2 Corintios 4

1Tempa icavintsaajeitaquee Tasorentsi, irootaque itiancantanari nonquenquetsatacayeri atiripee. Meeca eiro nojocajirotsi. 2Te noninteji namataviteri ashanincapee: te incameetsateji yora pashini amatavijeitiriri. Te nompashiniteroji irineane Tasorentsi, aisati te noncamantashiteariji atiri ocameetsayetaque icoayetiri iriori: namatavitiricari. Irointi queario noamejeitaqueri atiri. Piojeitaque, aisati iotaque Tasorentsi queario oca nocantaquempiri. 3Intimerica caari iotatsi jaoca incanteari iravisacotantajeari, iriojeitaque jatatsineri anta Sharincaveniqui. 4Yamatavitaqueri Satanashi caari imatantaro iriote. Tempa iriotaque ivincatsarite maaroni tseencantatsiri. Te incoacayeriji iriote jaoca incanteari iravisacotaje; te irinintacayeriji iriojeite oshequi ipincatsariti Quirishito, Tasorentsi ini. 5Te naro quenquetsatacotachane, irinti Avincatsarite Jesoquirishito noquenquetsatacotiri. Noquemisantaqueri irinti, irootaque nocoantacari nintacojeitempi. 6Peerani, yovetsicantarori Tasorentsi quipatsi, otsiteniveitani, iro cantaincha icanti: "Onquitaitetanaque". Ari oquitaitetanaque, irootaque meeca amenajeitantari paitapeerica. Aisati meeca iotacaajeitaquee jaoca icantari Quirishito, ayotantacari oshequi ipincatsaritaque Tasorentsi. 7Te noshintsivatsateji narori, aisati nojoquiitapinitaca piojeitantacari tecatsi catsini nomate apaniro, irinti Tasorentsi matacaaquenarori noquenquetsatacotiri. Irootaque ocameetsatantari pimpincatsajeiteri, eiroquea pipincatsatashitanatsi narori. 8Oshequi yoashinonqueetaquena, iro cantaincha te irojocacayeetenaroji noquenquetsati; oshequi noquenqueshiretaque, iro cantaincha te noashireteaji. 9Oshequi iquisheetaquena, iro cantaincha te irojoquenaji Tasorentsi; ipasanatapiniyeetaquena, iro cantaincha te iroyenaji. 10Oquempetaca peerani itimi oshequi coapinivetainchari iroyerime Jesoshi, aisati itimi oshequi coapinivetachari iroyename narori. Apaniro Jesoshi yoavisacotapinitaquena, iojeitantacari atiri aneanaji ini. 11Queario, ariorica anquemisanteri Jesoshi, aitaque incantajeiteari, incoajeite iroajeitee. Coajica, ari ancamajeitaque, iro cantaincha maaroni neajeitaqueeri meeca iojeiti aneasanotaji ini Jesoshi. 12Noquenquetsati, irootaque icoanteetacari iroyena; iro cantaincha piquemisantajeitaque, irootaque pintimajeitanteari anta inquitequi, pincantaitatiyempani. 13Tempa isanquenatini peerani yora ayemisantaririnteni: "Noquemisantaque, irootaque noquenquetsatacantariri noshaninca irineane Tasorentsi". Aisati noquempejeitacari narori: noquemisantaque, irootaque noquenquetsatacantajeitaquempiri. 14Ayojeitaque ainiro yora oitinaajiriri Avincatsarite Jesoshi. Coajica irointinaasanojeitajee arori, antsipajeiteari Jesoshi. Impoiji quiso avajeitanajeri iriori. 15Oshequi noquematsicatimentajeitaquempi, ineshinoncajeitantajimpiri Tasorentsi: aisati irineshinoncajeiteri itsipapee atiri. Impoiji pimpasonquijeiteri maaroni, pincantajeite: "Tempa icameetsati Tasorentsi". 16Meecari, meeca, oshequi amaojeitaque, coajica anteashipajeitanaque, ancamajeitanaque; iro cantaincha eiro aquenqueshireajeitirotsi. Tempa icantani Tasorentsi iveshireacaajeitaquee maaroni quitaiteriqui. 17Meeca capichaji yoashinoncaajeitaquee tseencantatsiri, iro cantaincha te antsipetashiteaji ashinoncaaca. Capichaji aneaquero meeca, iro cantaincha ioti Tasorentsi, impoijiquea cameetsa irisavicacaajeitajee anta inampiqui. Ancantaitatiyempani asavique cameetsa, eiro oquempetajatsi aca. 18Eiro aquenqueshiretasanojeitirotsi pomerentsiyetachari aisati timayetatsiri aca quipatsiqui. Coajica tempa ompeajeitanajea maaroni aneajeitaqueri aca. Irointi anquenqueshiretasanotero caari aneapiniti meeca: ora timajeitatsiri inquitequi. Eiro opeajatsi irointi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\