1 Timoteo 3

1Queario oca icanteetiri: "Ariorica icoaque shirampari irijivatacaajeiteri iyemisantaririnte, tempa ocameetsati oca icoaqueri". 2Ariorica irijivatacaajeiteri iyemisantaririnte, te oncameetsateji ontime irantane. Cameetsa iraye ijina aparoni, te oncameetsateji irishinquitea, cameetsa inquenqueshiretanaquea, incameetsashirete, cameetsa irineshinoncatavaqueri quivanterineri, cameetsa iriotasanote iroametante. 3Te oncameetsateji irirapinitero quepishijatasanotatsiri, te oncameetsateji inquishea; irointi cameetsa incavintsante, cameetsa irisavique, te oncameetsateji irinintasanoteri quirequi. 4Cameetsa iroametapinitero ijina, cameetsa iroametapinijeiteri itomipee, inquemisantantajeiteariri iriori, eiroquea ipiatsajeitantaritsi, cameetsa irisavicantajeiteari. 5Eirorica imatirotsi inquemisantacayeri itomipee, aisati ijina: ┬┐jaoca incanteari irintacoteari maaroni yora quemisantajeitiriri Tasorentsi? 6Te oncameetsateji irijivatacante iroaquera quemisantatsi: ishemeticari. Iquempetaricari camaari, ishemetaque peerani, impoiji yoasanquetaqueri Tasorentsi. 7Cameetsa iriojeiteri yora caari quemisantajeitatsi, incantajeite: "Icameetsati yora jivatacaajeitiriri quemisantatsiri". Impoiji eiro imatantaritsi incantimajeiteri, aisati eiro imatantaritsi camaari irantacayeri caari cameetsatatsi. 8Yora amitacotapinitiriri iyemisantaririnte: cameetsa irishiyeri yora jivatacaajeitiriri, incameetsashiretanaque. Te oncameetsateji iramatavitante. Aisati te oncameetsateji irirero oshequi cachojari. Aisati te oncameetsateji inquenqueshireteri quirequi iroshequiyeri. 9Cameetsa inquearioventero inquemisantasanotero maaroni yoameyetiriri Tasorentsi, aisati ocameetsati iriote te aneeroji irantane. 10Pijivate pamenasanoteri, piotasanoteri icameetsatasanotirica. Ariorica piojeitaque icameetsatasanoti, ari pincanteri iramitacojeiteri quemisantajeitatsiri. 11Aisati onquempeteari ijina, oncameetsashiretanaque: te oncameetsateji oncantimatante, te oncameetsateji oshinquitea, te oncameetsateji amatavitante. 12Yora amitacotantatsiri, cameetsa iraye ijina aparoni. Cameetsa iriote inquemisantacaasanoteri itomipee: impincatsateri iriori iriri. Aisati cameetsa iriote inquemisantacaajeiteri maaroni saviquimojeitiriri. 13Ariorica cameetsa iramitacojeiteri iyemisantaririnte, ari impincatsayeeteri, aisati irimatero inquemisantasanoteri Jesoquirishito, eiro itsaroacaaritsi. 14Nocoavetaca intsipaite nareetitapeempime, iro cantaincha eirorica nomatirotsi. Irootaque nosanquenatantimpirori oca: nocoaque piote jaoca acantajeitari. Icoyeajeitaquee Tasorentsi: tempa arojeitaque quemisantajeitiriri. Aneatsiri ini. Ayojeitiro oca queariotasanotatsiri: cameetsa anquearioventero avaayetero. 16Queario, te ayotashiteaji jaoca icantari Tasorentsi, iro cantaincha iotacaajeitaquee Quirishito. Tasorentsi ini, iro cantaincha yatiritapaaque. Ora Ishire, irootaque iotacaajeiteeri itasorentsitaque. Yora inampirepee Tasorentsi yamenacoventajeitaqueri Quirishito. Acamantacojeitaqueri arori maaroni nampitsipeequi, iquemisantajeitaqueri savicajeitatsiri. Yovancajiri iriri aisati inquitequi, cameetsa isavicapaaji catsini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\