Romanos 8

1Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴chi² cáh³ti³² diáh⁴ hi³ mɨ³na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo Jesús, diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴, ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³féh³ Espíritu chié̱y² Dios ba². 2Chiaah¹ fáh⁴lí³ chiáh² Espíritu hi³ ga³jmee⁴ hi³ na³ji̱í̱h⁴á⁴ chia̱a̱h⁴²á² Cristo Jesús, hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴lieéy² jniá³ chiáh² dsaa² nɨ³ baáy⁴ gá⁴lieéy² jniá³ chiáh² fáh⁴ju̱y¹. 3Há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ ley chiáh² Moisés nɨ³ gá⁴lieéy² jnia², chiaah¹ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³² vih²chiaa⁴²a² jnia² dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Joó⁴ gá⁴tiaá⁴ Dios nɨ³ chiaah¹ gá⁴xɨ́y⁴ Ja̱á̱² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ na³lɨ́y⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ liáh³xɨ³ jnia² xa³ dsaa² chiaa⁴²a² la³. Baáy⁴ vih²chiaah¹ dsaa² ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ Ja̱á̱² nɨ³. Liáh³ja̱³ gá⁴yeéy² cáh³ti³² Dios nɨ³ dsaa² hi³ na³jniaa³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a², 4duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³² liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley nɨ³, jnia² hi³ ga³jmee⁴²a² he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ Espíritu chié̱y² Dios nɨ³, há⁴ja̱³ máh⁴ ga³jmee⁴²a² liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² voo³²a². 5Diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴, jmáyh² hi³ nɨ³ ba² ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³. Joó⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ ca³bi³jmeé³ Espíritu nɨ³ ca³bi³jmeéy³ diáh⁴, ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Espíritu chié̱y² Dios ba². 6Ja̱y³ dsa³ hi³ ña²hé³ ba² tiaah² ñi²dxɨ², fáh⁴ju̱y¹ chiáh² ba² ja̱³ naah³². Joó⁴ xɨ³ hi²niaah⁴²a² chiáh² Espíritu nɨ³ mɨ²ja̱³ si¹ hí⁴dxaah⁴²a² fáh⁴ji̱í̱h⁴ baáy⁴ hi²yaa²a² naá³a² chia̱a̱h²a² Dios ba². 7Chiaah¹ hi³ tiaah² ñi²dxɨ²a² nɨ³ há⁴hé³ ga³ji̱i̱h⁴ chiáh² chie̱é̱yh¹ Dios, chiaah¹ há⁴hé³ ga³nuu³ dsaá² liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ Dios nɨ³, ba² há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴jmeé⁴ gu³xɨ³ ba² niaá⁴ liáh³ja̱³. 8Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³xɨ³ dɨ³niaá⁴ mii⁴ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios. 9Joó⁴ niaá⁴ah³, há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ vo̱ó̱h²ah³, mɨ³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ Espíritu chié̱y² Dios gɨh¹ ba² xɨ³ nɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² mɨ³jey¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³. Joó⁴ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ jey¹ Espíritu chié̱y² Cristo nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh², há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Cristo. 10Vih²chiaah¹ dsaa² chia̱á̱²ah³, hi³ja̱³ mɨ³hí⁴jú̱y³ cuerpo chia̱á̱²ah³. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ jey¹ Cristo nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ mɨ³na³ji̱í̱yh⁴ ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ chiaah¹ hi³ mɨ³xa̱³ah³ dxú⁴. 11Baáy⁴ xɨ³ Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ jey¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu nɨ³ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ Dios nɨ³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Cristo Jesús liáh³ gá⁴jú̱y⁴. 12Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴ xa³ hi³ hiíh⁴a² hi³ hi²jmee²a², joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² voo³²a². 