2 Timoteo 3

1Piotero oca: coajica, ariorica omoncarataquea impocantajeari Jesoshi, oshequi ompomerentsitimoteari quemisantatsiri. 2Irisati nintajanchane atiri, incoasanoteri quirequi, irishemete, irishirontimenteari itsipapee, incantimateri Tasorentsi, impiatsateari ashitariri, eiro ipasonquitiritsi neshinoncaterineri, eiro iquenqueshiretiritsi Tasorentsi. 3Eiro iotirotsi incavintsayeri itsipapee, eiro iotitsi incatsimareajea, incantimatante, eiro ipashiventacaarotsi irantayetero tsinanepee, inquisanaquea, inquisayeteri cameetsayetatsiri, 4iramataviyeteri ishanincasanoripee, irantashiyetearo paitapeerica, eiro iquenqueshiretatsi, irishemetasanote, incoanaque inquimoshiretashitea, eiro icoitsi irioteri Tasorentsi. 5Inquemisantamempeashiteari Tasorentsi, iro cantaincha eiro ipincatsatiritsi. Eiro piquempetaritsi avirori. 6Inqueavancoteri itsipapee atiri, iramatavitapeero tsinanepee. Te onquenqueshiretasanoteaji, irootaque irimatantearori iramatavitapeero. Oshequi antaquero caari cameetsatatsi, ocoasanotaque antayetero. 7Oshequi oquemisantashiyetacari pashini oamenirotirori, iro cantaincha te iotasanoteroji queariotatsiri. 8Peerani yora Janeshi aisati Jampireshi ipiatsatacarini Moishishini, te incoacayeriji joriopee inquemisantajeiteri. Aisati iquempetacari meeca yora amatavitantatsiri: te incoacayeriji atiri inquemisantero queariotasanotatsiri. Te oncameetsateji oca iquenqueshireyetaqueri, iquemisantamempeashitaca. 9Eiro icantatiani irimatero oca. Tempa peerani iotacojeitiri yora piatsatacariniri Moishishini. Aisati coajica iriojeitanaque atiri queario yamatavitantaque yora amatavitantatsiri. 10Piotacotasanotaquena. Piotaquero noameyetimpiri. Piotaquero nantayetiri. Piotaquero nocoaqueri nomayeteri narori nantayeteri. Piotaque aisati noquemisantaqueri Tasorentsi, noquearioventiniri maaroni, nonintaqueri, te noshemearoji nocatsitimentaqueri. 11Aisati pioti iquishimentapiniyeetaquenaro noquemisanti. Piotaque aisati noquematsicatapinitacaro anta Antioquiaqui, Iconioqui, aisati Irishitaraqui. Oshequi iquisajeitaquena savicajeitatsiri anta. Iro cantaincha yoavisacotapinitaquena Avincatsarite. 12Queario, iquisheetiri maaroni quemisantiriri Jesoquirishito, ariorica icoasanotaque inquemisantasanoteri. 13Aiquero irijatatiye iramatavitasanotante yora caari cameetsatatsi, aisati oametantirori tseeyantsi. Aisati yora camaari iramataviteri iriori. 14Aviroquea avinti, pincantaitatiyempani pishiretanaquearo maaroni noamejeitaquempiri. Tempa piotaque eiro namatavitimpitsi. 15Peerani, pijananequiveitani, yoameyeetaquempiro irineane Tasorentsi. Irootaque oametaquempirori piquemisantaqueri Jesoquirishito, pavisacotantajari. 16Iriotaque Tasorentsi sanquenatacantaquerori irineane, maaroni. Oamejeitaqueero queariotasanotatsiri, terica oncameetsateji antaqueri, ocamantaquee. Oamejeitaquee jaoca ancanteari avameetsatantajeari arosati, aisati oamejeitaquee ancameetsajeitanaque. 17Irootaque otimantacari irineane Tasorentsi, ancameetsatasanotantajeari. Impoiji tecatsi ancantea ancomitea, irointi antasanojeitero maaroni icoacaaqueeri Tasorentsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\