1 Corintios 3

1Noyemisantaririnte, te noncantempiji quemisantirori Ishire Tasorentsi, ainti nocantaquempi caari quemisantiro. Piquempetaca iroaquera piquemisantaqueri Quirishito, piquempejeitaca jananequi. 2Irootaque noamejeitantimpirori peerani caari pomerentsitatsi: oquempetaca niraacaaquempiro tsomitsi; te nompempiji ivatsa, tequera pimateroni. Irosati picanta meeca, te pimateroji. 3Tequera pinquemisanteroji Ishire Tasorentsi. Ariorica pininatavacaajeitaca, aisati piquisavacaajeitaca, tequera pinquemisanteroji. Piquempetacari caari quemisantayetatsi. 4Jero icanti aparo: "Noquemisantiri Pavoro". Icanti pashini: "Noquemisantiri Aporo". Tempa piquempejeitari caari quemisantatsi. 5Pamene, ¿jaoca icantari Aporo? Aisati ¿jaoca nocantari narori picantavacaimentantanari? Narojeitaque iveranaro Tasorentsi, quemisantacaaquempiri. Nantiniri Avincatsarite icoacaaquenari. 6Oquempetaca nopanquitaquero narori oitsoqui. Irio saitacotirori Aporo. Irintiquea Tasorentsi shiocacaaquerori. 7Notsataaca nopanquitashitaro: tempa noquenquetsatacaajeitaquempi. Impoiji Aporo isaitacotashitaro: yoamejeitaquempi. Apaniro irinti Tasorentsi ishiocacairo: irio quemisantacaasanojeitaquempiri. 8Aisati imoncaratavacaaca yora panquitirori aisati yora saitacotirori. Imoncaratiniri yora ashitarori panquirentsi ipinajeitiri. 9Aisati oquempetaca, nomoncaratacari Aporo nantiniri Tasorentsi icoacaajeitaquenari. Avirojei pishiajeitaquero iroane Tasorentsi. Aisati pishiacantaquero ivanco yovetsicaqueri. 10Noshiacantaqueri iotasanotatsiri yovetsiqui pancotsi. Ineshinoncataquena Tasorentsi, irootaque ishinetantaquenari noatiaquero otincami. Ainiro pashini, ovaavaquerori. Ariorica yovaavaquero, iraamayearoyea, icomitarocari. 11Iro otincami pancotsi oshiacantaqueri Quirishito, irio shiaquerori otincamisanori. Te intimeji pashini shiyerone otincami. 12Yora ovaavaquerori, ¿paita irovetsicantearori? Iroorica oro, iroorica perata, iroorica mapi marereatatsiri; iroorica inchato, iroorica saveshi, iroorica compiroshi. ¿Ariompa onquisotaque? ¿Eirompa oquisotitsi? 13Onconijatanaque coajicani yovetsicayetiri. Iriotaquero Tasorentsi, iriotasanotero. Ariorica ovetsicaquea pancotsi cameetsatasanotatsiri, eiro otaatsi; irompa ariorica ovetsicavetaquea caari quisotatsi, ario ontaaquea. Irineantearo Tasorentsi aisati maaroni antajeitaqueri, iriotanteari ocameetsatasanotirica. 14Ariorica oncameetsatasanote antajeiteneriri, oshiaquero quisoyetatsiri avetsicantayetarori; ari cameetsa impinajeitee. 15Terica oncameetsateji antayeteri, onquempetearo avetsicantaro caari quisotatsi; ontayea irointi, oshiaquero tecatsi amatasanote. Ariorica avavisacotajea, iro cantaincha tecatsi timimoteeneri, onquempetimotaquee otaacojeitaque maaroni timimojeiteeri: apaniro ainti avavisacotajea. 16Tempa arojeitaque shiaquerori pancotsi isavicantari Tasorentsi. Tempa aisati oquempetaca osavicantajeitaquee Ishire. 17Eirorica picavintsairo isavicantari Tasorentsi, eiro aisati icavintsaimpitsi avirori. Ocameetsatasanoti isavicantari Tasorentsi: tempa avirojeitaque isavicantari. 18Eiro pamatavitajatsi avisati. Ari picarajeitiri jivetachari iotasanoti paitapeerica. Te oncameetsateji irishemete. Ariorica irishemeventero ioyetiri, eiro iotacairitsi Tasorentsi. Iro cantaincha incanteririca: "Te nioteji, poametena", ari iroametasanoteri. 19Itseencaquero Tasorentsi maaroni ioyevetari atiripee. Tempa aitaque isanquenayeetini: "Yora tsimeripee ijivetaca tecatsi ayerineri, iro cantaincha omapocaqueri oashirentsi aavaqueri, oamaaqueri. Aisati iquempejeitaca maaroni shemetimentarori ioyetiri: irimapoqueri Tasorentsi, iroashinoncaajeiteri". 20Aisati isanquenayeetini: "Ioti Avincatsarite te oncameetsateji iquenqueshireyetaqueri iotasanovetachari". 21Eiro pishemetimentiritsi atiri, te oncameetsateji. Yovetsicajeitaquempiro Tasorentsi maaroni timayetatsiri poveshireimentantearori iroori. Irootaque nocantantimpiri: 22itiancaquena Tasorentsi namitacojeitantempiri, aisati itiancaqueri Aporo, aisati Sejashi iriori, iramitacojeitantempiri. Yovetsicajeitaquempiro maaroni timayetatsiri quipatsiqui, piveshireimentantearori. Aneatsimpirica, piveshireempa. Pincamaquerica, aisati piveshireanaquea. Piveshireimentearo timayetatsiri meeca, aisati timayetatsineri coajica. 23Aisati oquempetaca, pamitacojeitiri Quirishito, iveshireimentaquempi. Yamitacotiri iriori Tasorentsi, iveshireimentacari iriori.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\