liáh³dsɨɨ³² jniá³. ¿Hi̱² hí̱³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² jniá³ chiáh² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chieéy⁴ hi³ chia̱³ fáh⁴ju̱y¹ la³? 25Hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ Dios. Ja̱y³ ñaá² ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² jniá³ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Hi³ja̱³ liáh³nɨ³ ná⁴lɨ¹ ga³cɨ̱ɨ̱h³²á⁴, ná⁴lɨ¹ dsɨy⁴ hi²jmeey⁴² sa³he̱é̱yh³ chiáh² ley chiáh² Dios joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ na³lɨ́⁴á⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ja̱³ ga³jmeey⁴ he̱é̱yh³ chiáh² hi³ mɨ³hee³² ba².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\