1 San Juan 4

1Nonintane, eiro piquemisantashijeitaritsi maaroni oamejeitempinemeri: yamatavitimpicari. Ariorica incantempi: "Itiancaquena Tasorentsi", iro cantaincha pijivateri pisampiteri paitarica iroamejeitempiri, piotanteariri queariorica itianquiri Tasorentsi. Aca quipatsiqui timatsi oshequi coavetachari iramatavijeiteeme. 2Jero oca piotanteariri otiancanepee Ishire Tasorentsi: incantajeitee irinti: "Yatiritapaaque Jesoshi, iponeaca inquitequi. Iriotaque Quirishito". Iriojeitaque shanincatacariri Tasorentsi. 3Iro cantaincha te intianqueriji Tasorentsi yora caari cantatsi: "Quirishito ini Jesoshi". Iriotaque antiquirishito. Piquemacojeitaqueri icanteeti: "Impoque tseeyacotearineri Quirishito". Ainiro meeca tseeyacojeitariri. 4Noamere, yashijeitaquempi Tasorentsi, quiso yoajeitaquempi. Tempa ipincatsaritasanotaque irinti, yanacojeitaqueri maaroni coavetachari iramatavijeitempime. Irootaque caari piquemisantantari yora tseeyachari. 5Tempa ishanincajeitacari iriori tseencantatsiri, irootaque iquenqueshirejeitantacarori icoayetiri atiri. Iquemisantajeitavaqueri ishaninca iriori. 6Aroquea ainti, ashanincajeitacari Tasorentsi, iquemisantajeitaquee maaroni iotiriri, irootaque ayotantariri quiso oajeitaqueri Ishire Tasorentsi: ora oamejeitiriri queariotasanotatsiri. Yora caari ioterine Tasorentsi, te inquemisantajeiteeji, irootaque ayotantacariri yamatavijeitaca irinti. 7Nonintane, tsame anintavacaajeitea. Iriotaque Tasorentsi intasanotacarori yoamejeitaquee anintavacaajeitanteari. Ariorica anintajeitiri itsipapee, arojeitaque itomipee Tasorentsi, ayojeitiri. 8Yora caari nintiri ishaninca, te irishanincateariji Tasorentsi: irishanincataquearime, inquempetaquearime, tempa yashi yoiro inintajeitaquee. 9Irootaque ayotantacari inintajeitaquee, itiancaqueri Itomi irapintite quipatsiquica yoavisacojeitajee, ancantaitatiyempani asaviquimotantajeariri anta inquitequi. 10¿Janica nintasanotantatsiri? Te anintasanoteriji Tasorentsi, irinti inintasanojeitaquee. Itiancaqueeri Itomi, icamimentajeitaquee, yoavisacojeitantajeeri. Meeca te inquenqueshiretajeroji Tasorentsi antajeivetari, eiro yoasanquejeiteetsi. 11Pineaquero nonintane, inintasanojeitaquee Tasorentsi catsini. Irootaque ocameetsatantari anintavacaajeitea arori. 12Tecatsi neerine Tasorentsi, iro cantaincha ariorica anintavacaajeitea, quiso iroajeitanaquee Tasorentsi, aiquero ajatatiye anintasanojeitanaqueri. 13Itiancajeitaqueero Ishire, quiso oajeitaquee. Irootaque ayojeitantacari quiso avajeitaqueri arori, aisati quiso yoajeitaquee iriori. 14Itiancaqueri Apa Itomi aca quipatsiquica yoavisacojeitajee, maaroni. Noneajeitaqueri, meeca nocamantacojeitaqueri. 15Ancanterica: "Iriotaque Jesoshi Itomi Tasorentsi", quiso iroajeitanaquee Tasorentsi. Aisati anquempejeitea arori, quiso avanaqueri: anquempetavacaajeitea maaroni. 16Ari ayojeitaque inintaquee, ashirejeitacaro. Yashi yoiro inintajeitaquee. Ariorica ashi ayero anintavacayea arori, quiso avanaqueri Tasorentsi, aisati quiso iroanaquee iriori. 17Coajicani ancamajeitaque, iro cantaincha eiro atsaroacaaritsi Tasorentsi. Ariorica aveshireimenteari, ayotanaque anintasanojeitaqueri arori, aitaque amoncaratacari iriori Jesoquirishito. 18Ariorica ayojeitaque inintajeitaquee, eiro atsaroacaaritsi. Ariorica inintasanojeitaquee catsini, ¿jaoca ancanteari antsaroacanteariri? Ayojeitericame iroasanquejeitaquee, aitaque antsaroacayearime. Yora tsaroacaariri Tasorentsi, tequeratsita iriote irinintasanoteri. 19Ijivataquee Tasorentsi inintajeitaquee, tsame meeca anintajeiteri arori. 20Incanteeterica: "Nonintiri Tasorentsi", iro cantaincha inquisheririca ishaninca, tseeyari ini. Terica irinintajeiteriji ishaninca iriori, tecatsi incanteri irininteri Tasorentsi. Pineaquero, terica irimatero irininteri ishaninca ineapinitiri, ¿jaoca incanteari irinintanteariri Tasorentsi? Te irineeriji irinti. 21Jero oca icantajeitaqueeri Quirishito: "Ariorica anintiri Tasorentsi, aisati anquempeteri ashanincapee, anintajeiteri".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\