1 Corintios 5

1Icamanteetana picarajeitaqueri airori iashiane. Yaanirotajiro shirampari irinirotsori yaavetari iriri. Tecatsi quempetearineri: yora caari ioterine Tasorentsi te iraapiniteroji yaavetari iriri. 2Avintiquea pishemenirojeitaque. ¿Paita caari poashirejeitanta? Ariorica pampatotimentapiniteari Tasorentsi, eiro pishinetiritsi impocanirotapee iriori. 3Te noncarajeivetempiji, iro cantaincha noquenqueshireacojeitaquempi. Oquempetimotaquena ariorica nosaviquimojeitaquempime, nocantantimpiri te oncameetsateji 4irantero iashiane. Itasorentsitaque Avincatsarite Jesoshi, irio matacaaquenarori nocantacoventantariri yoranqui. Ariorica pampatojeitea, piojeite noquenqueshirejeitaquempi narori. 5Pishineteri Satanashi iraanirotanajeri, iroasanquetayerita. Impoiji ariorica inquenqueshiretajea, ari iravisacotaje coajica impocajerica Avincatsarite Jesoquirishito. 6¿Paita pishemenirojeitantacari? Tempa piojeiti otimirica tapiacaarori tanta capichaji, omatasanotaquero maaroni tanta, otapiacaajeitacaro. 7Pojocajeri yora noshiacantimpiri tapiacaarori tanta, pinquempejeitantearori tanta iroaquerari, caari tapiacha. Eirorica pojoquiri, iquempejeitaricari iriori itsipapee quemisantatsiri. Pineaquero, yoyeetaqueri Quirishito, ishiaqueri ovisha yoantapiniyeetariri ora quitaiteri Yavisantaniri. 8Meeca, ariorica aveshireimenteari, tsame ancameetsatanaque: eiro amatavitantitsi. Eiro aquisatsi, eiro antapinitirotsi caari cameetsatatsi. 9Nosanquenatantimpirori peerani, nocantajeivetaquempi eiro piconoaritsi antirori tsinane caari yai. 10Te nonquenquetsatacoteriji caari quemisantatsi antirori caari yai, yora coasanotirori yashiyetari ishaninca, amatavitantatsiri incoshite, quenquetsatacaavetarori yovetsicashiyetari. Te noncantempiji: "Eiro pitsipataritsi caari quemisantatsi". Tecatsi pincantajeite pojocavacayea, tempa pincanteani pineapiniteri irisavique. 11Iro cantaincha nosanquenatacotiri yora cantatsiri: "Narotaque piyemisantaririnte". Ariorica yantiro tsinane caari yai, eiro quiso poajeitiritsi. Aisati pinquempejeiteri yora coasanotirori yashiyetari itsipapee, aisati quenquetsatacaavetarori yovetsicashiyetari impeemeri itasorentsite, quisatsatashitariri ishaninca, aisati shinquitachari, aisati coshitantatsiri. Aitaque nocantaquempi, eiro poimotaritsi quempetariri nocantaquempiri. 12¿Arimpa pincante jaoca incanteari caari quemisantatsi? Eiro. Tempa irinti pincante yora piyemisantaririnte. 13Irintiquea Tasorentsi oasanquetayerineri caari quemisantatsi. Meeca pojocajeitajeri yora caari cameetsatatsi picarajeivetari: eiro pijitashitaritsi quemisantatsiri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\