1 Timoteo 5

1Eiro piquisatsatiritsi anteashipari; irointi cameetsa pineanateri, pinquempetacanteri irio piri avirori, cameetsa pincavintsayeri. Aisati evancaripee, pinquempetacanteri pirenti. 2Ora anteashiparo, pinquempetacantero piniro. Aisati evancaropee, pinquempetacantero pitsiro: eiro piquenqueshiretirotsi pantero. 3Ariorica ontimashitajea camajimentaaro, terica intime neshinoncatajerone, pineshinoncateroyea avinti. 4Iro cantaincha itimirica otomi, oshinto, iriorica osari, cameetsa irineshinoncatero iriori. Irootaque icoiri Tasorentsi cameetsa ayojeite ancavintsayeri ashanincasanori arori. Cameetsa ampajeiteri ashijeiteeri coiteimojeitacariri. Tempa peerani ipajeitaquee maaroni coiteimojeitaqueeri arori. 5Ariorica otimashitasanotaja camajimentaaro, apaniro oquenqueshiretasanotiri Tasorentsi irinti, te intimeji pashini neshinoncateroneri. Ocantani: tsiteniriqui, quitaiteriqui, oquenquetsatacaapinitiri Tasorentsi, ocantapinitiri paitarica ocoayetiri. 6Iro cantaincha ainiro pashini, onashita irointi: ocoaque onquimoshiretashitea. Aneavetaca, iro cantaincha eiro oneiritsi Tasorentsi. 7Pincamantajeiteri maaroni quemisantatsiri irimamajeitero oca nocantimpiri, oncanteata eiro otimitsi irantane. 8Ocameetsati aneshinoncajeiteri itsipapee ashaninca, aisati ashanincasanori arori, aneshinoncatasanoteri. Eirorica aneshinoncatiritsi, eiro acantitsi: "Noquemisanti narori". Teve. Te incameetsateji tseencantatsiri, iro cantaincha terica aneshinoncateri ashaninca arori, anaacojeitajiri ainti yora tseencavetachari, te ancameetsatasanoteji catsini. 9Ariorica omoncarataquero camajimentaaro 60 osarintsite, ari pincantero intacojeiteari maaroni ayemisantaririnte. Ocameetsataque aisati aaveitaniri aparoni ojimeni, te oshequiyerini. 10Ocameetsati pineacojeitaquero omayetaquero cameetsayetatsiri: intacojeitacari otomipee, oneshinoncajeitaqueri itsipapee, amitacojeitaqueri maaroni quemisantajeitiriri Tasorentsi, ocavintsaajeitaqueri ashinoncaincari, oquearioventaquero omayetaquero cameetsayetatsiri. Ariorica pineacojeitaquero omayetaquero oca cameetsayetatsiri, ari ocameetsati pincantero intacojeiteari quemisantajeitatsiri ashinoncaajeitachari. 11Iro cantaincha eiro picantirotsi ora camajimentaaro caari anteashipatatsi. Ocoiricari shirampari antashiteari. Ocoicari aaje aisati, ojocajiricari Quirishito. 12Ojivavetaca ocantavetacari: "Nonquemisantasanotempi", iro cantaincha impoiji amatavitaqueri. Irootaque iroasanquetantearori. 13Aisati operatacari, oquenaquenayeticari pancotsipeequi, oneaveetashitacari, vero, vero, oquempetaricari tsiroti. Aamaashitaricari oshaninca, oneanatantarocari caari cameetsatatsi. 14Irootaque nocoantacari aaje aisati camajimentaaro, tequeratsitarica anteashiparote. Cameetsa intime otomipee. Cameetsa oncoteneri ojime iroyeari, aisati otomipee. Cameetsa ontijeneri iitsaare, onquiveneri iitsaarepee, maaroni. Ariorica cameetsa ontime, tecatsiquea incantea atiri incantimajeitee. 15Jero imayetaquero Satanashi aparopee: yojocacaajiro oquemisantavetacari Quirishito. 16Itimirica oshanincasanori camajimentaaro, cameetsa iriotashitea incavintsayero iriori. Te oncameetsateji incanteri quemisantajeitatsiri: "Pincavintsaajeiteroyea avinti". Timatsi pashini camajimentaaro, savicatsiri apaniro: tecatsi oshanincasanori cavintsayeroneri. Irooquea irointi, cameetsa incavintsaajeitero yora quemisantajeitatsiri. 17Cameetsarica ijivatacanti yora jivatacaajeitiriri quemisantatsiri, ocameetsati impinatasanoteri. Cameetsa inquemisantasanoteri aisati. Ariorica ipomerentsiventaquero iquenquetsati aisati yoametanti, cameetsa impinatasanoteri. 18Aitaque ocanti Sanquenarentsi: "Eiro pipashicavantetiritsi yora vaca aaticaitirori tirico, pishineteri iroyea. Tempa yaaticaitimpiro paantarori oitsoqui". Aisati ocanti: "Ocameetsati impinayeeteri yora antaveetiniriri". 19Eiro piquemisantashitaritsi aparo cantacotashitearineri jivatacaajeitimpiri, piquemisantirocari tseeyantsi. Iro cantaincha incarataquerica neasanoterineri 2, ariorica 3, ari pishiretearo oca incamantempiri. 20Queariorica otimi yantasanotaqueri, ari pincanteri: "Eiro papiitajirotsi aisati oca pantaqueri". Cameetsa iriojeitero maaroni quemisantatsiri oca pincanteriri, inquenqueshirejeitanteari, iriojeitanteari eiro yantantarotsi iriori caari cameetsatatsi. 21Ayojeitaque icarajeitaquee Atasorentsite, aisati Jesoquirishito. Aisati icarajeitaquee inampirepee iriori. Irootaque nocantantimpiri pimamajeitero pincanteri antirori caari cameetsatatsi. Eiro pipincatsatashitaritsi jivatacaavetimpiri avirori. Ocameetsati pimoncaratavacaajeitea avirori. 22Eiro pipeashitaritsi shirampari jivatacaajeiterineri quemisantatsiri, eiro pipamiinatashitaritsi. Pijivate piotasanoteri. Eiro pishinetiritsi itsipa irantero caari cameetsatatsi: ariorica pishineteri, ontime pantane avirori. Pantirocariya avirori caari cameetsatatsi. 23Eiro apatiro piriro nija, irointi pirero aisati ovaja capichaji. Oameetsatajempiro pamporetsa picatsiti. Aapinitaquempi pimaore, iro cantaincha oshintsitacayempi ovaja. Ariorica pirapinitero capichaji, ari oavisacotajempi, aisati oshintsitacaajempi. 24Oconijataque caari cameetsatatsi yantaniroyetiri aparopee atiri; iojeitaque incantacoteri Tasorentsi: "Ainiro yantane". Ainiro pashini manavetacarori yantayetiri, iro cantaincha coajica onconijate aisati maaroni yantayetiri iriori. 25Aisati, ariorica antayetaquero cameetsayetatsiri, oconijataque aparopee, ineacojeitaqueero atiri. Iro cantaincha tequera onconijateji maaroni cameetsatatsiri antajeitaqueri: coajica onconijatasanotaque maaroni. Aitaque oncanteari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\