Tito 2

1Joó⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ hi²hoy³ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴ ree³ chie̱é̱yh¹ jmɨ́yh³ fáh⁴he² dxú⁴. 2Hi³hooy³² diáh⁴ du³dsaáy⁴ nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ ba², ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ xa³ hu̱u̱¹rá² chiáh² diáh⁴, ga³jmee⁴ hí⁴dah²heéyh² hí¹ mii⁴ diáh⁴, ga³jmee⁴ hí⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴ dxú⁴, ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ nieéy² oóyh² diáh⁴, baá⁴ ba² ga³jmee⁴ hi³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² diáh⁴. 3Ree³ ba² diáh⁴ du³raay³, hi³hooy³² diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ná⁴cua̱á̱y¹ diáh⁴ ba², há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ jú¹cuuyh⁴ diáh⁴, ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²hɨ̱́h² meé². Ga³jmee⁴ hí⁴dah²hé⁴ jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². 4Chiaah¹ mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²bi³jmeéy³ diáh⁴ mɨ́³ hi³ rúh⁴ míh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ dɨ³nieéy² dsaá⁴ chié̱y² diáh⁴, chie̱é̱yh¹ mɨ¹ja̱á̱² diáh⁴. 5Ba² ga³jmee⁴ hí⁴dah²heé⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ rúh⁴ míh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ xɨɨ́y³ diáh⁴, na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ diáh⁴ cáh³ti³², hí⁴dah²heéh⁴ hí¹ dxú⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² diáh⁴, dxú⁴ dsɨ́² diáh⁴, hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² chiáh² dsaá⁴ chié̱y² diáh⁴. Chiaah¹ xɨ³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴dah²jní⁴ fi¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. 6Ba² hi³fooyh³² diáh⁴ dsaá⁴ hi³ rúh⁴ míh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ xɨɨ́y³ diáh⁴. 7Niu³ nɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hi²ñí³ xiaa³dsaa³² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴, duh³ hí⁴dah²joó² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴. Mɨ² mɨ³hi²hooy¹ diáh⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ hi³hoy³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba², há⁴ja̱³ dxaáh² ba² ta³hɨy³. 8Hi³liúy¹ jmáyh² hi³ ná⁴lɨ¹ ba² duh³ há⁴hé³ hí⁴sa³ juúh⁴ chiú̱h²u³. Mɨ²ja̱³ hí⁴hiih⁴ diáh⁴ hi³ na³chi⁴u³ chia̱á̱h¹u³ nɨ³, chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴dxaah⁴ diáh⁴ jmiih⁴² hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chiaa⁴²a². 9Hi³fooyh³² diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ chiáh² dsa³ nɨ³, hi³ hí⁴dah²nuú³ dsaá² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ca³dah²féh³ fii² diáh⁴. Cua²dah²jmeé³ naáy³ dsɨ́² diáh⁴ baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²chiu̱ú̱⁴ juúh⁴. 10Há⁴hé³ dxú⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ hi̱i̱³, xiáh³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba², duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ lii⁴ hi³ hi²xiáh³ liih² dxú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ ga³lieey³² jnia² nɨ³. 11Ma³heé⁴ ba² jnia² Dios nɨ³ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́², hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 12Hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³, hi³nɨ³ nɨ³ ga³heé⁴ jnia² hi³ ga³jmee⁴ hi²tiu⁴²a² hi³ niaah⁴²a² mɨ³hee³², ba² ga³heé⁴ jnia² hi³ ga³jmee⁴ hi²tiu⁴²a² liáh⁴jɨ³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Ba² ga³heé⁴ jnia² hi³ ga³jmee⁴ hi²heeh⁴²a² hí¹ voo³²a², ga³jmee⁴ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba² baáy⁴ hi²niaah⁴²a² Dios ba², 13liáh³ rúh⁴ bí⁴je̱²a² hí⁴tɨ̱́⁴a² hi³ bií⁴ dɨ́h¹ dxú⁴ nɨ³. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liih² hí⁴lí³ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Hi³nɨy³² nɨ³ Dios chia̱a̱⁴²a² hi³ bií⁴ dɨ́h¹ gaáy³ hi³ hí⁴lieéy² jnia² nɨ³. 14Gá⁴cuóy² ñaá² hí⁴jú̱y³ chiaa⁴²a² duh³ hí⁴lieéy² jnia² chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³². Ba² niaá⁴ hí⁴bí⁴xɨ³ hí⁴bí⁴ŋɨɨ́y³ jnia² duh³ hí⁴lí³a² chié̱y² ñaá², duh³ hu̱² hí⁴lí³ dsɨ³²a² hi²jmee²a² jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². 15Hi³hoy³ jɨɨ⁴ hi³ ma³foóh²á⁴ niu³ la³, hi³bi³jmeé¹u³ diáh⁴, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ jú¹hiíh⁴ hi³xi⁴u³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³² nɨ³. Há⁴ hi³cuoy³ je² hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ niu³ ca³jaa¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\