1 Corintios 8

1Meeca noncamantempiro jaoca pincanteriri ivatsa yoyeetinirori yovetsicashiyetari ijitasorentsitiri. Ijijeiveta atiripee iotasanoti jaoca incanteriri ivatsa. Iro cantaincha, ariorica ayotashitea, ashemeticari. Te incoacaasanoteeji Tasorentsi ayotashitea, irointi icoacaasanotaquee anintavacaajeitea avametavacaasanotantanaqueari antimantajeiteari cameetsa. 2Itimirica jivetachari ioti, irisati amatavitajancha: te iriotasanoteji. 3Iro cantaincha ariorica aninteri Tasorentsi, iroamejeitee irinti. 4Pisampitacoventaqueri ivatsa yoyeetaquenero ijitasorentsitiri yovetsiqueetiri. Ari ayojeiti te ontasorentsiteji yovetsicashiyeetari. Itimi apaniro Tasorentsisanori, te intimeji itsipa. 5Ainiro timayetatsiri anta inquitequi aisati aca quipatsiqui ijitasorentsitashitari atiri. Ainiro onaveta oshequi ijitasorentsitashiyetari, oshequi ivincatsaritepee. 6Ayojeiti ainti itimi apaniro Tasorentsi, yora Apa. Iriotaque timacaaquerori maaroni aneayetiri, aisati yovetsicajeitaquee arori. Irisati vetsicanontaincha. Timatsi aisati Avincatsarite apaniro: yora Jesoquirishito, vetsicajeitirori maaroni timayetatsiri, vetsicajeitaqueeri aisati arori. 7Iro cantaincha ainiro ayemisantaririnte caari iojeitiro oca nocamantaquempiri. Peerani yameyetaroni aparopee iquenquetsatacaapiniveitaroni yovetsicashiyetari atiripee. Ariorica yoarini ivatsa yoyeetinirori, ijivetacarini ashisanori yora ijitasorentsiyeetiri. Te irioveteaji; ariorica iroashiteari meeca ivatsa yoyeetinirori yovetsiqueetiri, oshequi inquenqueshireanaquea, irijivetea te oncameetsateji iroyeari. 8Ariorica ayeari ivatsa, tecatsi oncantimoneenteari Tasorentsi. Ayearirica, tecatsi incantee ivatsa. Antitearirica, eiro yoameetsashireteetsi. 9Cameetsani poyeari, iro cantaincha pantacairicari caari cameetsatatsi yora caari iotatsi. 10Irineempirica caari iotatsi poaca anta ovancoqui ijitasorentsiyeetiri, icanticari: "Ioti irinti. Nonquempeteari, noyeari ivatsa yoyeetinirori ijitasorentsiyeetiri". 11Piotasanoti, ocameetsatantari poari. Irintiquea, te irioteji. Ariorica iroashiteari, oshequi inquenqueshiretanaquea: "Terica oncameetsateji nantaquerica. Otimi meeca nantane". Iriotaque piyemisantaririnte, icamimentaqueri Quirishito. 12Te oncameetsateji pantacayeri caari cameetsatatsi. Te irioveteaji, piquenqueshiretacairicari. Aisati irineacotaquempi Quirishito, te oncameetsateji pantaqueri. Tempa icantaquee: "Pinintajeiteri pishaninca, eiro pantacairitsi caari cameetsatatsi". 13Irootaque nocantantimpiri: ariorica noaqueari ivatsa, irosati nantacanteariri noyemisantaririnte caari cameetsatatsi, eiro catsini noajaritsi ivatsa aisati. Nantacairicari caari cameetsatatsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\