2 Timoteo 2

1Meeca, notiomi, tempa ineshinoncataquempi Jesoquirishito, irootaque nocantantimpiri pishintsiventeneri maaroni pantayeteneriri. 2Timatsi piquemitaquenari, tempa picarajeitaqueri oshequi pashini quemajeitaquenari. Ari poameyeteri pashini ashaninca, inquearioventeneri Tasorentsi iroametante iriori. Irovaajeneri aisati itsipapee oca noametaquempiri. 3Yora soraropee cameetsari ineacatsitimentapinitari ivincatsarite. Pinquempeteari avirori, eiro pitsaroitsi pineacatsitimenteari Avincatsarite Jesoquirishito. 4Aisati te iriomparitapiniteaji soraro, te impanquiveeteji, irointi apatiro iquearioventiniri iyapitanote inintacairiri. 5Ocameetsati yora aatiquirori perota inquemisanteri yora jivatacairiri. Eirorica iquemisantasanotiri, eiro ipashiyeetaritsi oca ipapinitiriri anaacotantatsiri. 6Yora panquiveetatsiri, ariorica intsameetacotasanotero ivanquire, ari irayero oshequi oitsoqui, coajica. Te irantsipetearoji itsameetacotiro. 7Pinquenqueshiretasanotero oca noshiacantimpiri, ari iriotacaasanotempiro Avincatsarite. 8Pinquenqueshireteri aisati Jesoquirishito, yora ishanincani Iravirini; yoyeevetacari, iro cantaincha itinaanaja aisati. Irootaque oca nocamantapinijeitiriri atiri, iravisacojeitantajeari. 9Nocantani noquenquetsatacaajeitiri atiripee, irootaque noneacatsitantacarori meeca. Yoisoyeetaquena, iquempetacanteetaquena oayeri. Iro cantaincha tecatsi incanteetero iroisotero irineane Tasorentsi: tempa ovaraanaca irointi. 10┬┐Paita noneacatsitantacarori maaroni oca? Irio noneacatsitimentiri maaroni atiri icoyeaqueri Tasorentsi, incantaitatiyempani irisavicanteari cameetsa anta inquitequi. Iriotaque Jesoquirishito oavisacoterineri. 11Queariotaque oca icanteetiri: "Ariorica ancamimenteri Quirishito, ari antsipatapaajeari anta inquitequi, asaviquimotapaajeri. 12Ariorica ampomerentsiventeneri antayeteneri paitapeerica meeca, iro cantaincha coajica ancarajeiteri ampincatsarijeite. Ariorica ancanteri atiri: 'Te nioteriji Jesoquirishito', aisati incantacotee iriori: 'Apa, te nioteriji yoca'. 13Ariorica amataviteri, iro cantaincha eiro yamataviteetsi irinti. Irimoncarataquero maaroni icantaqueeri". 14Tempa icarajeitaquee Avincatsarite. Pincantapiniteri atiri eiro icantavacaimentarotsi paitapeerica yoameyetiriri. Yatsipetashitacaro icantavacaimentaro oca, icomitacaaricari yora quemajeiterineri. 15Pantasanoyeteneri Tasorentsi, incantantempiri: "Cameetsa maaroni pantaquenari", impoiji eiro otimitsi pimpashiventanteari. Piotasanotiro irineane Tasorentsi, meeca poametantero cameetsa; tempa tampatica oametanti irointi. 16Eiro pishiretarotsi cantaantsi, eiro picantavacaatsi: pojocacaasanotiricari atiri inquemisanterime Tasorentsi. 17Oshiaquero patsaarontsijenca, ariorica aaquee, ontsoncanaquee maaroni atseempequiqui, ampatsayetanaque. Yatsipetacaro icantavacaanirotaca yora Imeneo aisati Jireto. 18Icomijeitacaro quearioyetatsiri. Icantaniroti: "Aitanaji. Itinaajeivetaja itsipapee, iro cantaincha eiro atinaajeitajatsi ainti". Iquenqueshiretacaajeitaqueri maaroni quemajeitaqueriri. 19Piotero ocaocantiri irineane Tasorentsi: "Iotasanotiri Tasorentsi maaroni quemisantajeitiriri". Aisati ocanti: "Intimerica cantatsine: 'Noquemisantiri Avincatsarite', ocameetsati irojoquero caari cameetsatatsi yantayetiri". Aitaque ocantaqueri. Irineane Tasorentsi oshiaquero antearo mapi: te ompashinitapiniteaji. 20Anta ivancoqui ashitaarantincari timatsi oshequi iveratote. Ainiro pinatasanotachari, yovetsiqueetiro oro aisati perata. Ainiro caari pinatacha, yovetsiqueetiro inchato aisati quipatsi. Ora pinatachari, iveshireimentacaro: icoaque irameniteri maaroni ishaninca. Ora caari pinatacha onantari cajara. 21Ariorica poameetsataquea avisati, pojocaquerorica caari cameetsatatsi pantapinijeitiri, ari pinquempetearo perato pinatasanotachari; iriveshireimentempi Avincatsarite, incoaque irineajeitajempi maaroni. Impoiji pimataqueneri paitarica incoacaaquempiri. 22Eiro catsini piquenqueshiretirotsi caari cameetsayetatsi yantayetiri evancaripee. Irointiquea pincoasanotanaque pincameetsatanaje, pinquemisantasanotanaje, pininteri itsipapee, pincarajeiteri itsipapee cameetsayetatsiri: maaroni yora aventasanotariri Avincatsarite. 23Eiro picantavacaimentashitarotsi caari ayotasanojeiti: piquisavacaacari. 24Ariorica antaveeteneri Avincatsarite paitapeerica, te oncameetsateji anquisajeiteri ayemisantaririnte; irointi cameetsa ancavintsayeri itsipapee, cameetsa avameteri, eiro ashemaritsi, 25cameetsa avameteri yora quisajeitaqueeri. Cameetsarica avameteri, impoiji ariorica inquenqueshiretanaquea, irojocajero caari cameetsayetatsi inquemisantantearori queariotatsiri. Iramitacoteri Tasorentsi. 26Yamatavivetacari camaari: Otimaveta icoacaavetacariri, irootaque yantantavetacanariri iriori; iro cantaincha iroavisacoteri Tasorentsi, ariorica inquemisanteri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\