13Chiaah¹ xɨ³ hi²jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ mɨ²ja̱³ hí⁴jú̱³ah³ cáh³ti³² ba². Joó⁴ xɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu hi²tiuuh⁴²ah³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ vo̱ó̱h²ah³ mɨ²ja̱³ hi²ñí³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Dios. 14Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³bi³jmeé³ Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ ca³bi³jmeéy³ diáh⁴, na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Dios. 15Chiaah¹ Espíritu hi³ gá⁴tɨ̱́³ah³ nɨ³ há⁴hé³ ga³jmeéh⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ dsa³ hi³ ná⁴tayh¹ duh³ hi²ñí³ah³ ca̱á̱h³ foh⁴ah³. Gá⁴tɨ̱́³ah³ Espíritu hi³ gá⁴jméy² niaá⁴ah³ jmɨ́yh³ ja̱á̱² Dios ba², hi³ja̱³ nɨ³ jooy³ ga³sɨɨ́h⁴a² Dios: “Abba”, hi³ niaá⁴ hí⁴féh³: Dia² chia̱á̱²á⁴. 16Chiaah¹ ñaá² Espíritu nɨ³ ga³jmee⁴ ga³ji̱i̱³²a² fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chiaa⁴²a² hi³ na³lɨ́⁴a² ja̱á̱² Dios nɨ³. 17Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ na³lɨ́⁴a² ja̱á̱² Dios, ba² hí⁴tɨ̱́⁴a² hi³ hí⁴cuó⁴ Dios nɨ³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y². Ba² hí⁴tɨ̱́⁴a² chia̱a̱h²a² Cristo jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ ñaá² xɨ³ nɨ³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a² chia̱a̱h²a² ja̱³nɨ́⁴, duh³ na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² hí⁴dxéy² jnia² gaáy³ Dios nɨ³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 18Há⁴hé³ xɨ³hé³ cáh³ti³² gu³xɨ³ ba² hi³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a² ja̱³nɨ́⁴ ga³ji̱í̱y⁴, chiaah¹ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³² hi³ hí⁴tɨ̱́⁴a² dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 19Jɨɨ⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ hi²xiáh³ dɨ³niaá⁴ hi³ hu̱² hí⁴jnieey³² ji̱³nɨɨ́⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Dios nɨ³. 20Chiaah¹ na³ca̱á̱y⁴ ba² jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ gá⁴yeéy⁴. Joó⁴ há⁴ja̱³ vih²chiaah¹ ñaá² ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³. Hí̱³ba² ñaá² hi³ gá⁴jmeé³ jmɨɨyh⁴²güii³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² liáh³ja̱³. Joó⁴ ba² há⁴ja̱³ ruh³ ja̱³ba² ma³yeéy⁴ liáh³nɨ³. 21Chiaah¹ ba² hí⁴lí³ ca̱á̱h³ dxú⁴ jmɨɨyh⁴²güii³, há⁴hé³ hí⁴cueeyh⁴ na³yeey⁴ liáh³nɨ³ ca̱³ñiih³². Chiaah¹ mɨ² mɨ³hí⁴lieéy³ diáh⁴ ja̱á̱² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ ba² cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liih² hí⁴lí³ ca̱á̱h³ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴. 22Nia⁴²a² hi³ liáh³ gá⁴niaá⁴ lɨ́⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴, jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² hi²xiáh³ ca̱³² vɨɨ³². Liáh³xɨ³ ga³ca̱³² vɨɨ³² ja̱y³ mɨ́³ hi³ mɨ³hí⁴sa̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² ba² cɨ̱ɨ̱yh³². 23Ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ cɨ̱yh³beeyh³² liáh³ja̱³. Ba² liáh³ja̱³ jnia² hi³ ma³tɨ̱́³a² hi³dxá³ ca̱a̱³ chiáh² Espíritu hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴tɨ̱́⁴a² nɨ³, ba² hi²xiáh³ ca̱³² vɨɨ³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² chiaah¹ hi³ rúh⁴ je̱e̱³²a² hi³ hí⁴lí³a² jmɨ́yh³ ja̱á̱² Dios, mɨ² ma³lieéy² jnia² cáh³ti³². 24Chiaah¹ gá⁴lieéy² jnia² Dios nɨ³ hi³ja̱³ nɨ³ bí⁴je̱²a² hi³ liáh³ja̱³ hí⁴lí³ chiaa⁴²a². Joó⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³dxa³heey⁴ ma³tɨ̱́³a² hi³ ga³je̱e̱³²a² nɨ³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hi²je̱e̱⁴²a². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³tɨ̱́³a² he² liáh³nɨ³ niaa³²a², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ga³je̱e̱³²a². 25Joó⁴ xɨ³ bí⁴je̱²a² ca̱a̱³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joo⁴²a², mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a². 26Ba² ca³dsa³tia̱a̱² chiaa⁴²a² Espíritu chié̱y² Dios, jnia² hi³ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³²a² nɨ³. Chiaah¹ há⁴hé³ nia⁴²a² liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hi²liu⁴²a² Dios. Joó⁴ ñaá² Espíritu Santo nɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ chiaa⁴²a² chiáh² Dios, ga³jlay³² ga³liu⁴ dxa²a² chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ lí̱³a² hi²feh²a². 27Baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ ñi³² Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³²a² hi³ja̱³ ba² ñi³² ba² hi³ niaá⁴ Espíritu chié̱y² nɨ³, chiaah¹ mɨ² ga³ŋɨɨ⁴ chiaa⁴²a² jnia² hi³ na³hii⁴²a² chiáh² nɨ³, mɨ²ja̱³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá² Dios nɨ³ ba² ga³liuy³². 28Nia⁴²a² ba² hi³ ja̱³ba² hi³ dxú⁴ chiaa⁴²a² ba² nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³lɨ́³ jmɨɨyh⁴²güii³ chiaa⁴²a² jnia² niaa³²a² Dios nɨ³, dɨ́h¹ feh²a² jnia² hi³ ma³dxɨy³ duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dsɨ́² hí⁴jmeé⁴. 29Chiaah¹ mɨ³cui̱i̱y⁴ ba² jnia² Dios ja̱³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ baáy⁴ gá⁴jméy² jnia² cua̱a̱y¹ná² hí⁴guáh⁴a² duh³ hí⁴lí³a² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² ñaá² duh³ Ja̱á̱² ñaá² ja̱³ hí⁴lí³ hi³ gaáy³ jee⁴² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ ja̱á̱¹ ja̱³. 30Ba² gá⁴dxɨy³ jnia² Dios ja̱³, jnia² hi³ mɨ³na³lɨ́⁴a² cua̱a̱y¹ná² hí⁴lí³a² ja̱á̱². Ba² gá⁴jmeé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ xa̱³²a² dxú⁴ jnia² hi³ gá⁴dxɨy³ ja̱³. Ba² gá⁴dxéy² jnia² gaáy³ xi² jey¹ ñaá² jnia² xa̱³²a² dxú⁴ ja̱³. 31¿Jmiih⁴² gɨh¹ máh⁴ hi²feh²a² chiáh² hi³la³ xa³ja̱³? Xɨ³ nɨ³ ca³dsa³tia̱a̱² Dios nɨ³ chiaa⁴²a², hi³ja̱³ ¿jmiih⁴² ja̱³ hí⁴sa̱y³ hi³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴yeéy² jnia²? 32Há⁴hé³ cá⁴bí⁴hɨɨ³ cáh³ti³² Dios nɨ³ hí⁴cuóy² Ja̱á̱² nɨ³. Xiáh³ hi³ já⁴ gá⁴cuóy² ba² duh³ hí⁴jú̱y³ vih²chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³²a². Hi³ja̱³ ¿jmiih⁴² ja̱³ há⁴hé³ hí⁴cuoó⁴ jnia² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiaa⁴²a²? 33¿Hi̱² hí̱³ hí⁴jooy³ hí⁴cuó⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ hi³ ma³dxɨy³ Dios nɨ³? Chiaah¹ hí̱³ba² ñaá² nɨ³ ma³féh³ hi³ mɨ³dɨ³xe̱y³ dxú⁴. 34¿Hi̱² hí̱³ hí⁴jooy³ hí⁴taáh⁴ ta² hi³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ jnia² Dios nɨ³? Xɨ²fáh³ hí⁴jmeé⁴ liáh³ja̱³ Cristo. Haá², chiaah¹ hí̱³ba² Cristo nɨ³ gá⁴jú̱y⁴ baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³jey¹ ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios nɨ³ duh³ ŋɨɨ⁴ chiaa⁴²a². 35¿Xɨ² xa³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴tiuúyh² hi³ bií⁴ nieéy² jnia² Cristo? Xɨ²fáh³ hí⁴tiaá⁴ chiáh² hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a², ha²xɨ² gɨh³ mɨ² xa³ hi³ fɨɨh⁴²caáh⁴, ha²xɨ² gɨh³ mɨ² ca³dah²caayh³² jnia², hu̱² gɨh³ hi³ hí⁴chi̱í̱h²a² haa², hu̱² gɨh³ mɨ² hooy⁴ mɨh³ chiaa⁴²a², hu̱² gɨh³ chie̱y³ foóh¹, hu̱² gɨh³ fáh⁴ju̱y¹. 36Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² ñi² xi³ chiáh² Dios: Liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba² hi²xiáh³ chie̱y³ foóh¹ hi³ hí⁴jú̱³ah¹ vih²chiaah¹ hi³ ta̱á̱³ah¹ chiú̱h²u³, ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ dsɨɨ³jaa³ hi³ mɨ³hí⁴jɨ̱yh⁴² ba². 37Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, jmɨ́yh³ hí⁴tiaá⁴a² ba² dxɨ́⁴lieey³² Cristo hi³ bií⁴ nieéy² jnia² nɨ³. 38Hi³ja̱³ jmɨ́yh³ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ hí⁴jooy³ hí⁴tiuúyh² hi³ bií⁴ nieéy² jnia² Dios nɨ³, ñé⁴ gu³xɨ³ fáh⁴ju̱y¹, ñé⁴ gu³xɨ³ hé³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ñé⁴ gu³xɨ³ diáh⁴ ángeles hu̱² gɨh³ liáh⁴jɨy³ gɨh¹ dxeeyh⁴ hi³ dɨ³hee⁴ fáh⁴lí³, ñé⁴ hi³ xa³ ja̱³nɨ́⁴ ñé⁴ hi³ hí⁴sa³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, 39ñé⁴ hi³ xa³ yuuh¹, hu̱² gɨh³ xi² juúh⁴ cáh³ti³², ñé⁴ gu³xɨ³ gɨh¹ dxaáh² hi³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ há⁴hé³ hi³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴tiuúyh² hi³ bií⁴ nieéy² jnia² Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Cristo Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\