1 San Pedro 2

1Meeca eiro piquisatsi, eiro pamatavitanti, eiro pishemeti, eiro paamaari pishaninca, eiro picantimatiritsi. 2Yora iroaquera timatsi yatsotapinitiro otsomi iriniro, irootaque iqueveantacari. Aisati meeca avirori, pincoasanotero irineane Avincatsarite: pineanatapinitero, pinquenqueshiretapinitero, piotasanotanteariri iriori. 3Tempa piojeitaque icavintsaasanojeitaquempi, ineshinoncajeitaquempi. 4Ariorica avetsiquero mapipanco, ajivatero avatiyero quisotacayerone mapi avanquetantearori oshanincapee. Eirorica otimi, eiro oquisotitsi pancotsi. Iriotaque Quirishito shiaquerori mapi, iro cantaincha yaneasanoti irinti, aisati yoaneajeitaquee arori. Itseencajeivetacari ashanincapee, iro cantaincha ineacameetsatasanotaqueri Tasorentsi irinti. Eirome itimime, eiro avavisacotajame. 5Avirojei, piquempejeitacaro mapipee yoanqueyeetaqueri jenioquiji. Yoaneajeitaquempi avirori, pincantaitatiyempani anta inquitequi. Piquempejeivetacaro pancotsi, isavicantari Tasorentsi; pantajeiteneri maaroni icoacaajeitaquempiri. Piquemisantajeitaqueri Jesoquirishito, irootaque ineacameetsatantarori maaroni pantajeitiniriri. 6Irootaque ocantiniri Sanquenarentsi: "Icanti Tasorentsi: 'Nontianqueneri joriopee Quirishito, oshequi noneacameetsataqueri. Nocoyeaqueri iroavisacojeiteri maaroni quemisantajeiterineri, eiro yashinoncaajatsi iriori'". 7Avirojeitaque quemisantajeitiriri, tempa pineacameetsajeitaqueri. Irintiquea maaroni tseencajeitiriri, te irineacameetsateri. Oquenquetsatacotaquerini Sanquenarentsi, ocanti: "Yora vetsiqueronemeri pancotsi itseencaquero mapi, icanti: 'Te oncameetsateji'. Iro cantaincha ineacameetsatasanotaquero Tasorentsi." Pineaquero, itseencajeitaqueri jorio Quirishito, iro cantaincha ineacameetsatasanotaqueri Tasorentsi. 8Aisati ocanti Sanquenarentsi: "Yora Quirishito ishiaquero mapi itsitincacari atiri ipariantacari. Queario, te iriojeitavaqueri, icomijeitavacari". Pineaquero, jero oca ishiacantaqueri: iro caari iojeitantari, te inquemisanteroji icantavetacariri Tasorentsi, irootaque iroasanquetaajeitanteariri. 9Iro cantaincha icoyeasanojeitaquempi yoavisacojeitantaquempiri. Pantaveejeitiniri yora Pincatsarisanori. Yoameetsajeitaquempi, pishanincatasanojeitacari Tasorentsi. Te piojeiveiteani, oquempetaca pitimini meeca tsiteniriqui; iro cantaincha icoyeajeitaquempi, iotacaasanojeitaquempi, oquempetaca pitimi meeca quitaiteriqui. Meeca icoacaaquempi pincamantajeiteri atiri: "Ocameetsatasanotaque yantajeitaqueeneri Tasorentsi". 10Peerani te pincameetsaveiteani, iro cantaincha meeca pishanincajeitacari Tasorentsi. Peerani te piojeiveiteani icavintsaavetaquempi, meeca piojeiti, piveshireimentajeitacari. 11Noshaninca, piojeitaque nonintajeitaquempi. Te pishanincatasanojeiteariji yora pisaviquimojeitiri, tempa pinampitasanotearo inquite. Eiro pantashiyetarotsi caari cameetsayetatsi yantayetiri itsipapee atiri iriori. Ariorica pantashiyetearo, eiro picameetsashiretitsi. 