2 San Pedro 2

1Ari peerani itimini quenquetsatacaajeitiriniri joriopee, iro cantaincha yamatavijeitirini, aisati intime meeca amatavijeitempineri avirori. Iroamejeitempiro tseeyantsi, intseeyacoteari Tasorentsi. Tempa ayojeitaque icamimentajeitaquee Jesoshi ajajeitanteari inquitequi, iro cantaincha incantanirote yora amatavitantatsineri: "Eiro apincatsatiritsi Jesoshi". Irootaque iroasanquetasanotanteariri Tasorentsi. 2Intime oshequi oijajeiterineri: inquempejeiteari, irantayetero caari cameetsatatsi; irootaque intseenqueetanteariri Quirishito. 3Oshequi iramatavijeitempi, iroametashiyetempiro paitapeerica iraitantempiriri piirequite. Peerani icanti Tasorentsi: "Aitaque noasanquetasanojeiteri yora amatavijeiterineri quemisantatsineri". Queario, eiro osamanititsi irijajeite Sharincaveniqui. 4Peerani yora inampirepeeni, ipiatsajeitacarini Tasorentsi, yantayetaquero caari cameetsatatsi. Ari yoasanquetaajeitaqueri, yojocajeitaqueri anta Sharincaveniqui, anta otsiteniitasanotinta. Aitaque itimaqueri iriori anta, irosati incantacoventanteariri Quirishito. 5Pamene, peerani yoamaajeitaquerini Tasorentsi yora ishanincapeeni Noe. Te impincatsajeiteriji Tasorentsi, irootaque itiancantacanariri incani aajeitaqueri. Tecatsi pashini iroavisacote, irinti Noe aisati ishanincasanori iriori, caratatsiri 7. Tempa iriotaque quenquetsatacaajeivetacariri ishanincapee, camantajeivetacariri jaoca incanteameri iravisacojeitantajeameri. 6Peerani itaajeitaqueri Tasorentsi maaroni soromasatini, aisati maaroni comorasatini; itaajeitaquero ivancopee, irovararo, maaroni. Otaaca maaroni, poyere. Ocameetsati meeca anquenqueshirejeitero yantaqueri Tasorentsi ayojeitanteari iroasanquejeiteri maaroni caari pincatsatiri. 7Ari icameetsataqueni Orotini; isavicaveitani anta, iro cantaincha te irineacameetsateroji oca yantajeitaqueri yora isaviquimojeitiri. Oshequi iquenqueshiretanaca maaroni quitaiteri: "┬┐Paita caari iquemisantajeitantari Tasorentsi?" Ari ineacameetsataqueri Tasorentsi iriori, irootaque caari itaantari. 9Ari iotasanotaque Tasorentsi yoavisacojeitaqueri pincatsajeitiriri, eiro iquempetantaritsi tseencantatsiri. Irinti yora caari cameetsajeitatsi, iroashinoncaajeitajeri, irosati impocanteari incantacoventantajeiteariri. 10Aitaque iroasanquejeiteri maaroni coatsiri irantayetero caari cameetsayetatsi, antashiyetarori paitarica icoayetiri, jeri aisati yora tseenquiriri Avincatsarite. Tecatsi impincatsajeite, oshequi ishemejeiti, te intsaroyeji icantimajeitiri inampirepee Tasorentsi. 11Ari isavicajeiti iriori anta Avincatsaritequi, aisati oshequi ishintsiti, oshequi ipincatsariti, iro cantaincha te impiateariji yora cantimajeitiriri. 12Iquempejeitacari iriori poshiniripee, tecatsi iriote. Iquenashiyeta, impoiji imanatiri atiri, yoaqueri, shemi. Yora tseencantatsiri icantimatashiyetaro caari ioti, irootaque irijajeitanteari Sharincaveniqui, intsipajeiteari camaari. 13Yoashinoncantajeiti meeca: coajica irashinoncaajeitaquea iriori. Iveshireimentashiyetaro timayetatsiri meeca: te inquenqueshireteroji jaoca incanteari coajica. Te oncameetsateji yantajeitiri iriori, iro cantaincha yantacaajeitaquempiro caari cameetsatatsi pinquempejeitanteariri avirori. 