1 Timoteo 6

1Yora amanantiriri iveranaro, iperanatasanotacari. Iro cantaincha ariorica iquemisantaque yora pimantaari, ocameetsati impincatsateri yora amanantiriri. Impoiji tecatsi incanteete incantimateri Tasorentsi, aisati tecatsi incanteete: "Te oncameetsateji oca yoametiriri quemisantatsiri". 2Ariorica iquemisantaque yora amanantajiriri, te oncameetsateji incante yora pimantaari: "Iriotaque meeca noyemisantaririnte, nomoncaratavacaaca. Eiro meeca nopincatsatiritsi". Irointi cameetsa irantaveetasanoteneri: tempa irio iyemisataririnte yantaveetiniri, irootaque inintantariri. Irootaque, Timoteo, poamejeiteriri maaroni, pincantajeiteri maaroni irimajeitero. 3Ainiro quenacaashitacarori oca noametiriri. Te irishiretearoji ora queariotatsiri yoametiriri Avincatsarite Jesoquirishito. Aisati te irishiretearoji oca oamejeitaqueeri anquemisanteri Tasorentsi. 4Oshequi ishemeti, iro cantaincha te aneeroji iotantari. Te irioteji. Isampitacotashitacaro paitapeerica. Ineanatashiniroveetaca, vero, vero. Impoiji iquisashireaqueri itsipapee, iquisatsataqueri, icantimataqueri, yaamaacotacari yantiro caari cameetsatatsi. 5Iquisavacaajeitaca yora quenqueshiretirori caari cameetsatatsi, te inquenqueshireteroji queariotatsiri. Iquemisantaniromempeaca, ijitashivetaca ari irayeme paitapeerica. 6Iro cantaincha ariorica anquemisantasanoteri Tasorentsi, aisati aveshireimenteari, ari asavicasanojeitanaque cameetsa. 7Atimantapaacari peerani, tecatsi amapaaque. Aisati onquempetea, ariorica ancamaque, tecatsi aanajeri aisati. 8Iro cantaincha timatsirica avajeitari aisati aquitsaajeitari, aitapaaji, eiro aiquero acoanaitii aisati. 9Irintiquea yora coatsiri irashitaarantea yantanirotashiyetacaro paitapeerica irishequiantearori irovaararo. Omapocashitapaacari yantaquero paitapeerica. Te inquenqueshireteaji, icoashitacaro caari cameetsayetatsi, impoiji incamaquerica, irijate Sharincaveniqui. 10Ariorica ancoasanotaque ashiyetearo paitapeerica, aitaque antaquero caari cameetsatatsi. Oshequi quemisantavetachari yojocajiro iquemisanti. ┬┐Paita yojocantarori? Tempa icoaque irashiyetearo paitapeerica, iro cantaincha impoiji oshequi inquenqueshiretanaquea, iroashiretasanotanaquea catsini. 11Iro cantaincha avinti, piquearioventiniri Tasorentsi paitarica icantimpiri. Pinevetarocari avirori paitapeerica. Pincoasanote pincameetsatasanotanaque avinti. Pimpincatsateri Tasorentsi, pinquemisantasanoteri, pinquearioventeneri maaroni icoacaaquempiri, pantaveeteneri; pinintasanojeiteri itsipapee, pineshinoncajeiteri. 12Ariorica opomerentsivetaca piquemisantasanotiri Tasorentsi meeca, iro cantaincha ocameetsatasanoti pimataquero. Pinquearioventeneri icoacaajeitimpiri. Eiro pipeacotarotsi: pincantaitatiyempani panee inquitequi. Icoyeaquempi Tasorentsi iroaneantajempiri anta inquitequi. Tempa irootaque picantaqueri avirori, icarajeitaque oshequi quemajeitavaquempiri. Queariotaque picantaqueriri. 13Tempa irio Tasorentsi oaneajeiteeneri inquitequi, maaroni. Aisati peerani Jesoquirishito, te intsaroacayeariji Pontsio Pirato, yora oacantaqueriri. Icantiri: "Queario, narotaque pincatsari". Meeca icarajeitaquee Tasorentsi aisati Jesoquirishito, yamenacoventajeitaquee. 14Irootaque noncantantempirori oca: pintsoteaquero maaroni nocantimpiri, eiro picomitarotsi. Pincantatiyempani, pimatasanotero irosati impocantajeari Avincatsarite Jesoquirishito. 15Ioti Tasorentsi jaoca oncarate impocantajeari, iriotaque cantatsineri. Iquimoshiretaque iriori. Apaniro ini, itasorentsitasanotaque catsini, ipincatsariventajeitiri maaroni pincatsariventavetariri atiri, ijivatacaajeitiri maaroni jivatacaajeivetariri atiripee. 16Apaniro irinti eiro itsoncatsi, eiro icamitsi catsini. Anta itiminta otimi quitaiteri catsini, tecatsi ancantea ajatashitero. Te intimeji neerineri Tasorentsi. Tecatsi ancantea aneajeiteri. Ocameetsati ampincatsatasanojeitanaqueri maaroni. Icantatiani ipincatsariventanti irinti, yashi yoiro. Aitaque icanta. 17Pincanteri ashitaarantincari eiro ishemetitsi. Aisati pincanteri eiro iveshireimentarotsi yashiyevetari, tempa ari ompeajea, coajica. Irintiquea Tasorentsi iriveshireimentea. Ipapinijeitaquee maaroni coiteimojeitaqueeri aquimoshirejeitantari. 18Oshequi iroaararo iriori ashitaarantincari. Pincamanteri meeca irineshinoncajeiteri ishanincapee, oshequi irineshinoncateri. Te oncameetsateji irimashitsate. Cameetsa incavintsante, irointi. 19Ariorica irimayetaquero oca, cameetsa. Impinateri Tasorentsi coajica anta inquitequi, anta incantaitatiyempani iraneapaaje cameetsa. 20Meeca, Timoteo, otimi icantaquempiri Tasorentsi pantaqueneri. Ari pimamateneriqueti, eiro pamatavitiritsi. Eiro pishiretashitarotsi cantaantsi. Ainiro oametantayevetarori paitapeerica, ijiveta ioti, iro cantaincha te omoncaratavacayeaji icantiri. Eiro pishiretashitarotsi yoametashiyevetimpiri. 21Ijitashivetaca yora ioti, iro cantaincha, te irioteji. Irootaque caari iquemisantanta. Ari, nocoaque irineshinoncatempi Tasorentsi. Narotaque sanquenatimpirori oca:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\