2 Corintios 6

1Meeca nantiniri Tasorentsi icoacaaquenari, irootaque nocantantimpiri: icavintsaasanojeitaquempi. Eiro meeca pitseenquiritsi. 2Jero oca ocantiri irineane: "Picantaquena, aisati noquemisantaquempi; moncarataca pavisacotantajari, irootaque nintacotantaquempiri". Meeca aisati narori noncamantempi: moncarataca meeca pinquemisante, pavisacotantajeari. 3Tecatsi nante, tecatsi pinquisantenari; cameetsa noamejeitaquempi piojeitantacari pavisacojeitaje. 4Nocantani nantaveetiniri Tasorentsi, noquearioventaquero, piojeitantacari queario nopincatsatasanotaqueri. Nocantani nantaveetiniri, iro cantaincha oshequi noquematsicatimentacari, nashinoncaapinitaca, maaroni. 5Ipasanataquena soraro, yoiminqueapinitaquena. Iquisapinijeitaquena atiripee. Oshequi opomerentsitimotaquena noquenquetsatacaajeitiri atiripee. Nosaaquitapiniti tsiteniriqui. Noquemapinitaquero notasheni. 6Iro cantaincha cameetsa nosaviqui, niotasanotaquero irineane Tasorentsi, oshequi namavetaquero iquisaquena caari quemisantatsi, piojeitantacari queario nantaveetiniri Tasorentsi. Amitacotapinitaquena Ishire Tasorentsi, nocavintsantapiniti, 7queario oni oca noametantapinitiri, te nontseeyaji. Itasoncacoventapinitaquena Tasorentsi, yojocacoventaquena, aisati imatacaaquena noquemisantacaaqueri itsipapee atiri icameetsatantajari. 8Ainiro pincatsataquenari aisati shirontimentaquenari. Ainiro neacameetsataquenari aisati cantimataquenari. Ainiro quemisantaquenari aisati tseencaquenari. 9Te iriojeitenaji atiripee, iro cantaincha iotaquena Tasorentsi. Isareajeivetaquena atiri iroyename, iro cantaincha aneatsina noni. Oshequi noneacatsiyetacaro, iro cantaincha iquempoyeaquena Tasorentsi. 10Noashiretacojeitacari ashanincapee, iro cantaincha noveshireimentacari Tasorentsi. Nashinoncaavetaca narori, iro cantaincha noamejeitaqueri ashanincapee cameetsa yoveshireimentantajariri Tasorentsi. Tecatsi nashitaarantea, iro cantaincha ipaquena Tasorentsi maaroni coiteimotaquenari. 11Noyemisantaririnte, nocamantasanojeitaquempi maaroni noquenqueshiretaqueri, tecatsi nomanapitsatempi. Oshequi nonintajeitaquempi. 12Te nompashiventeaji narori noquenquetsatacaimpi, iro cantaincha naamaaca ainiro pipashiventajeita avinti. 13Ari noquempetacaantajeitaquempi notomipee, nishintopee: oshequi nocavintsaajeitaquempi. Aisati nocoaque pincavintsaajeitena narori. 14Eiro quiso poiritsi yora caari quemisantatsi. Pamene, ariorica acameetsataque, ¿aquempetacarimpa caari cameetsatatsi? ¿Ashanincajeitacarimpa? Oquempetaca quitaiteri aisati tsiteniri: te omoncaratavacayeaji, onashita. 15¿Ishanincatacarimpa Quirishito yora Satanashi? Ariorica aquemisantaque, ¿aquempetacarimpa tseencantatsiri? 16¿Omoncaratavacaacampa ivanco Tasorentsi aisati ovanco isheroncayetiri atiri? Pamene, quiso yoajeitaquee Tasorentsi, yora aneasanotatsiri, tempa peerani isanquenayeetironi irineane iriori: "Quiso noajeitanaqueri maaroni quemisantanari, eiro nojocajeitiritsi. Nontasoncaventajeiteri, aisati impincatsajeitena. 17Pinijantareajeri tseencantatsiri, eiro quiso poajeitiritsi, eiro pantayetirotsi caari cameetsatatsi. Impoiji naacameetsatasanojeitempi maaroni, 18nontomintajeitajempi, nishintojeitajempi, pincantajeitena: 'Apa'. Irootaque icantaqueriniri Avincatsarite, yora Tasorentsisanori".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\