14Inevejeitaro tsinanepee, icantani yantapinitiro caari cameetsatatsi: tecatsi incantero irijocajero, yashi yoiro. Yantacaajeitaqueri caari quenqueshirevetaro caari cameetsayetatsi. Yashi yoiro ineveyetaro vararontsi. Queario irijajeite iriori Sharincaveniqui. 15Te incoajeiteji intime cameetsa, irointi yantashiyetaro paitapeerica. Iquempejeitacari Varamani, itomini Veoro. Iquenquetsavetaroni peerani irineane Tasorentsi, iro cantaincha inevetasanotaro vararontsi, te irantasanoteneriji Tasorentsi icoacaavetariri. 16Te inquemisanteriji, irointi yoijataqueri coatsiri imperi vaararontsi. Ari imapocaqueri irashinote ineanataqueri. Te irioteji irio neanatacairiri Tasorentsi. Ari iquenquejaqueri, ipiatsatacari, impoiji oshequi yoanaqueri cavaco iriori, aisati oshequi iquenqueshireanaca: te inquenqueshiretajeroji aisati vaararontsi. 17Ariorica pinqueacotero nija oncontejatanteari, tempa pincoasanotaque ontime nija. Iro cantaincha ariorica ompirijatanaje, te oncameetsateji, tecatsi payero nija. Ari yora amatavitantatsiri ishiaquero pirijatatsiri nija: te incameetsateji. Oshequi ineaveeti, vero, vero, iro cantaincha tecatsi iramitacotempi. Aisati iquempevetacaro mencori, ariorica pineaquero amaquero tampea: pijiti ompariye incani, iro cantaincha ariorica amatavitempi, te ompariye. Timatsi intimasanotanteari iriori, yovetsicaqueneri Tasorentsi anta otsiteniitasanoti catsini. 18Oshequi ishemejeiti, aisati icantapiniti: "Pineaquero, nantashiyetacaro paitapeerica nocoayetiri". Ari yamataviyetiri oshequi iroaquera quemisantavetachari: iroaquera yojocavetacaro caari cameetsatatsi yantayetiri, iro cantaincha yantacaanirotajiri aisati. 19Icantayetiri: "Tempa irio Tasorentsi oavisacotimpiri, te pimateroji poavisacotajea avisati. ┬┐Paita caari pantantaro paitarica picoayetiri? Tempa icavintsaaquempi, eiro iquishimentimpirotsi. Tsame pinquempetena narori". Irootaque icantayevetari, iro cantaincha yamatavitantaniroti. Jero yantapinitiniri camaari icoacairiri iriori: iriotaque ivincatsarite. Iriome Tasorentsi ivincatsarite irantenerime icoacairiri iriori, cameetsa irisaviqueme. 20Pamene, peerani yashinoncaajeivetaca: yantapinijeivetaroni caari cameetsatatsi yantajeitiri tseencantatsiri. Impoiji iotajiri Avincatsarite Jesoquirishito, yoavisacotajiri. Iro cantaincha yapiitajiro ora yantapinijeiveitaniri. Meeca tecatsi incantacoventajea iroimpacajero aisati yantayetiri, irootaque irashinoncantasanoteari catsini. 21Pineaquero, ocameetsaveta eiro iovetarime Tasorentsi. Yoameetsavetajari, aisati yoamevetajari, iro cantaincha ipiatsanirotacari yora cavintsaavetajariri. 22Icanteetini: "Yora otsiti yoipiajaro iamarancane, yoajaro. Atsipetashitacari aquiviri shintori, tempa impianaje aisati intivironcajearo sampoatsa". Queario icanteetiri. Aitaque iquempejeitari iriori yora quemisantavetachari, yapiitajiro caari cameetsatatsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\