2 San Juan 1

1¿Ainirompi tsio? ¿Ainirompi, nioti? ¿Tecatsimpa oajeitempine? Narotaque jivatacaajeitaqueriri ayemisantaririnte aca. Niotaque, tsio, aviro icoyeaque Tasorentsi piotantacariri, aisati icoyeajeitaqueri pitomipee. Queario, nonintasanojeitaquempi. Te apaniro nonintajeitaquempi narori, aisati iquempejeitaca maaroni ayemisantaririnte: inintajeitaquempi. Oshequi ashirejeitacaro irineane Tasorentsi, aitaque ancantaitatiyempani, tempa queariotasanotaque ocamantajeitaqueeri. 3Oshequi inintajeitaquee Apa Tasorentsi, aisati itomi, yora Avincatsarite Jesoquirishito, queario oni oca yoamejeitaqueeri. Aisati incantaitatiyempani incavintsaajeitee, irineshinoncajeitee, irisavicacaajeitee cameetsa. 4Ari noneayetaqueri aparopee pitomipee, oshequi noveshireimentajeitacari. Cameetsa isavicajeiti, iquemisantajeitaquero queariotatsiri yoamejeitaqueeri Apa Tasorentsi, aisati yantiniri maaroni icoacaajeitaqueeri. 5Meeca, noshaninca, nocoaque nonquenqueshiretacaajempiro intajeitaqueero Tasorentsi yoamejeitaqueeri peerani: ocameetsataque anintavacaajeitea, maaroni. Te naro intearone noamejeitempiro oca. 6Ariorica aninteri Tasorentsi, amajeiteneri maaroni icoacaajeitaqueeri. Ari icoacaajeitaquee ashi ayero anintavacaajeitea, maaroni, anquearioventero. Tempa irootaque icantajeitaqueeri peerani. 7Itimi meeca oshequi amatavitantatsiri, yoametantiro tseeyantsi, icantajeiti te imponeempaji Jesoshi inquitequi, te iratiritapeeji. Aisati icanti te inquempejeiteeji arori, caari ini Quirishito. Yora tseeyacotariri Quirishito iquishiri iriori, te incoyeji anquemisanteri. 8Paamayeariyea: yamatavitimpicari. Oshequi piquearioventaquero pantapinitiniri Tasorentsi icoacaaquempiri; ariorica pincanteani, eiro patsipetashitarotsi, impinatempi iriori. Iro cantaincha paamayeari yora coatsiri iramatavijeitempi: ariorica poijataqueri, pantsipetearo maaroni pantayevetanariri Tasorentsi, tecatsi impinatempi. 9Pojoquiricari Quirishito: eirorica pishiretarotsi yoamejeitaqueeri iriori, te pioteriji Tasorentsi. Iro cantaincha ariorica pincanteani pishiretearo yoamejeitaqueeri, pioteri aisati Iriri: quiso iroajeitanaquempi Apa aisati Itomi. 10Irijatashitempirica atiri iroamejeitempi, piotavaqueri paitarica yoametacotapinitiriri Quirishito. Terica ontampaticate oca icoavetari iroametempiri, eiro paacameetsatavaqueritsi: eiro pisavicacairitsi pivancoqui, eiro piquemisantiritsi catsini. 11Ariorica paacameetsatavaqueri, pishanincajeitacari: aitaque pincarajeitaqueri poametantero tseeyantsi. Te oncameetsateji catsini. 12Timatsiquera oshequi pashini nocoaque noncamantajeitempiri, iro cantaincha te noninteji nosanquenatempiro. Nocoaque nojate noneempi. Ariorica aneavacaajeitea, noncamantasanotempiro maaroni. Aisati anquimoshirejeitanaque maaroni. 13Ainiro aca otomipee pireento. Tempa iriojeitaque icoyeaqueri Tasorentsi. Ivetsajeitaquempi. Ari ocarati. Narotaque sanquenatimpirori:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\