1 Timoteo 1:9

9Piotasanotavaquero oca noncamantempiri: arojeitaque yoameetsatane Tasorentsi, te aro irisanquenateene Moishishini. Irinti isanquenatini yora caari quemisantiro irineane Tasorentsi: yora piatsatariri, caari quemisantiri, yora caari cameetsatatsi, antapinitirori caari cameetsatatsi, caari quenqueshiretiri Tasorentsi, oiriniri iririni, oironiri irinironi, oantatsiri,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More