1 Thessalonians 3

1Oshequi noquenqueshirejeivetaquempi, iro cantaincha tecatsi noncantea nareetajempi narori. Naamaaca ocameetsati nosavique apaniro aca Atenashiqui, 2iro cantaincha nocoaque notianquempiri irinti Timoteo. Tempa iriotaque ayemisantaririnte, tempa iquempejeitaquee antajeitiniri Tasorentsi, aquenquetsatacojeitiri Quirishito, acamantajeitiri atiri yoavisacotantaque. Ari yareetapaaquempi Timoteo, yamitacotapaaquempi piquemisantasanotaque, aisati iveshireacaajeitapaaquempi. 3Pamene, timatsi quisajeitaquempiri, iro iquisantaquempiri piquemisantaqueri Jesoshi. Iro cantaincha eiro picantashiretanaquetsi, tempa piotitacani intime quishempineri. 4Notsipatantaquempiniri, nocamantitaquempini: "Ariorica pinquemisante, inquisaquempi tseencantatsiri". Aitaque piojeitaque meeca moncarataca nocamantitaquempiniri, 5irootaque oshequi noquenqueshireantaquempiri. Notiancaqueri Timoteo niotanteari irosatirica piquemisantajeiti. Naamaavetaquempi yantacaaquempiro camaari caari cameetsatatsi. Ariorica pinquemisanterime camaari, natsipetashitacarome noquemisantacaajeitaquempi peerani. 6Ari meeca yareetapaaja aisati Timoteo. Ineaitimpi, meeca ocameetsati oca icamantapaajanari: "Irosati icanta tesaronicasati, iquemisantasanojeitaque, aisati inintasanojeitaqueri itsipapee. Ineacameetsajeitaquempi, icoiteajeitaquempi". Aisati narori, oshequi nocoiteajeitaquempi avirori. 7Oshequi nashinoncaaca narori aca, iquisheetaquena. Iro cantaincha niotaque picantatiani piquemisantajeitaque, irootaque noveshireimentantajeitaquempiri. 8Meeca noquimoshirejeitanaque, niojeitaque piquearioventaquero piquemisantaqueri Avincatsarite. 9Oshequi catsini noveshireimentaquempi, irootaque nopasonquitantacariri Apa Tasorentsi aisati Avincatsarite Jesoquirishito. Tempa yamenacojeitaquee maaroni. 10Noquenquetsatacaapinitiri Tasorentsi: quitaiteriqui aisati tsiteniriqui. Nocantiri: "Nocoaque pintianquena noneajeri aisati tesaronicasati". Aisati nocoaque intianquena namitacojeitempi pinquemisantasanojeitanteari eiroquea pitseencashiretantajatsi. 11Nocoaque irareetacayena ara pinampiqui. 12Nocoaque iramitacotempi cameetsa pinintasanotavacaajeitea catsini, aisati pinintasanojeiteri catsini itsipapee. Nocoaque pimoncarajeitena, nonintasanojeitaquempi avirori. 13Nocoaque iroameetsashiretasanotempi catsini, pinquempetanteariri iriori. Coajica impocaje Avincatsarite Jesoshi, intsipajeitaqueari maaroni quemisantajeitiriniri, yora yoameetsajeitiniri. Ari, impocajeiterica, nocoaque irineacameetsajeitempi Tasorentsi: tempa irio Apa arori.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\