Romanos 9

1Mɨ³na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² Cristo hi³ja̱³ nɨ³ liáh³ xiaa³dsaa³² ba² nɨ³ ga³liuy⁴, há⁴ja̱³ hi³ ga³juúy⁴ nɨ³. Ba² Espíritu Santo nɨ³ ga³jmee⁴ hi³ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chieéy⁴ 2hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ fɨɨh⁴² dsɨy⁴ ga³cɨ̱ɨ̱h³²á⁴, ca̱³ñiih³² lɨ́⁴ bɨh¹ cuuh⁴ dsɨy⁴ la³. 3Chiaah¹ naáy⁴ hi³ cua²dsa³yaá⁴á⁴ cáh³ti³² ba², gua²tiúy² ba² chiáh² jniá³ Cristo nɨ³ mɨ³ja̱³ ruh³ hu̱² hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²á⁴ nɨ³ ba², dɨ́h¹ feh²a² diáh⁴ dsa³ oóh²á⁴ nɨ³ 4hi³ na³lɨ́y⁴ israelitas. Dios ja̱³ gá⁴dxɨy³ diáh⁴ duh³ gá⁴jméy² diáh⁴ liáh³xɨ³ ja̱á̱² ba², cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ñaá² ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴. Gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ baáy⁴ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ ley chiáh² Moisés. Gá⁴heé⁴ diáh⁴ jmiih⁴² hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² ñaá² baáy⁴ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dɨ́h¹ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴. 5Na³lɨ́⁴ah¹ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² diáh⁴ ñú⁴uuh²ah¹ hi³ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ dɨ³ná⁴ŋɨy¹. Ba² ji̱í̱⁴ Cristo ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ israelita liáh³ gá⁴sa̱y³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi³nɨy³² na³lɨ́y⁴ Dios hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, hi³ja̱³ nɨ³ ga³féh³a² ca̱³ñiih³² hi³ hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ nɨ³. Amén. 6Joó⁴ há⁴ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴lí³ nɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴. Chiaah¹ há⁴ja̱³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ na³lɨ́y⁴ israelitas liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³sa̱y³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ dsa³ Israel. 7Ba² há⁴ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham ja̱³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ ja̱á̱² Abraham, chiaah¹ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Abraham: “Ti̱¹ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Isaac ba² hí⁴lí³ jmɨ́yh³ diáh⁴ dxeéy³.” 8Liáh³la³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³. Há⁴ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Dios. Ti̱¹ diáh⁴ hi³ ga³sa̱y³ liáh³xɨ³ ga³féh³ ñaá² Dios nɨ³ ba², diáh⁴ hi³nɨy³² ba² nɨ³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² ja̱á̱² nɨ³. 9Chiaah¹ liáh³la³ jmɨ́yh³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Abraham ja̱³: “Mɨ² ma³dxa³heey⁴ hiíh⁴, mɨ²ja̱³ hí⁴güé³á⁴ ca̱á̱h³ baáy⁴ mɨ²ja̱³ mɨ³xe̱y³ ja̱á̱² Sara nɨ³.” 10Ba² liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ ca̱á̱h³ dxaáh² fɨɨy⁴. Gá⁴sa̱y³ aáy⁴ ja̱á̱² Rebeca baáy⁴ ja̱y³ ba² jmii³ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴, hí̱³ba² ñú⁴uuh²ah¹ Isaac ja̱³. 11Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ ja̱³, há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³dah²jmeé³ hi³ dxú⁴ hu̱² gɨh³ hi³ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ duh³ja̱³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hí⁴cueeyh⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá² ja̱³. Chiaah¹ Dios nɨ³ ba² ga³dxɨy³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá², há⁴ja̱³ chiáh² hi³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 12Liáh³la³ jmɨ́yh³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Rebeca: “Hi³ rúh⁴ píyh¹ gɨh¹ nɨ³ hí⁴lí³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ liáh³xɨ³ hi³ du³ñí¹ nɨ³.” 13Fáh⁴liu⁴ nɨ³ ga³ji̱i̱h⁴ ree³ chie̱é̱yh¹ hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: “Naá⁴á⁴ gɨh¹ Jacob nɨ³ liáh³xɨ³ Esaú.” 14¿Jmiih⁴² hi²feh²a² xa³ja̱³? Xɨ²fáh³ hi²feh²a² hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ xiaa³dsaa³² Dios. Ba² haá². 15Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios gá⁴sɨɨ́h⁴ Moisés: “Ya³tie̱e̱y⁴² chiáh² hi³ ga³lɨ́³ dsɨy⁴ ba² baáy⁴ hi²ca̱y⁴² mih³ hi²maá⁴á⁴ hi³ ga³lɨ́³ dsɨy⁴ ba².” 16Hi³ja̱³ há⁴ja̱³ chiáh² liáh³xɨ³ niaa³²a² voo³²a² ñé⁴ hi³ hi²jmee²a² fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ nɨ³. Chiaah¹ Dios nɨ³ ba² nɨ³ hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² liáh³ja̱³. 17Chiaah¹ xa³ ca̱a̱³ hí¹ xi² na³xɨɨ² fah² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ faraón ja̱³: “Ma³dxá⁴á⁴ niu³ gaáy³ dɨ́h¹ joó⁴ duh³ hí⁴lii⁴ hi³ bií⁴ haay⁴ fáh⁴lí³ mɨ² mɨ³hi²tɨ̱¹á² chia̱a̱h⁴²á² niu³ ba² nɨ³, baáy⁴ duh³ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴á⁴.” 18Hi³ja̱³ nɨ³ dsaa⁴²a² ba² hi³ hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ba², baá⁴ ba² hí⁴jmeé⁴ hí⁴ba³ dsɨ́² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² hí⁴chi̱í̱yh² liáh³ja̱³. 19Joó⁴ niaá⁴ah³ foóh¹ hi²fáh³ah³ liáh³la³: “¿He²chiaah¹ hi³ ga³féh³ Dios nɨ³ hi³ xa³ dsaa² chiaa⁴²a² xa³ja̱³, xɨ²fáh³ xe̱y³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴chiu̱ú̱⁴ juúh⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Dios?” 20Joó⁴ liáh³la³ hi²fooh¹á² hi³ hí⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ liáh³ja̱³: ¿He² ja̱³ na³lɨ́⁴u³ niu³ hi³ naay³ hi²chiu̱u̱y³ juúh⁴ liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Dios nɨ³? Xɨ²fáh³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³ mɨ¹ya³ ji̱i̱⁴ hí⁴sɨɨ́h⁴ dsa³ hi³ gá⁴jmeé³ ja̱³: “¿He²chiaah¹ hi³ ma³jmé¹u³ jniá³ liáh³nɨ³?” 21Ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ mɨ¹dsuu² mɨ¹ya³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴jmeé⁴ he² ga³lɨ́³ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ ji̱i̱⁴ hi³ ga³caah³², ¿xɨ² haá²? Hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ mɨ¹ya³ hi³ dxú⁴ cáh³ti³² baáy⁴ ca̱a̱³ hi³ sáy⁴, chie̱é̱yh¹ ca̱á̱h³ niaa³² ba² ñuu³. 22Baáy⁴ xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴heé⁴ jnia² liáh³xɨ³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ dsa³ baáy⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴lí³ chiáh², joó⁴ ga³jmee⁴ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ hí⁴bí⁴chiíy⁴, diáh⁴ hi³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² dsá⁴yeéy⁴, ¿xɨ² hi²chiu̱u̱²a² juúh⁴ chia̱a̱h²a² chiáh² gɨh³ hi³ nɨ³? 23Baá⁴ ba² niaá⁴ Dios nɨ³ hí⁴heé⁴ jnia² liáh³xɨ³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ dxú⁴ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ga³ca̱³² mih³ ga³ñi³², diáh⁴ hi³ gá⁴dxɨy³ mɨ² dsa³jéy⁴ duh³ hí⁴dsá⁴güe³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ xi² jey¹ ñaá². 24Hi³ja̱³ nɨ³ ma³dxɨy³ diáh⁴, dɨ́h¹ feh²a² jniaah¹ israelitas nɨ³. Joó⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ jniaah¹, ba² ma³dxɨy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. 25Ja̱³ba² liáh³ja̱³ dsa³féh³ xi³ chiáh² Oseas: Diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² dsa³ fɨɨ³ chieéy⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ ba² hi²bi³chiá̱¹á² dsa³ fɨɨ³ chieéy⁴. Diáh⁴ hi³ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴naá⁴á⁴, diáh⁴ hi³hí̱³ ba² hi²jmeey⁴² naá⁴á⁴. 26Baáy⁴ ja̱³ba² xi² cá⁴lɨ́⁴xɨɨh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ dsa³ chié̱y² Dios, ja̱³ba² nɨɨ́⁴ hí⁴dah²nuú⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴. 27Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ israelitas, liáh³la³ ba² dsa³féh³ xi³ chiáh² Isaías: “Gu³xɨ³ ba² hí⁴fɨɨ́y² diáh⁴ israelitas nɨ³ liáh³xɨ³ ñuú³ sɨɨ́¹ hi³ xa³ jmɨ́⁴ñih¹, joó⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² ba² hí⁴lieéy³ diáh⁴. 28Chiaah¹ ji̱³nɨɨ́⁴ lɨ́⁴, baáy⁴ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³.” 29Ba² hí̱³ba² Isaías gá⁴féh³ liáh³la³ mɨ² dsa³jéy⁴: Liu³u²xɨ³ há⁴hé³ ma³lieéy² jnia² ja̱³aá⁴a² Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³, mɨ²ja̱³ ma³cɨ̱ɨ̱́h²a² liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Sodoma chie̱é̱yh¹ Gomorra hu̱² liáh³ja̱³. 30¿Jmiih⁴² hi²feh²a² xa³ja̱³? Diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas há⁴hé³ ca³dah²naah³² jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³dɨ³xe̱y³ dxú⁴ chiaah¹ hi³ ma³taáy³ diáh⁴ nɨ³. 31Joó⁴ diáh⁴ israelitas dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ ley duh³ hu̱² hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴jooy³ gá⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴. 32¿He²chiaah¹ ja̱³? Chiaah¹ dɨ³niaá⁴ hi³ hu̱² hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² ley ja̱³, há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ diáh⁴. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ gá⁴nieéy² diáh⁴ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ga³jmee⁴ ga³nieey³² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba² lii³²a². 33Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fah² Dios nɨ³: Hi²jnieey⁴ fɨɨ³ Sión nɨ³ ca̱a̱³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ hí⁴nieéy² diáh⁴ dsa³, hi³ja̱³ hí⁴tie̱e̱y³ diáh⁴. Joó⁴ ja̱y³ hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ chiáh², há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴cá̱² fáh⁴hiíh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\