1 Timoteo 4

1Jero oca ocamantasanojeitee Ishire Tasorentsi. Coajica, irotimataintsi impocantajeari Quirishito, intime jocajeiteroneri oca queariotatsiri aquemisantajeitiri. Inquemisanteri amatavijeiterineri, ovaayetirori yoameyetiriri camaari iriori. 2Iramatavitante yora atiri, iro cantaincha irishiacanteame iquemisanti. Tecatsi incantea iriote te oncameetsateji oca icantayetiri. 3Intsaneapiniteari shirampari iraye ijina, aisati intsaneaquearo tsinane aye ojime. Aisati intsaneapitsataqueeri avajeiteari avari yovetsicaqueeri Tasorentsi. Aquemisantajeitiri Tasorentsi, ayojeiti queariotaque yoamejeitaqueeri irinti. Aitaque icoaque ampasonquitacoteri ayeari, irosati avanteariri. 4Ocameetsajeitaque maaroni yovetsicaqueri Tasorentsi. Ariorica ampasonquiteri, cameetsa avajeiteari, eiro apinquiritsi. 5Yoameetsantaqueeri Tasorentsi avajeitari. Ariorica ampasonquiteri, aisati anquenqueshiretero irineane, ocameetsati avapinijeiteari maaroni. 6Ariorica povaajeiteneri ayemisantaririnte oca nocantimpiri, ocameetsati. Tempa pishiretapinitacaro, oametasanotaquempi. Ariorica poamejeiteri itsipapee nocamantimpiri, ari incantempi Jesoquirishito: "Cameetsa oca pantaquenari". 7Eiro pishiretarotsi oca iquenquetsatashitari tseeyari: te oncameetsateji pinquenqueshiretapinitero. Irointiquea pinquearioventero pinquemisantasanoteri Tasorentsi, irinti. 8Ocameetsaveta pinquenaveete aisati pintsameete, oshintsitasanotantajeari pivatsa; iro cantaincha ocameetsatasanoti catsini pinquearioventeneri Tasorentsi paitapeerica panteneriri. Eiro patsipetarotsi irointi: cameetsa pisavique meeca, aisati cameetsa pisavique coajica anta inquitequi. 9Queariotasanotaque oca nocamantaquempiri. Ocameetsataque irishirejeitearo maaroni atiri. 10Apomerentsiventacari atiri, aquematsicatimentacari inquemisantajeitantajeari. Aneatsiri ini Tasorentsi, ayojeiti eiro yamataviteetsi: iriotaque oavisacojeitiriri maaroni atiri. Queario, yoavisacotasanojeitiri maaroni quemisantajeitiriri. 11Pincantajeiteri atiri irimamajeitero oca nocantimpiri, poametasanojeiteri. 12Evancariquerampi, iro cantaincha eiro pishineyetiritsi intseenqueetempi. Paitapeerica pantayetaqueneriri Tasorentsi, cameetsa pimayetero, inquempetantempiri piyemisantaririnte: pineanate cameetsa, pisavique cameetsa, pinintajeiteri itsipapee, pinquemisanteri Tasorentsi, poameetsantero maaroni pinquenqueshireyeteri. 13Coajica noneajantempi. Meeca pineanatapiniteneri ayemisantaririnte irineane Tasorentsi, piveshireacaapiniteari, poametapiniteri. Pincantatiyempani, irosati nareetantapaajeari. 14Peerani icamantacotantaquempiri, aisati icantantariri jivatacaantatsiri Tasorentsi iramitacotempi, aisati yajiricainataquempi, irosati imatacaantaquempiri Tasorentsi. Meeca eiro piperaventarotsi oca imatacaaquempiri. 15Pimatapinitero oca imatacaaquempiri, iriotasanojeitantajeari maaroni atiri pimatasanotaquero. 16Pinquenqueshiretasanotero paitarica pantayeteri, aisati paitarica poameyeteriri: pinquearioventajeitero. Ariorica pimajeitero oca, ari poavisacotacantajeiteri maaroni quemajeitempineri, aisati pavisacotaje avirori.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\