1 Corintios 4

1Meeca piojeitaquena narojeitaque iveranaro Quirishito. Itiancajeitaquena Tasorentsi novaaqueneri atiripee oca imanapitsaveitariniri peerani. 2Aitaque icoasanotaque ariorica novayempiro, eiro namatavijeitimpitsi. 3Te oncantimoneentimatenaji paitarica pincantacotashijeitenari, ainirorica nantane; aisati te oncantimoneentimatenaji paitarica incantacotashijeitenari atiripee. Tecatsi noncantea noncantacotajea narosati: "Nocameetsati". 4Noquenqueshiretaca narori tecatsi nantane, iro cantaincha eiro nocantashitatsi: "Nocameetsataque". Irintiquea Avincatsarite cantacotenaneri irinti, nocameetsatirica. 5Irootaque meeca noncamantantempirori: meeca te oncameetsateji ancantacotashiteari itsipapee: "Ainiro irantane"; coajicaquea ari ayotasanojeitanaque. Tempa impocaje Avincatsarite, inquitaitetacojeitapaajero maaroni manavetachari meeca tsiteniriqui. Ironijayero paitarica acoasanojeitiri maaroni. Acameetsatirica, ari incantajeitee Tasorentsi: "Picameetsati". 6Pamene, noyemisantaririnte. Narosati quenquetsatacotacha, aisati noquenquetsatacotiri Aporo piojeitanteari eiro pipincatsatashitantaritsi atiri. Ariorica pincante: "Nonintasanotiri aparo", pitseenquiricari itsipa. 7¿Paita pishemetimentiri? Tempa Tasorentsi pashijeitimpirori maaroni timimojeitaquempiri. Meeca ¿paita pishemetantacari, oquempetaca te impashitempiro? 8Piquempetacari ashitaarantachari: pijivetaca tecatsi coiteimotempine. Pijitashijeivetaca piotasanojeiti: te pincoyeji oamejeitempineri. Pijitashijeivetaca pipincatsatasanotaque, pitseencaquena narori, piquempetacantaquena naro patirite. Ja, nocoavetaca pimpincatsaritasanojeiteme, antsipatavacayeame ampincatsariventantajeiteme. 9Ari nocarajeitaqueri itsipapee itiancane Tasorentsi, oquempetimotaquena ipeajeitaquena nampirentsi: itseencajeitaquena atiripee. Aisati oquempetaca isareetaquena iroyeetena; yamenashejeitaquena maaroni: inampirepee Tasorentsi, aisati atiripee. 10Nopincatsataqueri Quirishito, irootaque picantajeitantanari: "Te pioteji". Iro cantaincha piquemisantajeitaqueri avirori Quirishito, irootaque picantantari: "Niojeitaque narori". Picantajeiti: "Tecatsi irimatimate iriori Pavoro, oshequi amajeitaque ainti". Oshequi pineapincatsatashitaja avisati, nainti pitseencajeitaquena. 11Ari notasheapinitaqueni, nomiretapinitaqueni, noquitsaatsaratani nomaatsara, ipasanatapiniyeetanani, noquenaquenatapinitaqueni; irosati meeca. 12Nocantatiani nopomerentsitapinitacaro nantaveeti. Ariorica iquisatsayeetaquena, nocantiri Tasorentsi: "Pineshinoncatajeri yora quisaquenari". Ariorica iquisasanoyeetana, te nompiateariji. 13Ariorica itseeyacoyeetaquena, cameetsa noneanatavaqueri. Queario, ipinqueetaquena, iquempetacanteetaquena cajara, icanteeti: "Te incameetsateji Pavoro". 14Te iro nosanquenatantempiro oca novashiventaajeitempi, irointi noshiacantimpi notomipee nonintasanotiri; nocoaque noncavintsayempi, nonquenqueshiretacayempi. 15Timatsi oshequi oamejeitimpiri piquemisantiri Quirishito, iro cantaincha te intimeji oshequi ashitempineri. Pamene, nocamantajeitaquempiro oca cameetsatatsiri piquemisantantacariri Jesoquirishito, irootaque apaniro nainti noshiacantantimpiri notomipee, nishintopee. 16Irootaque nocantasanojeitantimpiri: "Pishiasanojeitena". 17Notiancaquempiri Timoteo, noshiacantaqueri iriori notomi nonintasanotiri. Iquearioventiniri Avincatsarite paitarica yantiniriri. Inquenqueshiretacayempiro jaoca ocantari nocamantacotapinitiri Quirishito, jaocarica anta yapatotimentariri. 18Pishemetaarantaque, pijitaarantavetaca eiro nojatashitimpitsi narori. 19Ariorica inintacaaquena Avincatsarite, nocoaque intsipaite nojatashijeitempi. Eiro noquemisantashitapaarotsi irineane yora shemetatsiri, irointi niotapaaque otimirica imatacaaqueriri Tasorentsi. 20Ariorica ipincatsariventaquee Tasorentsi, eiro aneanatashiveeta, irointi amayetero icoacaaqueeri. 21¿Paita picoajeitaqueri? ¿Picoajeitaquempa nonquisatsajeitapeempi? ¿Irompa picoajeitiri nonintajeitapeempi, cameetsa noneshinoncajeitapeempi?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\