1 San Pedro 4

1Ari piojeitaque otimi oshequi iquematsicatacari Quirishito, te incoyeji eiro iquematsicataro. Aisati avirojei, eiro picoajeititsi eiro piquematsicatarotsi paitapeerica. Pamene, ariorica pinquematsicatearo paitapeerica, eiro picoajitsi pantapinitero caari cameetsatatsi 2aisati icoayetiri atiripee. Irointiquea pincoasanotanaque panteneri Tasorentsi paitapeerica incoacayempiri, irosati pincamanteari. 3Peerani pantaveitaroni yantapiniyetiri yora tseencantatsiri: moncarataca, eiro papiitajirotsi aisati. Jero itsinampanti iriori, yantayetiro caari yai, ishinquitapinita, imayempitavacaapinijeita, iquisavacaajeitaca, ipincatsatashitacaro ijitasorentsitashitari. 4Te iriojeiteji iriori, icanti: "┬┐Paita caari iquempetantana quemisantatsiri?" Yoajeitanaquempi cavaco, irosati icantimajeitantaquempiri. 5Iro cantaincha coajica impoque Quirishito incantacoventajeiteri maaroni atiri: aneajeitatsiri aisati camajeitatsiri. Irisampijeiteri tseencantatsiri: "┬┐Paita piquisantacariri quemisantanari? Te oncameetsateji". Eiro yaquiritsi, oshequi impashiventanaquea. 6Peerani yora Jesoshi iquenquetsatacaajeitaqueri savicaveitachaniri, icamantajeitaqueri: "Ariorica pinquemisante, pincantaitatiyempani pintime anta inquitequi". Ari icamajeitaque: tempa yantajeitaquero caari cameetsatatsi, irootaque icamajeitantacari, iquempejeitacari maaroni atiri. Iro cantaincha yoitinaajiri Tasorentsi maaroni quemisantajeitiriri, isavicacaajeitaqueri anta inampiqui. Meeca iquempejeitacari Tasorentsi: eiro icamajeitajitsi aisati. 7Pamene, irotaintsi omoncarataquea incantacoventantajeiteeri Tasorentsi. Cameetsa pisavicajeite catsini, pinquearioventero pinquenquetsatacaapinijeiteri. 8Pincoasanojeite catsini pinintavacaajeitea. Ariorica pinintavacaajeitea, eiro piquenqueshiretirotsi caari cameetsatatsi yantayetiri itsipapee, irointi pincavintsaavacaajeitea. 9Pincanteani pineshinoncajeitavaqueri maaroni quivantempineri. 10Tempa otimi imatacaaquempiri Tasorentsi, ari pimamatero pintacotanteariri pishaninca. Piotacaajeiteri iriori icavintsaajeitaqueri Tasorentsi. 11Ariorica pinquenquetsatacayeri pishaninca, pinquearioventero povaajeneri irineane Tasorentsi. Ariorica pintacoteari pishaninca, pincanteri Tasorentsi iramitacotempi, aitaque irimatacaaquempiro. Ariorica anquemisantasanoteri Jesoquirishito, incantajeite itsipapee atiri: "Tempa icameetsatasanoti Tasorentsi". Tsame aneacameetsajeiteri maaroni, ampincatsajeiteri: ancantaitatiyempani. Aitaque ancantajeiteari. 12Noshaninca, oshequi nonintajeitaquempi. Niotaque oshequi yoashinonqueetaquempi. Eiro poanaquetsi cavaco, aitaque yoashinonqueetiri aisati itsipapee quemisantajeitatsiri. 13Tempa aisati yoashinonqueetaqueri iriori Quirishito, meeca piquempejeitacari: ari pinquimoshirejeitanaque. Aisati, coajica impincatsaritapaaque irinti, irosati pinquimoshireventasanotanteariri. 14Ariorica inquishimenteeyetempiro piquemisantiri Quirishito, pinquimoshiretanaque: tempa aitaque itasoncacoventaquempi Tasorentsi. Quiso oajeitaquempi Ishire, aisati coajica cameetsa pisaviquimoteri anta inquitequi. 15Iro cantaincha eiro poantitsi, eiro picoshititsi, eiro pantayetirotsi caari cameetsayetatsi, eiro pashereiritsi pishaninca, maaroni. Ariorica inquishimenteetempiro ocapee, pineashiitetearove. 16Iro cantaincha ariorica pinquemisantasanoteri Quirishito, irootaque inquishimentanteetempirori, eiro otimitsi pimpashiventimenteri. Irointi pincante: "Tempa icameetsataque Tasorentsi, ishinetana noquematsicatimentacari Quirishito". 17Pamene, irotaintsi incantacoventajeitee Tasorentsi: irijivajeitee maaroni arori itomintajeitari, impoijiquea iriori tseencajeitiriri. Ariorica irintacojeitee arori, tempa iroashinoncaasanojeiteri yora caari quemisantajeitiri. 18Tempa ocantini Sanquenarentsi: "Ari yoavisacojeitaqueri Tasorentsi yora quemisantajeitiriri yoameetsajeitaqueri, iro cantaincha irovetaincha irijajeiteme Sharincaveniqui. Irintiquea yora tseenquiriri Tasorentsi, yantapinitiro caari cameetsatatsi: tempa ari irashinoncaasanotaquea irinti". 19Ariorica pantiniri Tasorentsi icoacaaquempiri, irootaque picatsitimentantacariri, ocameetsataque. Pinquearioventero pantayetero cameetsayetatsiri. Pincanteri Tasorentsi: "Pinquempoyeajena". Tempa iriotaque vetsicaquempiri, inquempoyeasanotempi, eiro yamatavitimpitsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\