1 San Pedro 5

1Jero oca nosanquenateneriri quenquetsatacaantatsiri. Tempa narotaque narori quenquetsatacaantatsiri. Peerani noneasanotaqueri Quirishito ineacatsitacaro oshequi. Aisati coajica, ariorica impoque Avincatsarite impincatsariventantapaaje, nontsipateari nompincatsariventante narori. Ari meeca timatsi noninti noncamantajeitempiri: 2yora ashitariri irovishate intacojeitacari irovishate. Aisati avirori, pintacotapinijeiteari ashanincapee piquemisantacaajeitaqueri. Avisati coashitachane, eiro itimitsi peranatempineri. Te iro pinquenquetsatacaapinijeitanteariri paitanteariri iirequite, irointi pincoasanotaque pintacojeiteari. 3Eiro pishintsitsajeitiritsi, irointi cameetsa pintime, inquempejeitantempiri iriori. 4Coajica impoque yora pincatsariventajeitajeeri, iraajeitanajee, irisavicacaajeitapaajee anta inquitequi. Ancantaitatiyempani asavicajeite anta ocameetsaiteti catsini. 5Aisati evancaripee, noncamantempi: pimpincatsajeiteri maaroni timacaajeitimpiri. Eiro pishemejeititsi, irointi cameetsa pincavintsaavacaajeitea. Yora Tasorentsi iquisaqueri yora shemetatsiri, iro cantaincha ineacameetsajeitaqueri caari shemejeitatsi. 6Pimpincatsajeiteri iriori: tempa itasorentsitasanotaque, ipincatsaritasanotaque; impoiji irisavicacaajeitempi cameetsa catsini. 7Eiro piquenqueshireatsi, eiro poashiretatsi. Otimirica piquenqueshireyetiri, pincanteri Tasorentsi: "Oshequi noquenqueshireaca. Pamitacotena eiro noquenqueshireantajatsi aisati". Ariorica pincanteri, ari piveshireimenteari iriori. 8Queariompia: paamayeari camaari. Oshequi catsini iquenaquenayetaque, icoaveta irojocacaajeiteerome aquemisantajeiti maaroni: eiro catsini aquemisantantajatsi. Iquempetacari anteari maniti, ariorica itasheasanotaque: yoari iovintsane, itsoncasanotaqueri, te intimeji timaarantajantsine. 9Pinquemisantasanoteri Avincatsarite pimpiatanteariri camaari. Queario ontimayete pinquematsicayeteari, iro cantaincha tempa aisati iquempejeitaquempi iriori ayemisantaririnte anta otsipapeequi quipatsi. 10Eiro osamanitasanotitsi pinquematsicatearo: ioti Tasorentsi pipincatsataqueri Quirishito, ari impoiji iraajeitanaquempi anta inquitequi. Pincantaitatiyempani pisavicapaaje anta ocameetsaitetasanotinta catsini. Yashi yoiro icavintsanti: iroameetsantasanojeitempi, iriveshireacaajeitempi, impeavajempi pincatsari avirori, eiro picantashiretajitsi aisati. 11Tsame maaroni ampincatsatasanojeiteri, ancantaitatiyempani. Iroove, icameetsatasanotaque catsini. 12Jeri yoca Shirivano, iriotaque aanajempirone oca nosanquenare. Oshequi noneacameetsatiri: iriotaque ayemisantaririnte, iquearioventiro iquemisanti. Ari nocamantaquempi oshequi icavintsaasanojeitaquempi Tasorentsi, queario nocantaquempiri. Meeca pinquemisantasanoteri, piveshireimenteari iriori. 13Ivetsajeitaquempi maaroni ayemisantaririnte aca Vavironiaqui, tempa irisati icoyeane Avincatsarite iquemisantajeitiri. Aisati ivetsajeitimpi noamere Maricoshi. 14Paacameetsatavacaajeitea maaroni, pincavintsaavacaajeitea. Nocantiri Tasorentsi: "Pincavintsaajeiteri maaroni quemisantiriri pitomi, cameetsa pisavicacaajeiteri". Narotaque sanquenajeitimpirori:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\