12Icantashijeiveta itsipapee atiri: "Te incameetsajeiteji joriopee", iro cantaincha cameetsa pisavicajeite, iriojeitanteari queario piquemisantajeitaqueri Tasorentsi. Impoiji inquemisante iriori, aisati ariorica impocapaaje Quirishito, incantajeite: "Tempa icameetsataque Tasorentsi". 13Ariorica piquemisantaqueri Avincatsarite, ocameetsati pinquemisantajeiteri aisati iriori pincatsariventajeitimpiri aca quipatsiqui. Pinquemisantajeiteri yora pincatsariventajeitiriri maaroni savicajeitatsiri, 14aisati pinquemisantajeiteri maaroni itiancanepee. Itianquiri iroasanquejeiteri caari cameetsatatsi irisavicajeite. Irintiquea cameetsatatsiri isaviqui irineacameetsateri. 15Ainiro caari iotiri Tasorentsi, icantimatiri quemisantatsiri. Irootaque icoantacari Tasorentsi pisavicajeite cameetsa inquenqueshirejeitanteari, irimajerejeitanteari. 16Ari piquemisantajeitaqueri Tasorentsi, meeca te incoyeji imperanajeitempi iriori pinquemisantajeiteri pincatsariventajeitimpiri aca quipatsiqui, tempa ocameetsati piotashitea pimpincatsajeiteri. Te oncameetsateji pantajeitero caari cameetsatatsi. 17Paacameetsajeiteri itsipapee atiri, pinintajeiteri ayemisantaririnte, pimpincatsajeiteri Tasorentsi, aisati pimpincatsajeiteri yora pincatsariventajeitiriri pishaninca. 18Nampirentsi, pinquemisantajeiteri yora nampitimpiri, pimpincatsajeiteri. Eiro apaniro pipincatsatiri cavintsaaquempiri, neshinoncatimpiri; irinti pimpincatsateri aisati peranatimpiri, quishimpiri. 19Pamene, ariorica iquisashitaquempi nampitimpiri, tempa iotaquero Tasorentsi; aisati ariorica yoashinoncashitaquempi, iotaquero aisati. Eiro pipiatsataritsi nampitimpiri. Ariorica piquemisantiri Tasorentsi, tempa ari incavintsaasanojeitempi coajica. 20Pamene, ariorica pamataviteri nampitimpiri, ariorica impasatimentempiro. Eirorica pipiatsavetari, iro cantaincha ┬┐ocameetsatimpa pamatavitaqueri? Eiro ineacameetsatimpitsi Tasorentsi. Iro cantaincha ariorica impasatashitempi yora nampitimpiri aisati te pimpiatsateari, ari irineacameetsatempi Tasorentsi. 21Irootaque icoacaaquempiri: eiro pipiatsataritsi yora quisashitimpiri. Pinquenqueshireteri iriori Quirishito: oshequi ineacatsitimentaquempi, icoaque pinquempeteari. 22Tecatsi irante irinti caari cameetsatatsi, aisati te iramatavitanteji. 23Te impiatsateariji yora quisatsajeitaqueriri, aisati te inquisatsateriji yora oashinoncaajeitiriri. Irointiquea iquenqueshiretaqueri iriri, yaventacari, iotaque ari irintacoteari iriori. 24Icamimentajeitaquee anta coroshiqui, eiroquea iquenqueshiretantajarotsi aisati Tasorentsi caari cameetsatatsi antajeitiri. Meecaquea meeca, eiro antapinitajirotsi aisati caari cameetsatatsi, irointi antapinite cameetsatatsiri. Oshequi ineacatsitimentajeitaquee, eiro ashinoncantatsi arori. 25Piojeitaque yora ovisha te aneeroji iotantari: oshequi iquenashiyeta. Eirorica itimitsi shenterine impeaarantaquea. Aitaque piquempejeiveitarini ovisha, te piojeiveiteani. Iro cantaincha timatsi meeca Shentajeitimpiri, iquempoyeasanojeitaquempi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\